Методическа разработка на учебно-практическо занятие

Методическа разработка на учебно-практическо занятие

СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ

В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние:

1. Да посочат седемте групи дезинфекционни химични средства, използвани в медицинската практика.

2. Да изброяват безпогрешно основните видове дезинфекция, според целите и задачите й.

3. Да анализират без пропуск задълженията на медицинската сестра при пригот­вяне и съхранение на дезинфекционните разтвори в медицинската практика.

4. Да   подготвят   безпогрешно   необходимите   пособия   за   приготвяне   и съхранение на дезинфекционните разтвори в стационара.

5. Да представят алгоритъм за техника на приготвяне на дезинфекционни разтвори в медицинската практика.

I.ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТИТЕ:

 

1. Предварителна подготовка на преподавателя:

 • Теоретична  подготовка – литературна справка по темата от „ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ” – Практико-приложни аспекти – I-ва книга, Е. ЖЕЛЕВА, 2007г.
 • Материално-техническа подготовка : подготовка на учебно-практическия кабинет; поготовка на техническите средства; подготовка на нагледните пособия.
 • Педагогическа подготовка – формулиране на специфичните учебни цели; подбор на учебни методи и средства; изготвяне на дедактически материали; изработване на дедактически тест и подбор на задачи.

 

2. Предварителна подготовка на студентите:

 • предварителна подготовка на студентите с учебните материали по темата
 • самостоятелна извънаудиторна работа на студентите.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ЧАСТ НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ

ХОД НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ

 

1. Уводна част – 15 минути

 • проверка на присъствието на студентите по именно;
 • въведение в темата;
 • актуализиране на специфичните учебни цели;
 • проверка на входното ниво знания на студентите, чрез беседа;
 • анализ и корекция от преподавателя на допуснатите грешки от  предварителната подготовка на студентите.

 

 1. 2.  Същинска част - 60 минути
 • инструктаж за предстоящата самостоятелна работа на студентите;
 • демонстрация от преподавателя;
 • демонстрация от студент в забавен темп, под ръководството и контрола на преподавателя, по алгоритъм;
 • самостоятелна работа на студентите - преподавателят разделя групата по двойки и им поставя задачи за изпълнение по темата на учебно практическото занятие. Преподавателят наблюдава изпълнението на поставените от него задачи и своевременно корегира пропуските и направените грешки.

 

 1. 3.  Заключителна част – 15 минути
 • проверка на знанията, уменията и навиците придобити по време на учебно-практическото занятие;
 • анализ и оценка на резултатите от заключителния контрол;
 • анализ и оценка на постигнатите специфични учебни цели;
 • поставяне на задачи за самостоятелна работа по време на клинична практика;
 • обявяване на темата за следващото учебно-практическо заняти специфичните учебни цели и необходимата литература за под товка на студентите

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Дезинфекцията е комплект от методи и средства, насочени към унищожаване на заразното начало във външната среда. Тя означава унищожаване на патогенните микроорганизми във външната среда.

Според целите и задачите дезинфекцията бива: профилактична, огнищна, текуща и заключителна/крайна.

В медицинската практика най-широко приложение за извършване на дезинфек­ция намират биологичния, механичния, физичния и химичния метод. Дезинфекцията е важен метод за водене на борба с вътре болничните инфекции. Важно задължение на медицинската сестра е да приготвя и съхранява дезинфек­ционните разтвори и да провежда качествена и ефективна дезинфекция в болничното заведение.

В ежедневието дезинфектантите се прилагат във вид на разтвори, суспензии, емулсии, аерозоли, сапуни и газове.

Дезинфекционните химични средства се групират в 7 групи:

> I-ва група са хлоросъдържащи /халогенни/ препарати;

> II-ра група са йодофори;

> III-та група са фенол и производните му;

> IV-та група са окислителите;

> V-та група са алдехидите;

> Vl-та група са алкохолите;

> Vll-ма група са други дезинфектанти.

Правилното и успешно провеждане на дезинфекцията се определя от редица фактори, свързани с резистентността на микроорганизмите. Медицинската сестра ежедневно приготвя дезинфекционните разтвори и е отговорен за правилно им съхранени, използване и провежданата дезинфекция в лечебното заведение.

