Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром"

 1. Хроничните заболявания имат три фази:

Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние.

 1. Когато всички ХП на организма са в своите биологични граници, говорим за .......
  оптимално функциониране на организма, при което индивидът не изпитва потребност от поведение, с което да регулира ХП и е свободен да се адаптира в средата.
 2. Способността на хомеостазата да остава интегрирана извън своите оптимални параметри, макар и функционално дисоциирана,  наричаме.......

Хомеостатичен компромис. Той е възможен, тъй като регулаторите на хомеостазата са под двоен контрол – вътрешен и външен. Когато поведението е биологично детерминирано, хомеостатичният параметър активира регулаторите и налага вътрешен контрол.

 1. Когато поне един ХП се намира извън своите нормални граници, и това е свързано с функционална дезинтеграция  и структурно увреждане състоянието е........

Болест. В това състояние потребностите се изживяват като като физическо страдание, което мотивира поведение за възстановяване на здравето.

 1. Когато увреждането на един ХП води до увреждане на други ХП и макар, че в структурно отношение организмът е съхранен, говорим за .......

Функционална дисоциация. При нея условията за живот на различни клетъчни популации се влошават и се променя тяхната устойчивост към патогенни влияния.

 1. Онова количество причинно въздействие, което може да доведе до ефект (следствие), наричаме:.......
  патогенна сила.  Причината и рисковият фактор са ефективни тогава, когато са способни да активират причинно-следствени връзки, когато имат достатъчна патогенна сила.
 2. Рисковите фактори имат патогенно въздействие, което.......

не е  безалтернативно и задължително, а зависи от съвкупните въздействия върху организма.

 1. Условията са.......

Всички онези фактори, които променят резистентността на организма и по този начин променят прага на устойчивост към патогенни въздействия.

 1. Какво е отношението на рисковите фактори към болестта.......

Рисковите фактори детерминират фунционалната патология и не създават пряка и непосредствена органична промяна, но генерират нова хомеостатична ситуация, създават хомеостатичен дисбаланс. Рисковите фактори не причиняват болестта, а увеличават шанса тя да се случи. Само когато върху организма действат достатъчен брой рискови фактори, тяхната сумарна патогенна сила има патогенни следствия.

 1. Здравната промоция е ефективна когато ............

може да се подобри начинът на хранене и двигателната активност, но липсват медицински индикации това да става в контекста на една лечебна програма.

 1. Енергийното съдържание на организма е разпределено в четири пула .......

1) Функционален (АТФ); 2) Циркулаторен (глюкоза, аминокиселини и мастни киселени); 3) Храносмилателен (полизахариди, мазнини, белтъчини в храната) и 4) субстратни депа (трициглериди и гликоген).

 1. Кой енергиен пул измерваме като функционален капацитет
  Енергийното съдържание на функционалния пул се превръща в работа и живот, затова можем още да го наречем терминален и да го измерим като функционален капацитет – способност на организма да реагира на работни натоварвания.
 2. Метаболитна ефективност наричаме.......

Производството на АТФ на единица субстрат наричаме метаболитна ефективност.

 1. Енергетична плътност наричаме.......

Енергийното съдържание на храната се назовава с понятието „енергийна плътност” – количеството енергия на сто грама продукт.

 1. Кой енергиен пул измерваме чрез телесното тегло .......

Депонираният пул (субстратните депа).  Неговото количество може да се определя чрез измерване на телесното тегло и е резултат от равновесието между приети и изразходвани от организма калории.

 1. Кой енергиен пул измерваме чрез биохимични изследвания на кръв.......

Енергийното съдържание на циркулаторния пул.

 1. За кой енергиен пул ни дава представа погълнатите калории храна.......

Количеството погълната храна определя обема на храносмилателния енергиен пул.

 1. Какви морфологични промени на мастните клетки стоят зад статичната и динамичната фаза на затлъстяването.......

