Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян” – гр. Стара Загора

Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян” - гр. Стара Загора

Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян” за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми в Стара Загора има за цел да се осигури съвременна професионална социално-психологическа помощ и подкрепа на хора с ментални здравословни проблеми и хронични психични разстройства чрез индивидуални и групови психотерапевтични програми, в това число образователни курсове; трудова, забавна, артистична и музикална терапия; релаксация и др.

Основни направления в дейността на центъра са насърчаването на интеграцията на хора с ментални здравословни проблеми и хронични психични разстройства в тяхното най-близко социално обкръжение, стимулиране техните социо-психологически умения за самостоятелен живот чрез обучение и повишаване на тяхната компетентност.

Социалните анализи, оценки, планове за действие и грижа и изобщо всички важни за живота и здравето на клиента решения се обсъждат и изготвят от мултидисциплинарен екип, който осигурява в максимална степен необходимото разнообразие от знания и умения и обективност. На базата на тези анализи се оценява дали цялостното въздействие, качество и вида на предложените социални услуги си струват прилагането при конкретна ситуация.

Мултидисциплинарният екип включва психолог, социален работник, рехабилитатор, физиотерапевт, трудотерапевт, медицинска сестра и санитар.

Всекидневна отговорност за живота и здравето на клиентите имат пряко свързаните санитари и трудотерапевти.

Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиването на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално позитивни дейности.

Индивидуалната оценка и индивидуланият план за грижа са обект на работа на мултидисциплинарния екип. Той изготвя оценката си на база следните критерии:

 • Кратка история на лицето;
 • Базови умения за самообслужване;
 • Социално поведение;
 • Психомоторно развитие;
 • Емоционално развитие;
 • Образователно развитие;
 • Настоящо здравословно състояние на лицето;

Въз основа на направената оценка се разработва индивидуален план за работа с формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, в присъствието и дискусия с потребителя. Индивидуалния план се изготвя в срок от един месец от постъпването на клиента в дневния център и се актуализира периодично (всеки 6 месеца), а при нужда и при поискване от клиента и/или неговите близки и обгрижващ персонал.

Индивидуалният план съдържа:

 • Данни за потребителя – имена, лична карта, ЕГН, адрес, семейно положение;
 • Данни за близки /роднини/ на потребителя – имена, адрес, телефон;
 • Данни за личния лекар, имена, адрес на практика, телефон;

Индивидуланият план включва дейности по задоволяване на:

 • Ежедневни потребности;
 • Здравни потребности;
 • Образователни потребности;
 • Рехабилитационни потребности;
 • Потребности в свободното време;
 • Потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

 

Индивидуалният план е адаптиран за всяко лице:

 • Осъществяването му изисква съобразяване с личните нужди на лицето, неговия личен ритъм, възможности и граници;
 • Адаптира се според възможностите на лицето и личната му динамика, а не наговите дефицити;
 • Отнася се за възпитанието, терапията и обучението и се вписва в общия проект на групата, в която е лицето;
 • Изпълнението на индивидуалния план се оценява от екипа на всеки 6 месеца и при необходимост се актуализира.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната депривация, в която се намират хората с увреждания. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с конкретните нужди на потребителите. Главният приоритет на обучителната и терапевтична дейност е постигането на практическа и социална автономност на възрастните хора с увреждания. За неговото реализиране работи целият мултидисциплинарен екип, който е и автор на методиката, по която се oсъществяват дейностите в дневния център.

Психотерапевтичен план – създава необходимите условия за социална интеграция на лицето. Психотерапевтичните грижи се основават на отношенията и се конкретизират чрез индивидуални психотерапии и терапевтични занятия, конкретно разработени от мултидисциплинарния екип за всеки един от клиентите на услугата „дневен център”.

Трудотерапията е активен кинезитерапевтичен метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяане, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Оптималният режим на трудотерапия се определя от психофизиологичните дадености и особености на лицата с увреждания, което налага нуждата от експертно мнение на повече от един ангажиран с проблема специалист.

Чрез различни двигателни упражнения рехабилитацията се стреми да постигне формиране на правилен строеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост.

Интегрираното образование, професионалната ориентация и квалификация, дейностите по психотерапия, поведенческа терапия и социализация в условията на деинституционализиране предполагат активното участие на мултидисциплинарен екип от специалисти, участващи в разработването и реализацията на планове за грижа, текущи и дългосрочни потребности.

 

Bookmark and Share