МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

Минало предварително време

Изготвил :

 

 I.  ЦЕЛИ :

а) Общообразователни ( информативно – познавателни ):

 • Ø учениците да затвърдят знанията си за сложните глаголни форми;
 • Ø учениците да се научат да разпознават миналите времена;
 • Ø учениците да овладеят знания за същността и употребата на глаголни форми за минало предварително време.

б) Развиващи ( комуникативно – практически ): учениците да овладеят умения за правилна и уместна употреба на минало предварително време.

в) Възпитателни: да изграждат естетически усет към езика, за да могат правилно и точно да си служат с него.

II.  ВИД НА УРОКА:  за нови знания.

III.  МЕТОДИ: обяснение, беседа, лекция.

IV.  ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: работа с учебник, работа с предварително подготвени от учителя самостоятелни листовки за всеки ученик.

V. ЗАДАЧИ НА УРОКА:

v Да се насочи вниманието на учениците към глаголните форми на българския език и конкретно към миналите времена.

v Да се анализират приликите и разликите на миналите времена.

v Да се изясни значението и употребата на минало предварително време.

VI. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

ü Работа с текста в учебника.

ü Изготвяне на план на урока.

ü Съставяне на задачи.

ü Изготвяне на въпросите за дискусията.

ü Разпределение на времето.

VII. ХОД НА УРОКА :

а/ Встъпителни думи на учителя :

Добър ден! Днес ще продължим работата върху сложните глаголни времена , затова нека да си припомним какво сме научили дотук.

б/ подготовка за възприемане на урока:

В поредица от няколко часа ние се занимаваме с изучаването на глаголната система на българския език.

 • Въпрос : Кои са моментите, според които определяме времето на глаголите ?
 • Отговор : Сегашен момент , минал момент и бъдещ момент.
 • Въпрос : Обяснете всеки от моментите !
 • Отговор : Сегашен момент е моментът на говорене ; минал е моментът , който предхожда момента на говорене ; бъдещ е моментът , след момента на говорене.
 • Въпрос: Кои глаголни форми са прости?
 • Отговор: Глаголни форми, които се състоят от една дума.
 • Въпрос: С кои прости глаголни форми сме се запознали вече?
 • Отговор: сегашно време, минало свършено време и минало несвършено време.
 • Въпрос : Кои глаголни форми са сложни ?
 • Отговор : Глаголни форми , които са съставени от повече от една дума са сложни.
 • Въпрос : С кои сложни глаголни времена сме се запознали вече ?
 • Отговор : Вече познаваме формите за бъдеще време и минало неопределено време .
 • Въпрос : Как се образуват сложните глаголни форми ?
 • Отговор : Сложните глаголни времена се образуват от форми на спомагателните глаголи „съм“ ( бъда ) и „ща“ плюс ( + ) форми на спрегаемия глагол.
 • Кои са миналите времена, които сме учили?
 • Отговор: минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време.
 • Актуализират се знанията за минало свършено време, минало несвършено време и минало неопределено, като учениците дават определенията за тях.
 • На дъската излизат трима ученика, които паралелно спрягат по един глагол от трите минали времена, с цел да се припомни образуването на минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време. Глаголите за спрежение са по избор.
 • След поставената задача се прави сравнение между трите минали глаголни времена, като се посочват  разликите между тях.

в/ обявяване на темата на урока:

Ученици, освен познатите ви минали времена, които вече си припомнихме, има още едно минало време в българския език, с което ще се запознаем днес. Запишете си темата на днешния урок „Минало предварително време”. Записвам темата на дъската, а учениците я записват в тетрадките си.

 • Запишете си  първа точка от урока:
 • Определение – минало предварително време означава резултат от действие, важен за минал момент.
 • Следва работа с учебника на стр. 106. Прочит на писмото на Иван до сестра му. Един ученик прочита текста.
 • Поставям задача на учениците да помислят кои са глаголите в текста и да ми ги продиктуват, за да ги запиша на дъската. Време за мислене – 2-3  минути.
 • Докато учениците мислят, аз чертая таблица  на дъската, състояща се от две колони.
 • Определяме кои глаголни форми са прости и кои сложни и съответно ги разпределяме в таблицата, като в едната колона записваме кои са простите глаголни форми, а в другата колона – сложните.
 • Следва беседа за значението на минало предварително време и за приликите и разликите между минало неопределено време и минало предварително време.
 • Ученици запишете си точка втора от урока:
 • Образуване на минало предварително време – формите за минало предварително време са сложни и се образуват от спомагателния глагол съм в минало несвършено време  плюс ( + )  сегашно деятелно причастие.

Ед. ч.

1 л. бях купил, купила, купило

2 л. беше купил,  купила, купило

3 л. беше купил, купила, купило

Мн. ч.

1 л. бяхме купили

2 л. бяхте купили

3 л. бяха купили

 • Поставям самостоятелна задача на всеки ученик да спрегне глагол по избор в минало предварително време.
 • Проверка на самостоятелната работа.
 • Нека да запишем и последна трета точка от урока:
 • Образуване на отрицателните форми на минало предварително време – частицата не плюс  ( + )  положителната форма на минало предварително време.

Ед. ч.

1 л. не бях купил, купила, купило

2 л. не беше купил,  купила, купило

3 л. не беше купил, купила, купило

Мн. ч.

1 л. не бяхме купили

2 л. не бяхте купили

3 л. не бяха купили

 • Отново поставям самостоятелна задача за всеки ученик – спрежение на глагол по избор /различен от предишния/ - в отрицателната форма на минало предварително време.
 • Следва проверка на самостоятелната задача.
 • Следва групова работа по двойки: разпределям учениците по двама, раздавам им предварително подготвени листовки /Приложение 1/. Време за изпълнение – 7-8 минути.
 • Проверка на самостоятелната работа.
 • Поставяне на домашната работа: стр. 108/1,2,3 – тест; 108 – 1.

г/ Заключителни думи на учителя:

 • Довиждане ученици! Приятен ден!

 

 

Приложение 1

 

Задача 1 : Извади глаголните форми от следните изречения и определи в кое време са те.

 1. Веднъж мама за наказание ме заключи в стаята, защото бях счупил някаква ваза.
 2. И преди бях правил такива опити.
 3. Покривът на къщата се беше срутил от тежестта на снега.
 4. Всички хартии в контейнера бяха изгорели.
 5. Не бях виждал Иван от две години.
 6. Не помня къде се бяхме срещали с Петя и Поли.

Задача 2 : Представете действието на глагола в скобите като минало спрямо минал момент.

Познавах брат му, защото вече го   /виждам/ .

Часът /започна/, когато влезнахме.

Филмът беше много интересен, но аз го /гледам/ и преди.

Bookmark and Share

One thought on “МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

 1. Стаматка

  Цитат: "На дъската излизат трима ученика, ..."
  Сериозно?!!
  Преди глаголните времена, на тези учениКА дали им е предавано бройна форма за съществителни имена, означаващи лица, от м.р.
  Питам само!

Comments are closed.