Изпълване и понижаване обема на мастните клетки. Мастните клетки имат бинарна функция – при активиране на външното хранене те работят като консуматори, при активиране на вътрешното хранене – като продуценти. В резултат от действието на регулаторите, продуцентите и консуматорите енергийното съдържание на организма се поддържа на определено ниво (статична фаза на телесното  тегло).  При продължителни тенденции в едната посока, тази равновесна точка може да се промени (динамична фаза на телесното тегло)

 1. В  кое морфологично състояние на мастните клетки те са най-активни метаболитно.......

В състояние на понижаване на обема на мастните клетки.

 1. Как мастните киселини влияят върху глюкозната обмяна.......

Аминокиселините, получени от разграждането на протеините, стимулират отделянето на глюкагон, който потиска отделянето на инсулин от панкреаса и усилва продукцията на глюкоза от черния дроб.

 1. Кое мастно депо е най-патогенно.......

Прекомерно голямото гликогеново депо в организма би довело до нарастване на масата на тялото и би намалило шансовете за оцеляване.

 1. Кое мастно депо се влияе в по-голяма степен от физическите движения….. и кое - от храненето. .......

Подкожната мастна тъкан се влия от физическите движения – става източник на енергия за тялото, а висцералната мастна тъкан е метаболитно активна при хранене и в покой.

 1. Посочете четирите фактора, които стимулират апетита

-          естетически

-          психически

-          социални

-          сезонни и климатични фактори

 1. Кои са трите основни ефекта на движението.......

-          изгаряне на енергия

-          тонизира висшата нервна дейност, стимулира продукцията на ендорфини от мозъка и увеличава позитивната емоционална нагласа

-          стимулира работата на белия дроб и сърцето и е идеално средство за подобряване на техния функционален капацитет.

 1. С какъв субстрат се захранват продължителните и с какъв - интензивните движения.......

Мускулите изгарят предимно глюкоза, когато работят интензивно, акогато рабптят с ниска интензивност, но продължително време – доминира разходът на мастни киселини.

 1. Кои са трите характерни особености на здравословната двигателна активност....... 

-          Движението за здраве не е спорт, а медитация, т.е. не се целят спортни постижения, а позитивни изживявания и емоции.

-          За да бъде здравословно, движението не трябва да претоварва и вреди.

-          Здравословният ефект от физическата активност се изчерпва за 1-2 дни, затова тренировките трябва да бъдат най-малко 2-3 пъти седмично.

 1. Защо студът увеличава изгарянето на енергия.......
  Когато температурата на околната среда е по-ниска от оптималната , се активира термопродукцията. В митохондриите окислението се разедениява от паралелно протичащия процес на АТФ синтез и енергията от окислението се отделя като топлина, вместо да се трансформира в АТФ. Субстратите се трансформират  в топлина.
 2. Кои хормони стимулират апетита и натрупването на мазнини.......

Кортикостероиди, понижени нива на щитовидни хормони

 1. Избройте три психични състояния, при които се отслабва.......

-          студов стрес

-          страх, напрежение

-          неудовлетвореност

 1. Избройте три психични състояния, при които се напълнява

-          стрес

-          тържестуване

-          жажда за удоволствие

 1. Социална дисфункция е .......

е такъв начин на живот, който не осигурява на индивида достойно съществуване, причинява психически и физически страдания, ограничава потенциала на личсотта му и като цяло не осигурява необходимото качество на живот

 1. Качеството на живот е .......

Съвкупност от потребности, които индивидът е способен да удовлетвори, отнесена към съвкупността от потребности, които изпитва.

 1. Потребността e.......

Потребността е обективна нужда и нейното задоволяване увеличава свободата на индивида да преследва други потребности.

 1. Желанието е...

Желанието е начинът, по който се осъзнава потребността, то е свързано с точно определена цел, придобиването на която според субекта е средство за задоволяване на потребността.

 1. Кои са трите критерия на пълноценното желание?.......

1)      Времето, през което потребността ще бъде задоволена

2)      Доколко постигането на една цел води до изостряне на други потребности, т.е. колко всъщност ни струва да задоволим едно желание

3)      Колко потребности могат да се задоволят с нейното постигане

 1. Достойнството е.......