Приложение № 2

БЕСЕДА СЪС СТУДЕНТИТЕ

1. Избройте основните видовете дезинфекция, според целите и задачите й?

Отговор: В зависимост от целите и задачите си дезинфекцията бива:

 • профилактична - провежда се там където няма огнище на зараза съществуват благоприятни условия за неговото появяване;
 • огнищна - провежда се в огнището на инфекциозното заболяване /зараза/ и цели унищожаването на патогенните микроорганизми и тя бива два вида:

- текуща - извършва се в околната среда през времетраенето на заболяване в присъствието на пациента;

- заключителна /крайна/ - извършва се и огнището на зараза еднократно, в дома след хоспитализацията на пациент; след като той е изведен от него. В болничното отделение се извършва след оздравяването на пациента или след смъртта му.

 

2. Кои от методите на дезинфекция намират приложение в медицинската практика?

Отговор: В медицинската практика най-широко приложение намират:

 • биологичен метод - основан е на микробиологичния антагонизъм в природата, т. е. самоочистването на водата, обеззаразяване на водата чрез биологични филтри;
 • механичен метод - за него е характерно отстраняването на микрооганизмите по механичен начин, т. е. измиване, изтупване, пране къпане, събиране и унищожаване на отпадъците;
 • химичен метод - основен метод, т. е. химичните вещества имат способността да задържат развитието на микроорганизмите или да ги разрушават, а именно оказват токсично действие върху микроорганизмите;
 • физичен метод - при него се използват различни физични агенти, т. е изваряване, изпаряване, суха стерилизация, студена стерилизация, автоклавиране, слънчева светлина, УВЧ и бактерицидни лампи.

 

3. На какви условия/изисквания трябва да отговарят използваните разтвори?

Отговор: Дезинфекционните разтвори, трябва да са добре разтворими във вода; да не са отровни и токсични за човека; да нямат остра и дразнеща миризма; да не увреждат кожата и предметите; да са удобни за транспортиране; да не губят бактерицидните си свойства при съхранение.

 

4. Какви правила, трябва да спазва медицинската сестра при приготвянето на дезинфекционните разтвори и работа с тях?

Отговор: Медицинската сестра спазва следните правила:

-      дезинфекционните средства да са под формата на разтвори;

-      разтвора да е в определена концентрация;

-      де­зинфекционните средства да бъдат в съприкосновение с предметите, които се дезинфекцират;

-      да се спазва определен срок за дезинфекция;

-      разтворите да бъдат с необходимата температура;

-      да се използват подходящи мерителни съдове с надпис за предназначението им;

-      работните дезинфекционни разтвори да се приготвят ежедневно.

 

5. Кои са факторите, определящи правилното и успешно провеждане на дезинфекцията?

Отговор: Правилното и успешното провеждане на дезинфекцията е свързано с резистентността на микроорганизмите:

-      устойчивост на микроорганизмите във външна среда;

-      прилаганите методи и средства да са правилно подбрани;

-      концентрацията на дезинфекционните средства и тяхната проникваемост в обектите, които ще се обработват;

-      експозиция(минимално време за унищожаване на микроорганизмите) или времетраене на средствата за дезинфекция, т. е. да се намери оптималната концентрация, при която за кратък период от време да се постигнат максимални резултати;

-      оптимална температура за провеждане на дезинфекция, т. е. с повишаване на температурата се увеличават и бактерицидните свойства на разтворите;

-      разтворимост на дезинфекционните препарати, т. е. да са водоразтворими;

-      оптимално количиство от дезинфекционното средство за определени повърхности с цел да се постигне желания ефект.

 

6. Какви форми на приложение на дезинфектантите познавате:

Отговор: Дезинфектантите се прилагат във вид на разтвори, суспенсии, аерозоли и газове.

Приложение № 3

 

АЛГОРИТМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОСОБИЯ И ТЕХНИКА НА ПРИГОТВЯНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ.

 

I. АЛГОРИТЪМ ЗА ПОДГОТОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОСОБИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ

 

Преподавател: Кои са необходимите пособия за приготвяне на дезинфекционни разтвори?

