Концепция за промоция на здравето

Концепция за промоция на здравето

Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето , ние ще намерим ключа , с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели.

Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални и епидемиологически изследвания. Благодарение на тях в значителна степен се определя съставът, структурата на рисковите фактори , обуславящи  общественото здраве.

Това позволява да се формира концепцията за промоция на здравето – наука за утвърждаване , повишаване  и възпроизводство на общественото здраве и преди всичко на здравето на здравите.

Стратегията за здравната промоция на Световната здравна организация се разработва от 1981 год. Тя представлява неразделна част от приноса на СЗО за Европа за постигане на здраве за всички до 2000 –та  година. Състои се от три компонента , които се намират в различни  етапи на развитие:

-          изграждане и узаконяване на проект за промоция на здравето

-          проучване на промените при определяне  на политиката

-          прилагане на тази политика в практиката на национално и градско ниво

Първата  международна конференция по здравна промоция в Отава изяснява връзката между здравната промоция и първичните здравни грижи.

Най-важното постижение на тази конференция е  Хартата за здравна промоция. Тя подчертава петте донякъде припокриващи се и взаимодействащи си начина на действие, които представляват комплексна стратегия за здравна промоция : изграждане на обществена здравословна политика ,създаване на околна среда, укрепваща здравето, засилване на обществената активност, самоусъвършенстване на хората и преориентиране на здравните служби.

Втората международна конференция по здравна промоция – за здравословна обществена политика е проведена в Аделаида през 1988 год.

Конференцията в Аделаида е приела чрез консенсус заявление , наречено “Препоръки от Аделаида “. Те описват здравословната обществена политика като  “характеризираща се всеобхватна загриженостза здравето и справедливостта във всички области на политиката и с отговорност за влиянието върху здравето”.

Третата  международна конференция по здравна промоция- създаване на околна среда, поддържаща здравето- Сундсвал, Швеция, 1991 год.

Така се оформя коцепцията , че промоция на здравето е процес , който дава възможност на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето фактори и по този начин и по този начин да го укрепят.

Това е стратегия , свързваща хората с тяхната среда , която съчетава личния избор с обществената отговорност за здравето при крайна цел изграждане на по- здравословно бъдеще.

Промоция на здраве е обединяващо понятие , включващо вземане на решения и мерки за промяна и подобряване на  определени фактори, влияещи върху здравето с участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно съответствие между средата и здравето.  Терминът включва не само въздеиствието на индивида върху определени фактори , но също така и намесата на средата за засилване на действията на тези фактори и промяна на онези от тях , които възпрепятсват  здравословния начин на живот.

Основната философия на Промоция на здравето е принципът , че личноста и социалната група са главен ресурс на здравето. Доказано е , че всички рискови фактори определящи състоянието на здраве , а по- точно на нездраве /патологията/, на първо място държи нездравословния начин на живот. Неговият относителен дял като причина за заболяване превишава 50 % от всички други рискови фактори.

Начинът на живот има дълбоко влияние върху човешкото здраве , в това число при възникването и развитието на най – честите и сериозни заболявания –хроничните неинфекциозни болести. Ето защо основен компонент на стратегията “Здраве за всички” е формирането на начин на живот , съдействащ за укрепване на здравето.

По принцип начинът , по който живее индивидът, може да иднуцира два модела на поведение:

-позитивен , съдеистващ за укрепване на здравето , включващо балансирано хранене , адекватна физическа активност , здравословна секуалност / семейно планиране/  и умения за разпознаване и справяне със стресови ситуации.

-негативен, нанасящ вреда върху здравето , включващ  посочените по-долу според класификацията на СЗО рискови за здравето фактори.

В НЗ стратегия при анализ на ситуацията в България рисковите фактори се анализират като първични и вторични.

1. Начин на живот

- тютюнопушене

- злоупотреба с алкохол

- наркотични вещества и наркомании

- нерационално и небалансирано хранене

- двигателен инактивитет

2.Рискови фактори в околната среда

- неблагополучия в общата и трудова среда

- социално-икономически фактори

3.Генетични и други ендогенни фактори

- артериална хипертония

- затлъстяване и наднормено тегло

- диабет

Концепцията за рисковите фактори , която е генерално направление на съвременната превантивна медицина и водещото място на стила на живот за здравето обосновават и поставят основата на стратегията в здравеопазването –укрепване  /промоция/ на здравето чрез стимулиране на здравословното поведение на хората , т.е. здравето следва не само да се опазва , но и да се укрепва и да се подобрява. Основен принцип в промоцията на здраве е мобилизиране и обучение на хората поемане на отговорности и инициатива, убеждаването за значението на личноста и груповата роля. Философията на здравословен стил на живот е регулирането на здравната мотивация и на здравното поведение чрез адекватно здравно възпитание на населението.

Ако основата на съвременната медицинска теория и практика е профилактичното направление, то нейната сърцевина  представлява здравословният начин на живот. Той  е главно направление на на здравеопазването в развитите страни , една от най-важните категории на съвременното здравеопазване и социална медицина, универсално средство и отправен пункт на профилактичната медицина. Спазването на основните изисквания на здравословен начин на живот съгласно изследванията на много автори осигуряват: намаляване с 50% на риска от възникване на социално значими заболявания, намаляване с 39% до 70% на преждевременната смъртност, удължаване  живота на човека средно с 10-11 години.

Bookmark and Share