Да бъдеш разумен, да познаваш себе си добре и да задоволяваш своите потребности в рамките на възможностите си.

 1. Двата принципа за възстановяване на достойнството са: .......  

Съществуват два прости принципа за възстановяване на достойнството – контрол на придобиването и контрол на консумирането.

 1. Социална дисфункция е.......

Социалната дисфункция е неумение да се задоволяват по автентичен начин естествените човешки потребности.

 1. Метаболитен синдром е налице когато:.......

са налице поне три от следните отклонения:

 • Кръвна захар на гладно >= 6.1mmol/l
 • Артериално кръвно налягане >=130/85 mm Hg
 • Триглицериди > 1.7mmol/l
 • HDL-холестерол < 1.0 mmol/l за мъже и 1.3 mmol/l за жени
 • Висцерално затлъстяване – обиколка на талия > 102cm за мъже; > 88cm за жени
 1. Опишете в едно изречение етиологията на метаболитния синдром.......

Синдром, при който инсулиновата резистентност и последващата хиперинсулинемия предразполага пациентите към хипертония, хиперлипидимия и захарен диабет и протича на фона на абдоминално затлъстяване.

 1. През първата фаза на метаболитния синдром се формира основното му патогенетично звено, което е.......
  В първата фаза на метаболитния синдром доминира хиперкалоризмът и се създава основното патологично зведно – наднорменото тегло.
 2. В патогенезата на метаболитния синдром се развиват ......

Основната причина за метаболитния синдром най-вероятно е положителният енергетичен баланс на организма и рисковите фактори, които го създават – обездвижването, преяждането, генетичната предразположеност и стресът, а основен резултат е затлъстяването.

 1. Формулата, по която се изчислява ИТМ е.......

ИТМ = телесно тегло (kg) / ръста (m)2

 1. Затлъстяване се приема, когато ИТМ е над.......

ИТМ >= 30 kg/m2

 1. Наднормено тегло има когато ИТМ е в гранците .......
  25 – 29.9 kg/m2
 2. Какъв процент на телесна редуцкция е достатъчно да нормализира на метаболитните нарушения при Метаболитен сидром .......

Установено е, че редуциране на теглото само с 5-10% премахва здравния риск, свързан със затлъстяването.

 1. И при поликистозния овариален синдром и при метаболитния синдром основен патогенетичен фактор е .......
  Факторите на околната среда.
 2. Сибутраминът намалява теглото защото...........
  повишава ефекта на двата медиатора – норандрелин и на серотонин върху центъра на глада. По този механизъм ефектът на Сибутрамин е ускоряване настъпването на чувството за ситост,а не толкова потискане на апетита.
 3. Орлистатът намалява теглото защото.......

Орлистат е лекарство, което не влияе върху апетита и храненето и, а върху самото усвояване на храната. След като се приеме през устата медикаментът остава в лумена на червата, където се свързва със интестиналната и панкреатичната липази (ензимите, необходими за усвояване на мазнините) и ги блокира.

 1. Основният ефект на статините е.......
  Статините са блокери на един от ключовите ензими, необходими за синтеза на холестерол в черния дроб. Като краен ефект статините намаляват в най-голяма степен нивото на LDL-холестерола в кръвта (20-55%)
 2. Основният ефект на фибратите е.......

Фибратите се свързват с рецептори, разположени в ядрата на чернодробните клетки. Тяхното активиране от фибратите увеличава синтеза на липопротеинлипазата, на АпоА съставката на съвкупност на HDL-и намалява синтеза на АпоС съставката на LDL, което в своята съвкупност намалява преди всичко нивата на триглиридите в кръвта (с 20-50%) и повишава нивата на HDL с 10-20%.