Студент: За приготвянето на дезинфекционни разтвори медицинскиата сестра подготвя табличка с: мензура. мерителна лъжица, градуиран съд за отмерване на водата, пособие за разбъркване, съд с капак за приготвения дезинфекционен разтвор, мушама, лигнин, ръкавици, бъбрековидно легенче, химически дезинфектант.

 

II. АЛГОРИТЪМ ЗА ТЕХНИКА НА ПРИГОТВЯНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ

 

Преподавателят в алгоритмичен ред демонстрира пред студентите техниката на приготвяне на дезинфекционни разтвори:

1. Поставя си ръкавици.

2. Поставя върху работния плот мушама и върху нея лигнин.

3. Приготвя в съда дезинфекционния разтвор в необходимата концентрация.

 

Техника на приготвяне на дезинфекционни разтвори в работна концентрация:

приготвяне на 0.5% дезинфекционен разтвор:

 • поставя в съда 5ml. от дезинфектанта;
 • прибавя към него 1л. вода;
 • разбърква и получава разтвор работна концентрация 0,5%;

приготвяне на 0.25% дезинфекционен разтвор:

 • поставя в съда 0,5гр. дезинфекционен препарат;
 • прибавя към него 2 л. вода;
 • разбърква и получава разтвор с работна концентрация 0,25%;

приготвяне на 1% дезинфекционен разтвор:

 • поставя в съда 10ml. разтвор; прибавя към него 1л. вода;
 • разбърква и получава разтвор с работна концентрация 1%;

приготване на 3% дезинфекционен разтвор:

 • поставя в съда 1л. вода; прибавя към нея 20гр.дезинфектант;
 • разбърква и получава разтвор с работна концентрация 2%;

приготване на 3% дезинфекционен разтвор:

 • поставя в съда 30ml. разтвор;
 • прибавя към него 1л. вода;
 • разбърква и получава разтвор с работна концентрация 3%.

4. Затваря съда с приготвения дезинфекционен разтвор.

5. Поставя надпис на съда с приготвения дезинфекционен разтвор:

- вид на разтвора; %-та му концентрация;

- датата на приготвяне;

- подпис на медицинската сестра, която го е приготвила.

 

Приложение № 4

ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ

1. Дайте определение на понятието "дезинфекция".

Отговор:               Еталон

........................  Дезинфекцията е комплект от методи и средства, насочени към унищожаване на заразното начало във външната среда. Тя означава унищожаване на патогенните микроорганизми във външната среда.

2 СО

 

2. Посочете основния начин на употреба на дезинфекционните разтвори при дезинфекция на болнични повърхности.

.......................                   В медицинската практиката най-широко приложение за извършване на дезинфек­ция намират биологичния, механичния, физичния и химичния метод.

2СО

 

3. Посочете алгоритъма за дезинфекция на болнични повърхности /болнични стаи, коридори, нощни шкафчета, асансьори и гардероби/ с Деконекс 50FF.

1/.......................      1/ 1 кофа с дезинфекционен разтвор и една кофа с чиста вода

 

1СО

 

4. Посочете алгоритъма за дезинфекцията на термометри с Деконекс 50 FF 1/.........................   1/ с навлажнена кърпа и специален съд със дезинфекционен

Разтвор

1СО

 

5 .Дезинфекцията на барабани и превързочни колички се извършва с Деконекс 50 FF, като се ........./забърсват със навлажнена кърпа / и се работи по ................. /установения ред в отделението/клиниката/

 

2СО

 

Приложение № 5

Специфични учебни цели за следващото учебно-практическо занятие

 

СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ

 

В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние:

1. Да изброяват безпогрешно предимствата на подкожната инжекция.

2. Да посочват без справка условията, на които трябва да отговарят местата за приложение на подкожна инжекция

3. Да анализират без пропуск вида на лекарствените разтвори, въвеждани в човешкото тяло, чрез подкожна инжекция.

4. Да подготвят безпогрешно необходимите пособия за извършване на подкожна инжекция.

5. Да представят алгоритъм за техника на извършване на подкожна инжекция на кърмаче, дете и възрастен пациент.

6. Аргументирано да получават информирано съгласие от симулиран пациент/симулирана майка на дете за извършване на подкожна инжекция на кърмаче, дете и възрастен пациент.

Bookmark and Share