Организационно поведение

Организационно поведение

1.Организационно поведение

Същност на организационното поведение(ОП).-област от знанието,което изследва степента на влияние, оказвано от индивидите, групата, структурата в/у поведението в организациите с цел изпълнение на това знание за повишаване на организационната ефективност.ОП е научно направление,което се занимава с разработването, предсказването и контрола на чов.поведение и на факторите, които влияят в/у действията на хората,като членове на организацията.

Психологията посвещава свойте изследвания на човека като система.  Социология -соц. с-ми,с-мите от хора в соц.с-ми,философска антропология-традиции,навици,културни особености

2.Фактори за организационно поведение.А/индивидът е един от факторите за ОП.Тук ще се търси връзката м/у индивид-организация;Б/групите- вътре.В групите се формират неформални групи. В/организацията в която трябва да отчетем технология, стил на управление,организационна структура. Г/средата в която организацията работи.

3.Организационно поведение и наука за мениджмънта: 1/не можем да посочим едно единствено решение за реш. на даден проблем; 2.двете науки са интегративни и сложни науки;3.двете стимулират хората да предлагат мисли ,свързани с индивидуалните особености на личноста така и с целите на организацията.

 

2Организационна среда

Същност на организациите:взаимодеистват по м/у си за постигане на някаква цел.1/с-ва на соц.с-ми: те притежават способност да се усъвършенстват.; 2/емерджентност: възникване на нови свойства в с-мата ,които не са били присъединени преди това; 3/с-мите постигат полезен ефект; 4/подържа се динамично равновесие със средата.

Организациите се създават тогава, когато целите немогат да се постигнат от отделните индивиди.Структура: 1/причини за създаване;форм.организация-планирана причина;нефор.орг-ции-спонтанно;2/основания за възникване: форм.-рационалност;неформ.-емоционалност. 3/характеристики: форм.-относително трайни,неформ-динамична.Цели: формални-удовлетворяване на обществените потребности,нефор.-удовлетворяване на човека.Въздействия: 1/от какво зависи:форм-от позицията в орг-цията, неформ-зависи от личноста; 2/вид: форм-основава се на власт, неформ-от силата на влияние на личноста; 3/посока: формални-от горе на долу, неформ-от долу на горе. Механизми на контрол: форм-санкции, неформ-психически санкции. Комуникации: 1/канали за комуникация: форм-формалните;неформ-каналите са гроздовидни. 2/мрежи: форм-мрежите са добре уформени и следват формалните канали, неформ-свободно действащи канали;3/скорост:форм-ниска скорост, неформ-висока. 4/достоверност-форм-висока, неформ-висока; Включване на индивидите :форм-вработна група, неформ-само за онези индивиди които групата приеме.Основа за взаимодеиствията: форм-функционалните задължения или статуса, неформ-личностните характеристики и статуса

2.Класификация на организациите: А/по обща цел на организациите: 1/бизнес фирми; 2/защитни организации-армия,синдикати; 3/свободни сдружения; 4/обслужващи орг-ции-болници,кметства;5/религиозни организации.

Групи за натиск-защитават определена кауза, могат да предизвикат затруднение в организацията; Социотехническа-всяка организация е соц. и технологична с-ма.Херст и Блаичард-потребностите и мотивацията на хората в организацията: 1/социална; 2/административна-власт,структура,отговорност; 3/информациона:задоволяване на информац.потребности в организацията.5/икономическа:търси връзката м/у входовете и изходите с целите;  Влияние на технологията в/у хората в организацията: 1/технологията определя начина на работа; 2/технологията влияе в/у соц.взаимоотношения. 3/технологията влияе в/у статуса и размера на възнагражденията;влияе в/у времевите изисквания-поставят се норми за изв. на даден вид работа; 5/за специфично работно облекло.  Влияние на инф.технологии в/у хората в орг-цията-създават удобство при съхранението на инф.; предявяват по-високи кач.към хората, които ще ги употребяват

4.Същност и класификация на организационните цели.Модел на Грос: 1/целите опр.начина на д-вие; 2/те са основата на планирането; 3/те са основа за вземане на упр.решение;4/влияние в/у структурата на организацията; 5/те са основа за опр.политиката и задачите в организацията.Модел на Грос: цели:1/удовлетворяване на интересите; 2/ефективност; 3/инвестиции в орг-цията и жизнеспособност; 4/мобилизиране на ресурсите;5/съблюдаване на правилата; 6/рационалност: а/първостепенни цели; б/жизниспособност; в/ръст и развитие; г/печалба.

Цели и политика.Политиката има 2 основи: етическа и организационна.И двете основи имат отношение и към външната и към вътрешната среда. Етическа-външна: опр.принципите на взаимоотнош. с  партньори, доставчици, потребители, конкуренти.Организационна- външна среда -каналите за реализирани на готовата продукция, връзките с партньорите,с банки.Вътрешна среда: методи на производство  на оборудването,упр.стил,ефективност.Социални отговорности на мениджърите: 1/спрямо наетите хора;2/спрямо акционерите и др.източници на капитал; 3/спрямо цялото общество; 4/спрямо правителството; 5/спрямо доставчици, конкурсите и бизнес съюзи.