 1. Основният ефект на никотиновата киселина е.......
  ...свързан с инхибиране на липолизата в мастните клетки (процес, при който в кръвта се освобождават мастни киселини, от които се синтезират триглицириди в черния дроб) и потискане синтеза и естерификацията на мастни киселини в черния дроб. Никотиновата киселина намалява значително нивото на триглициридите, а върху нивото на LDL има умерен ефект.
 2. Жлъчните секвестранти намаляват LDL защото..........

остават в тънките черва, където се свързват с жлъчните киселини и образуват с тях комплекси, които не могат да се усвояват от организма и се отделят с фекалиите. Като краен резултат жлъчните секвестранти понижават нивото на LDL-холестерола в кръвта до 30%.

 1. Естетическата норма за идеално тегло според Брока е .......
  Според Брока идеалното тегло може да се определи като от височината в сантиметри се извади 100 при мъжете и 110 при жените.
 2. Теглото, което иска да постигне пациента наричаме .......

Целево тегло на индивида

 1. Колко калории дневно се нуждае организма, на килограм телесна маса.......
  25 ккал/кг телесна маса
 2. Колко килокалории средно има в един килограм зеленчуци.......
  около 300 ккал/кг
 3. Колко килокалории средно има в един килограм мазнини.......
  9000 ккал/кг
 4. Колко килокалории на килограм притежават средно въглехидратите и белтъчините .......
  около 4000 ккал/кг
 5. Най-богати на въглехидрати след захарта са .......
  Плодовете. Колкото по-зрели са плодовете, толкова повече нараства енергийната му плътност, като гроздето, бананите и черешите имат най-голямо въглехидратнио съдържание.
 6. Животинските храни са вредни за възрастните, защото .......
  внася в организма големи количества холестерол, които са полезни за растящия организъм, но не и за възрастните хора.
 7. Избройте  четири продукта с много високо съдържание на холестерол.......

Месо, яйца, мляко, масло

 1. Пикантните храни благоприятстват затлъстяването защото.......
  пикантните храни съдържат голямо количество подправки и стимулират неествено апетита. Подправките мамят сетивата и причиняват прехранване.
 2. На какво се дължи йо-йо ефекта при диетите, които постигат бърза редукция на теглото.......
  Организмът развива висока метаболитна ефективност и дори значителна редукция на калорийното съдържание успява да задели излишъци, които изпранените мастни клетки с лекота натрупват в себе си. За това ако след гладуване се възстанови нормалният начини на хранене, настъпва йо-йо ефект.
 3. Каква особеност имат обездвижените хора, която им пречи да започнат двигателна програма с големи обеми и интензивност.......
  При обездвижените хора липсва всекиндевна (хабитуална) физическа активност, а основни методически принципи са постепенност и оптималност при натоварването. Обездвижените хора имат ниска степен на издръжливост, поради което двигателната им програма трябва да започне с 2-3 по-леки упражнения, както и да се насърчава физ. активност в ежедневието (пр. използване на стълбите, вместо асансьора).
 4. За да се постигне полезен ефект при използване на ниско интензивни натоварвания трябва да се увеличи  .......
  продължителността на заниманията.
 5. Ефектът от тренировките се установява чрез пет индикатора. Те са:.......

1) Тестове за издръжливост на физически натоварвания
2) Понижаване на пулса в покой
3) Стабилизиране на психиката
4) Нормализиране на телесното тегло
5) Увеличава се делът на мускулната маса и намаля делът на мастната тъкан в телесното тегло

