Въвеждане в курса по „Mетоди на социалната работа“

Въвеждане в курса по "Mетоди на социалната работа"

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КУРСА ОТ ЛЕКЦИИ ПО МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Обект на курса е социалната работа като теория и професионална практика. Предметът е изследването на методологията и набора от методи на социалната работя, присъщи за различните нейни модели, разкриване на тяхната специфика за конкретни области на отделните рискове. Предметът е свързан с разглеждането на методите    на    социалната    работа    в    тахната    връзка    и    взаимодействие    със социалнополитическите   модели    в    обществото,    определящи    възможностите   на

социалната политика за разгръщане на дейности в социалната сфера и социалната работа   по-специално.   Социалнополитическите   модели   определят  и   моделите  на социална работа, а те, от своя страна, определят цялата система от методи, които се използват   при   различни   рискове   за   повишаване   активността   на   индивида   за повишаване на своята адаптивност и действие в средата. В този смисъл целта на курса е свързан със социалната практика.

Курсът  дава  възможност  да   се   разкрият  универсалните  и   присъщите  на социалната работа методи и технологии.

Цел на курса е да се повиши ефективността на подготовката на бъдешите специалисти в областта на социалните дейности като се дадат конкретни познания за спецификата на обектите. Извежда се и необходимостта от диференцирани принципи, подходи и технологии в работата за успешно решаване на проблемите на хората в социален риск.

Получените знания от дисциплината следва да се проверяват и затвърждават в социалната  практика,  за  да  се   постигне  обвързаност  на  теорията  с  конкретната професионална дейност.

2.  СПЕЦИФИКА НА ОБЕКТИТЕ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА

Под социален обект се разбира лице, група от лица, семейство или отделна общност, които се намират в един или друг социален риск и за които е необходимо да се полагат определени грижи.

Социалните обекти се различават по вида и степента на засегнатост от риска. Даже в рамките на един риск има обекти със спицифични, съществени различия. Тази особеност на обектите на социална работа налага установяване на необходимите технологии и методи на работа за всеки един от тях. При спазването на това изискване става възможно да се постигнат поставените цели и задачи .

3.  ОСНОВНИ КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Извеждането   на   основните   принципи   в   социалната   работа   е   съществена предподставка за разработване на системата от методи за всеки основен социален

 

Принципите на социалната работа са важен структурен елемент на логическите форми на научната теория и основополагащи правила на емпиричната дейност. Могат да се диференцират следните групи  принципи  в теорията на социалната работа: общофилософски и общосоциологически принципи, поставени в основата на всички науки за обществото, човека и механизмите на тяхното взаимодействие; социално-политическите  принципи,  изразяващи  зависимост и  изисквания към  насоките на социалната работа от социалната политика на държавата и  формите на властта; организационни     принципи,     отразяващи     сложността     и     многообразието     на организационните,  функционално-йерархическите  връзки   и  отношения  /социално-технологична компетентност на кадрите и др./; психолого-педагогически принципи; изисквания,  определени  от избора  на  средства  на взаимодействие  от социално-педагогически характер върху клиента; специфични принципи на социалната работа -основните правила на дейност в сферата на социалното подпомагане и услугите, на диагностицирането, консултирането и интервиниране.

Водещите  принципи  са  неин  основополагащ елемент.  Основните ключови принципи са:

Диференциране на социалните дейности и методите на социална работа в зависимост от спецификата на риска и особеностите на обекта;

Това е един от най-важните с универсално значение принципи. На негова основа е изградена националната управленска структура, изпълняваща социални и социолно-образователни роли, както и съответните техни подразделения. От друга страна специализирани са и заведенията, в които се настаняват лица с преобладаващ социален риск, конкретизирани са и методите на социална работа.

р Опазване достойнството на социално-подпомаганите лица, семейства и групи;

0 Хуманизъм, убеждение, вяра в собственото достойнство и качества, в честността и достойнството на всяка отделна личност;

0 Убеждение, че всеки човек има социални нужди и право да реши за себе си, какви са неговите потребности;

□       Вяра във възможностите на всеки човек да използва собствения си капацитет;

□       Поверителност на информацията, конфиденциалност, зачитане правата на клиента;

□       Работа в мултидисциплинарен екип.

Социалната работа се изгражда на основата на уважение достойнството на социалноподкрепяните лица. Спазването на принципите се отнася за всички лица.

Теорията на социалната работа е самостоятелна част в социално-хуманитарното знания в системата на обществените и социалните науки с присъщи структурни елементи на научно знание и характер на интегративност, и приложна насоченост.

3. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ НА СОЦИАЛНА РАБОТА

Принципите и подходите, колкото и да са съществени, те не изчерпват методите на социална работа. Важна съставна част от тях са социалните техники и умения, чрез него  се   реализират.   Основните   техники   трябва  да   се   познават   от  социалните работници, независимо за какъв социален обект ше се грижат. Това са:

  • Социална диагностика - прави  се на основата на социални анкети
  • установява се с документи от различни институции на базата на установени критерии, които се дават по право от нормативните документи за социалната сфера;
  • Социален  анализ -  чрез  него  се  следят  настъпващите  изменения  в положението на социалния обект, както и факторите, които водят до изменения;
  • Социално интервю прилага се при обекти, които са в психическа годност да дават адекватни отговори на поставените въпроси;
  • Социално консултиране - осигуряване на. консултации във връзка с достъпа до задоволяване на потребности, свързани със психологически проблеми, сигурност и оцеляване, статус и автономия, самореализация и постижения;

Интервиниране   -    социално    обслужване,    социално   обгрижване,

социална рехабилшпация и ресоциализация.

Bookmark and Share