Длъжностната характеристика на медицинска сестра и фелдшер

Длъжностната характеристика на медицинска сестра и фелдшер

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Длъжностната характеристика е този писмен документ, който работодателя определя какво работниците и служителите, трябва да работят по трудовите си правоотношения и какви знания и умения трябва да притежават за тази цел.

Чрез длъжностната характеристика се определя първия компонент от необходимото договорно съдържание на трудовия договор - характера на извършваната работа. Длъжностната характеристика:

1.Регламентира функциите и задълженията, правата и отговорностите, комуникациите, а също и някои други положения, свързани с ефективното изпълнение на служебните задължения.

2.Дава възможност за бърза адаптация на новоназначените служители към новото работно място.

 

ЦЕЛ : Оказване на спешна медицинска помощ на населението.

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

Фелдшерите и мед. сестри работят в зависимост от утвърдения от Директора график в РКЦ, РЕ или ЕПП (за фелдшерите) с работно време:

дневна смяна - 8.00 - 20.00 ч. нощна смяна - 20.00 - 8.00 ч. I ПРИ РАБОТА В РКЦ:

I Спазва принципа на взаимнозаменяемост и ротация на работното място.

1. Приема, регистрира и обработва с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система, повикванията постъпили от територията на обслужвания от центъра район.

При затруднения в диференцирането на повикването търси съдействието на дежурния лекар.

4. Предава адекватно и своевременно полученото повикване на екипите за изпълнение до 3 минути за СМП, до 5 минути за НП и транспорт и не по-късно от една минута след приключване обработката на спешно повикване възлага изпълнението на най-близко разположения до местопроизшествието екип за спешна мед. помощ.

б.Не по късно от 3 минути след приключване обработката на постъпило повикване, което не касае обслужване на тежко болен пациент предава за изпълнение последното на дежурния лекар в леч. заведение за извънболнична мед. помощ.

7.Отговаря за съхранението на документацията.

8.Попълва ясно, точно и четливо фиша за спешно повикване.

9.Подържа работното си място чисто по време на смяна и го

предава на следващата смяна в образцов вид.

10.Обучава и предава своя опит на новопостъпили мед.

специалисти.

11 .При наличие на повреда в автоматизираната информационна система съобщава на завеждащ филиала.

12.Не напуска работното си място до завършване на работния ден и до идване на следващата смяна.

 

И.ПРИ РАБОТА В РЕ:

1 .Отговаря за наличността и изправността на апаратурата и оборудването на санитарния автомобил.

2.Подържа апаратурата чиста, познава я и може да работи с нея.

3.Попълва ясно и точно медицинската документация - фиш за

спешно повикване, реанимационен лист.

4.Зарежда реанимационната чанта с лекарства и консумативи.

5.Отговаря за движението на лекарствените средства за работата

на екипа и ги изписва в лекарствен лист.

6.Изпълнява стриктно разпорежданията на ръководителя на

реанимационния екип.

7. Осъществява всички необходими грижи за пациента по време на транспорт, до приемането му в СПО.

8.Контролира санитарно хигиенното състояние на реанимационния автомобил..

 

III. ПРИ РАБОТА В ЕПП (за фелдшери )

1 .Отговаря за наличността и изправността на апаратурата и

оборудването на санитарния автомобил.

2.По държа я чиста и има нужните умения да си служи с нея.

3.Зарежда медицинската чанта с необходимите медикаменти и

консумативи.

4.Отговаря за движението на лекарствените средства, консумативи и инструментариум, необходими за работата на екипа.

5.Изписва използваните лекарства в специална форма -лекарствен лист.

6.Осъществява всички необходими мероприятия за оказване на първа помощ и подържане на жизнените функции на пациента по време на транспорт до приемането му в СПО и при необходимост търси съдействие от РЕ.

7.Контролира подържането на непрекъсната радиовръзка с РКЦ и

изпълнява стриктно неговите разпореждания.

8. Контролира санитарно-хигиенното състояние на санитарния

автомобил.

9.Попълва ясно и точно медицинската документация - фиш за спешно повикване, реанимационен лист.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 

Материална и финансова

1          .Носи материална отговорност за поверената апаратура в центъра и в санитарния автомобил.

 

II.По безопастност на труда

2          Длъжен е да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правила за противопожарна безопастност.

3          Фелдшера, мед. сестра са длъжни да ползват униформено работно облекло и лични предпазни средства.

 

III. По конфиденционалността на пациента и Центъра

4.Длъжни са да не разпространяват информация от личен

характер за пациента и за служителите.

5.Да бъдат лоялни към Директора и центъра, където работят.

 

IV.3a резултата от трудовата дейност

6.Носят отговорност за нарушаване на трудовата дисциплина. 7.Носят отговорност за неподчинение на ръководителя на смяната, ст. мед. сестра, главния фелдшер и Директора на центъра.

 

ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 .Мел. специалист е подчинен на :

-           Дежурния лекар в РКЦ

-           Старша мед. сестра

-           Главен фелдшер

-           Завеждащ филиал

-           Директор на ЦСМП

2.На длъжността са подчинени шофьорите на сан. автомобили. В процеса на работа взаимодейства с дежурните екипи по време на смяна и с персонала работещ в СПО.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1 .Медицинско образование - фелдшер, мед. сестра, висше мед. образование - образователна степен " специалист", "бакалавър" по здравни грижи.

2. Практически познания и опит в оказване на СМП.

3. Предимство - квалификация по проблемите на спешната медицина.

4.Поведенчески характеристики - добра комуникативност и способност за работа с пациенти и умения за работа в екип.

5. Дичностови изисквания : отговорен, прецизен, хуманен, умение за бързо вземане на решения, самодисциплиниран.

6.Да познава всички основни нормативни актове, касаещи лейността му.

7. Има право да продължи образователната си степен - бакалавър, магистър

 

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФЕЛДШЕРА, МЕД. СЕСТРА СЕ ОСНОВАВА:

1. Точното и прецизно изпълнение на нарежданията на ръководителя на екипа.

2. Своевременната и качествена помощ оказана на пациента.

3. Подържане на санитарно-хигиенното състояние на апаратурата в санитарния автомобил.

4. Нивото на повишаване на квалификацията си.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменена и допълвана от Директора на ЦСМП при промяна изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Bookmark and Share