 1. За да бъде ефективна тренировъчната програма, продължителността и честотата на тренировките трябва да бъде .......
  При възрастни в добро здравословно състояние е достатъчна двигателна активност в30мин дневно, 3-5 пъти в седмицата.
 2. Ефектът на масажът върху целулита се дължи преди всичко на .......
  осигуреното по-добро кръвоснабдяване на тъканите. Това от една страна подпомага трофиката на тъканите, подобрява обменните процеси и спомага за изгарянето на мазнините, а от друга страна осигурява разнасяне на лимфния застой.
 3. При електротерапията намаляването на теглото се дължи на .......
  Използват се апарати, излъчващи токове с ниски и средночестотни колебания, които проникват през кожата, без да я дразнят и без да предизвикват неприятни усещания и активизират кръвообращението на самите мускулни влакна. Много добър ефект се получава от въздействието на тези токове при решаване на естетични проблеми като затлъстяване и целулит. Бързо и значимо разграждат мастните депа, стягат мускулите, моделират стегнат силует.
 4. При сетивните типове е подходяща терапевтичната комбинация от.......
  медикаменти, които потискат апетита и намаляват резорбцията на субстрати в храносмилателната система и леки физически упражнения. Това е така, защото сетивните типове имат слаб самоконтрол и тежките физически упражнения бига ги обезсърчили.
 5. Сетивният реактивен тип е малко вероятно да се подложи на .......
  диетичен режим.
 6. Инстинктивният реактивен тип би приел превантивна програма само ако тя е ..........

Поставена на основата доверие и емоционална връзка, защото тогава всичко  се оценява като форма на приятелско споделяне. Необходимо е програмата да създава позитивни емоции  и спонтанен интерес.

 1. За стереотипните типове са най-подходящи .......
  груповите форми на превенция, тъй като в групата могат да се наблюдават и имитират успешни модели, особено ако се споделят впечатления и опит.
 2. За да се промени един стереотип е необходимо.......

стереотипните личности да бъдат убедени, че ефектът ще настъпи след достатъчен брой повторения, защото очакването, че подобряването на състоянието ще настъпи веднага, в значителна степен е нереалистично, а стремежът да се остане в предишния начин на живот съществува дори на подсъзнателно ниво.

 1. Пред кой реактивен тип превенцията трябва да се представи като инструмент за постигане на личните амбиции .......
  рационалните личности, подхождащи към проблемите аналитично и логично.
 2. Кога един индивид би позволил и дори би молил да му се помогне да реконструира личността и реактивността си.......
  Човек достига до необходимост да реконструира себе си по две причини – самосъзнание и провал на жизнените смисли.
 3. Превантивните действия са обективно ограничени, когато.......
  Липсата на достатъчно средства за обезпечаване на живота е обективно обстоятелство с негативна прогностична стойност за успех на здравната промоция.
 4. Хората, които могат най-много да попречат на превантивните намерения на пациента са .......
  най-близкото му обкръжение. Когато доминиращия член на семейството не е доброжелателно настроен  към зависимия член, зависимостта има вредмни ефекти за достойнството и качеството на живота и затрудняваевентуалните поведенчески корекции на последния.
 5. Kак се отнася желанието към потребността.......
  Желанията удовлетворяват потребност(и). Автентичното желание удовлетворява породилата го потребност и никоя друго, докато желанията които не са автентични се предтсавят като задоволяващи една потребност, а всъщност удовлетворяват друга.
 6. Четирите основни критерия за ефективно екипно поведение са .......
  1) Целта определя смисъла на действията и всяко действие се обяснява като инструмент или стъпка към постигането на целта.
  2) Целта определя позициите и значимостта на всеки член в екипа, а не личните амбиции и суета
  3) Ситуационна пластичност – целта се разполага във времето и простреанството и състоянието й зависи от промените в средата.
  4) Обективна свобода в рамките на целесъобразността.
 7. Мисия на превантивният екип е .......
  повишаване на здравословността на живота и намаляване на риска от хронични заболявания при конкретния клиент или пациент.
 8. Визия на превантивния екип е .......
  подобряването на качеството на живота на хората по начина, по който хората разбират това.
 9. Цел на превантивния екип е .......
  да привлече интереса и вниманието на клиентите и пациентите, да изследва техния начин на живот и да съдздаде план за стъпкови промени, които ще подобрят качеството на живота и неговата здравословнос по начин и в степен, желана от клиента.
 10. В екипа всеки изпълнява две роли. Те са.......
  функциолна и колективна
 11. Екипът се развива в четири фази. Те са....
  1) Ориентировачна
  2) Фаза на конфликтите
  3) Фаза на консесуса
  4) Фаза на успеха
Bookmark and Share