Бизнескомуникации – Тест №2

1. Невербалната комуникация използва:

а)  невербалните елементи на говора и външния вид

б) символни комуникационни средства, които не включват употреба на речта и езика

в) жестове, поза, поглед, външен вид и др

 

2. Вътрешнофирмените комуникации включват:

а) служебните разговори

б) заседанията, инструктажите, заповедите и отчетите

         в) заседанията, инструктажите, заповедите, отчетите и  служебните разговори

 

3. Верният модел на комуникация включва:

а) наличие на съобщение - получател чрез предавателен канал

б) изпращащ - съобщение - получател чрез предавателен канал

в) получател – наличие на съобщение - изпращащ

 

4. В съвременната организация комуника-цията изпълнява следните цели:

а) постигане на координация в действията

и предаване на информация в организацията

б) постигане на координация в действията, предаване на информация и изразяване на чувства и емоции

в) осигуряване на открита двупосочна информация

 

5. Паузата по време на разговори може да бъде:

а) активизираща и запитваща

б) санкционираща и тактическа

в) всичко посочено в т.а) и т. б)

 

6. Начинът по който един човек изглежда и се движи съставя първото  впечатление за него, без нито една произнесена дума над :

а) 30 %

б) 50 %

в) 80%

 

7. Служителите наричани в бизнеса „прегорели”, „апатични” мениджъри са тези, които:

а) нямат мотивация за ефективна работа

б) чувстват се недооценени и пренебрегнати

в) и двете

 

8. Етапността при бизнеспреговорите следва стъпките:

а) старт - провеждане - приключване - подготовка

б) подготовка - старт - провеждане - приключване

в) старт – подготовка - провеждане - приключване

 

 

9. Определящо за преговорите е:

а) разменяне на различна информация относно условията на сделката

б) търсене на взаимноизгодни решения при евентуално възникващи проблеми

в) и двете

 

10. Проява на професионализъм в бизнес корес-понденцията е да се отговори на получен е-mail  в рамките на:

а) до 24 часа

б) същия ден

в) когато имате време

 

11. При изпращане на писма по електронна поща редът за резюме (subject) не трябва да се оставя празен, защото е:

а) ценен източник на информация за получателя

б) дава възможност за сортиране и подреждане на пощата по съдържанието на резюметата

в) и двете

 

12. Сред най-важните отличителни черти на преговорите са:

а) интердисциплинарният им характер и приемането им като  вид междукултурно общуване

б) постигане на взаимноизгодно и за двете страни споразумение

в) всичко посочено в т. а) и в т. б)

 

13. Фирмената култура осигурява:

а) определяне на реални цени на продуктите, изделията или услугите

б) приемственост, творческа атмосфера и стабилност в развитието на екипа

в) добри пазари

 

14. Рекламните константи на фирмата включват:

а) рекламен лозунг, запазен шрифт и фирмени документи

б) фирмени коктейли, фирмено облекло и фирмен спортен отбор

в) реклама по телевизията и  място за реклама в градския транспорт

 

15. Корпоративният имидж има за задача да:

а) изгради добрата репутация на фирменото ръководство

б) създаде преграда при кризисни ситуации в организацията

в) създаде позитив­на нагласа към организацията в съзнанието на нейните външни публики

 

16. При бизнес разговори отклоняването на погледа от говорещия събеседник означава, че:

а) слушателят не е съгласен с казаното

б) ще направи коментар или препоръки

по темата

в) и двете

 

17. Едно от най-известните обозначения

за видовете облекло на поканите –

Semi-formal означава:

                        а) полуофициално облекло, което се носи обикновено за вечеря в ресторант, коктейли, фирмени партита, големи семейни тържества и др.

б) за мъже - класическия черен костюм с бяла риза, за дамите  -   дълги вечерни рокли

в) неофициално облекло, което по етикет отговаря на дневното облекло

 

18. Начинът на обличане съобразно бизнес етикета издава :

а) професионалната кариера

б) индивидуалноста на човека

в) и двете

 

19. Контактите на една фирма с нейните клиенти, доставчици и   посредници са:

а) външнофирмена комуникация

б) вътрешнофирмена комуникация

в) и двете

 

20. Кое е най-голямото предимство на Интернет като медия, която осигурява комуникация без ограничения пред традиционните медии:

а) атакуването на безброй аудитории, независимо от времето и пространството

б) интерактивността

в) използване на различни видове текстова и визуална информация

     

21. Интранетът като своеобразен „вътрешен сайт” е обединение на web и Интернет технологии за:

                  а) организиране и разпространение на корпоративна информация в рамките на организацията

б) той е на разположение  на персонала и на клиентите на по-големите фирми за различни информационни нужди

в) за активиране на вътрешен форум, където служителите могат да поставят въпроси и предлагат идеи за дейността на организацията

 

22. Корпоративният web сайт осигурява актуално и атрактивно  представяне на организацията чрез:

                                   а) съчетаване на текст, звук и картина и разумно съотношение на бизнес информация и развлечения

б) постоянно актуализиране на страницата

в) поддържане на качествен и богат снимков и видеоматериал, рекламни клипове и др.,

23. Блоговете са полезни и интересни за бизнес комуникациите от  гледна точка на обратната връзка с потребителите и заради това, че са:

а) постоянен източник на информация

б) осигуряват откровен диалог с фирмите

          в) и двете

 

24. Електронният документ е:

а) всяка информация, свързана с електронно изявление

б) електронно изявление, записано върху магни-тен, оптичен или друг носител, който дава   възможност да бъде възпроизвеждано

в) устно или словесно изявление, представено в       цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване

25. Между 60 и 80 процента от междуличностното общуване лице в лице се извършва по пътя на:

       а) несловесния обмен на информация

б) словесния обмен на информация

в) пасивното слушане

    

26. Добре подбраните думи (вербалната комуникация) в бизнеса трябва ли да съответстват на:

        а)  дрес кодът в бизнес облеклото

  б) добре подбраната външност и

   поведение   (невербалната комуникация)

в) невербалната комуникация не влияе

на вербалната комуникация

27. В деловото  общуване приетите норми за отстояние за публично общуване са:

а) 2-4 м

б) 4-8 м

в) 5-10 м

 

28. Слуховете са свързани най-често с:

а) с ограничената информация

б) и с формалната, и с неформалната комуникация

в) с неформалната комуникация

 

29. Различните канали за предаване на информация включват:

а) разговори лице в лице

б) средствата за масова информация

в) разговори по телефона, разговори лице в лице, писма, средствата за масова информация

 

30. Вербалната комуникация включва:

а) директно предаване и приемане на речева информация

б) устна, писмена и електронна комуникация

в) говорна и писмена реч

 

Bookmark and Share