Заболявания на нервната система

Заболявания на нервната система

Двигателният анализатор е основен анализатор на човешкия организъм. Състои се от: проприорецептори( в мускули, стави и сухожилия) , аферентен нервен път, двигателна зона в кората на главния мозък, еферентен нервен път, периферен нерв и мускула, осъществяващ движението.

В осъществяването на движенията участват две еферентни неврални системи: пирамидна и екстрапирамидна. Пирамидната система е представена от два еферентни неврона- централен и периферен, които образуват т.н. кортико-мускулен път.

Централният двигателен неврон започва от кората на главния мозък, вътрешната капсула, мозъчните крачета, после влакната се пръскат между ядрата в основата на моста и след това се събират, образувайки пирамидите в основата на продълговатия мозък. Тук на границата между продълговатия и гръбначния мозък голяма част от влакната се кръстосват, в гръбначния мозък заемат част от латералните стълбове. Една част не се кръстосват и образуват т.н. прав пирамиден път и звършват в шийните отдели на гръбначния мозък, като се разполагат в предните стълбове.

Периферния двигателен неврон – алфа-невроните в предните рога на гръбначния мозък, предните коренчета, нервните сплитове.

Екстрапирамидната система включва всички моторни пътища, които не се включват в пирамидната. Започват от кората на главния мозък, малкия мозък, черната субстанция, ретикуларната формация и завършват в гама-невроните на гръбначния мозък.

Увреждането на централния двигателен неврон, независимо от неговата локализация се характеризира със следните признаци:

1)      спастично повишен мускулен тонус на засегнатата мускулатура

2)      липса на изразена атрофия

3)      промени в рефлексите – болестно усилване на сухожилните рефлекси, липса на коремните, поява на патологични

4)      патологични синкинезии

Увреждането на периферния двигателен неврон:

1)      намален или липсващ мускулен тонус

2)      атрофия на мускулите

3)      намаляване и изчезване на рефлексите

4)      поява на характерни биоелектрични явления – фасцикулации

Двигателните разстройства свързани с промяна на движението – парализа ( липсващо или съвсем слабо мускулно съкращение) и пареза – частично нарушение в движението.

Парализите и парезите биват два вида: спастични ( спастично повишен мускулен тонус) и вяли ( липса на всякакъв тонус)

 

Острото нарушение в мозъчното кръвообращение се дефинира в неврологията като мозъчен инсулт. Бива два вида:

1)      исхемичен – тромбоза или емболия на мозъчен съд, в следствие липса на хранене в част от мозъчното вещество, загиване

2)      хеморагичен – руптура на кръвоносен съд, в следствие излив и притискане на мозъчно вещество, загива

Получава се и при двата характерната хемипареза- спастично повишен мускулен тонус на флексори на горен крайник и екстензори на долен крайник, косяща походка.

Тестове на Brunstrom

За оценка на движението шестстепена скала: 0- няма движение; 1- наченки на движение; 2- частично извършва движението до 50%; 3- достига до крайно положение макар и трудно; 4- извършване на движението, но неточно; 5- като със здравия крайник

За оценка на моментното функционално състояние. Функционалното възстановяване преминава през шест стадия:

1)      крайниците на болния са вяли

2)      слаба или умерена спастичност с поява на флексорни синкинезии

3)      силно изразена спастичност-движенията се осъществяват донякъде чрез примитивни модели на движение

4)      намаляване на  спастичността, болния е в състояние да изпълни фл. в РС 90, ръка зад гърба, фл. и екст. в КС от лег, фл. и екст. в ходилото.

5)      Извършва фл. в РС над 90, фл. и екст. в ЛС, супинация и пронация, може да хваща и пуска, абд. в РС 90, чиста фл. и екст. в КС и ГлС

6)      Стадий на почти пълно възстановяване като болния може да си служи и с долните крайници

Методика на КТ

Цел на КТ – максимално функционално възстановяване на болните

Задачи на КТ:

1)      профилактика на усложненията ( декубитуси, , застойни пневмонии)

2)       профилактика от контарактури

3)      намаляване спастичността

4)      възстановяване или подпомагане възстановяването на акт.движения в паретичните крайници

5)      подтискане на патологичните рефлекси

6)      поддържане и подобряване трофика и кръвообращение

7)      постепенна вертикализация

8)      възстановяване на ходене и самообслужване, както и на фините движения

Средства:

1)      позиционна терапия – лечение чрез положение

2)      масаж – избирателен

3)      пасивни упражнения – от проксимално към дистално, идеомоторни

4)      изтегляне по Шааршух

5)      активни упражнения

6)      ПНМУ

7)      упражнения в обучение в сядане, ставане, лягане и правилно ходене

8)      ДЕЖ

Bookmark and Share