Норма на поведение-те са интуативно възприемане.Становища,мнения,чувства или действия споделени от двойка или повече човека, които насочват тяхното поведение.Нормите помагат в: 1/на групата да оцелее; 2/чрез нормите се избягват затруднения или пречки, създават се чрез изисквания,становища на висшия ръководител,критични събития в работата на групата;пренасяне на поведение от минали ситуации. 2.Модели на орг-ционна социализация.Социализацията-процес, при които опита и навиците на хората се нагаждат към нови орг-нни позиции, статус или роли определени от тях др.хора в орг-цията.Участие на наетия работник в процеса на социализацията.Модел на Даниел Фелдман.1фаза-предварителна социализация -да се научи как преди него са се свързали с орг-цията,предвиждане за това как собствените му умения и способности биха задоволили нуждите на орг-цията. 2.фаза-непосредствен контакт.Ценностите, уменията и възможностите започват да се променят като новопостъпилият сам разкрива каква всъщност е орг-цията. 3Фаза-Промяна и приобщаване към организацията.Пригаждане на индивидуалните способности към изп.на опр. от орг-цията роли.Възприемане на  групови ценности и норми. 3.Техника на организационната социализация-психологически контакт. а/реалистични очаквания за работата; б/удовлетворяване на очакванията (да, не); в/ако е Не-индивидът не постъпва в организацията; г/ако е Да-индивидът постъпва в организацията, съгласуване на  индивидуалните с орг-онните потребности, овладяване на ролите, засилване на удовлетворението от работата, подобряване на работата, изпълнение на задълженията към организац.Реален трудов договор.

 

4Власт и политика в орг-цията

Властта в организацията.Форми на проявление: Възможност за разпореждане с човешките,инф. ресурси за изв. на опр. дейности.Потребността от власт се появява сравнително късно;ситуации даващи възможност за власт: 1/достъп до хора притежаващи власт;2/контрол в/у информацията; 3/контрол в/у резултатите 4/контрол в/у ресурсите; 5/човек има контрол в/у награди и наказания.Проявления на властта: а/възнаграждаваща власт-чрез обещания или награди въздейства в/у хората за действия по опред. начин; б/принуждаваща власт-заплахи и наказания-хората действат по опред. начин; в/законова-произтича от позицията на човека в дадена организация; г/експортна власт; д/референтна власт-дължи се на одобрение, възхищение от страна на хората.Осем тактики за влияние в/у хората: 1/агресивна-издават се заповеди,поставят се срокове,следи се строго дали тези указания се спазват 2/санкционираща-позитивни и негативни стимули,може да се награждава или да се наказва;3/предразполагаща-акцентира в/у чувствата на хората;4/рационална опира се на логиката,търси се рационален елемент.

Тактики използвани за влияние само в/у висшестоящите:1/обмен на изгоди-обещание за връщане на услуга;2/блокиране-спъване работата на ръководителя;3/връзки нагоре-неформална среда.

Тактики за влияние в/у подчинените:1/коалиция-за постигане на опр. резултат.

Подготовка на мениджърите за ролите в организацията:хората придобиват своя опит действайки по определен начин да ли  има добър резултат,ако няма да се коригира поведението;подготовката не трябва да е самоподготовка а организирано чрез наставничество,обучение.Определение-разглежда се като процес на формиране и поддържане на интензивни и разширяващи връзки м/у двама участници от които единият е обучаван.Етапи на обучение:1/въвеждане -от 6 мес. до 1 год. 2/съвместна работа -2 до 5 год.зависи от кач. на двамата,интензивно се обменят връзките м/у двамата.3/разделяне -около 6 мес. до 2 год.-младшия М вече работи почти самостоятелно; 4/самостоятелна работа и утвърждаване- от 2 до 3 год.

Организационна политика и тактики-ср-во за влияние в/у хората.Политически тактики:1/атакуване на другите-изп.широко,можем да провалим някой ако  искаме той да не се издига;2/изп.на инф.като полит.средство-широко приложение,ако искаме да помогнем на дад.лице да се издигне ние използваме положителна инф.,а ако ли не използваме отриц. инф.;3/изграждане на положит. имидж-преписване на успехи и влияние на хора,които реално нямат такива/създаване на група от поддръжници в предизборни ситуации;/хвалене на другите-кара хората които се хвалят да се чувстват конфортно,хората които изказват хубавите думи печелят благоразположението на другите.6/Съъздаване на мощни коалиции със силни съюзници;7/сдружаване с влиятелни хора;8/формиране на взаимни задължения.

На висше равнище много повече се използват полит. тактики.

Конфликти и възможни начини за решаването им.Пораждат се от различни причини:1/недостатъчна власт;2/недост. на ресурси;3/разл.ценностна с-ма;4/разл.соц.позиция.Конфликтите могат да бъдат функционални-помагат за подобряването на работата;Нефункц. спъват орг. дейност.

Ситуации:1/несъвместими индивидуалности 2/припокриващи се или недоизяснени граници на действия в организацията;3/съревнование за ограничени ресурси;4/недобре осъществени комуникации;5/взаимносвързани задачи;6/организационна сложност;7/неясна политика,стандарти и правила;8/нереалистични срокове;9/колективно вземане на решение;10/вземане на решения ч/з консенсус.

 

5.Организационни комуникации Комуникационен процес - КП -обмен на инф.м/у 2 или повече човека и разбиране на инф. от хората участващи в този процес.КП има няколко функции:1/информационна;2/мотивационна-да наакра работниците да се чувстват привързани към нея,влияе положително в/у хората;3/контролна;4/емоционална-пораждат се различни емоции.

Висше равнище-стратегически проблеми, необх. от инф.е изключително от външната среда, предварително пресята и синтезирана.  Средно равнище-тактически проблеми, инф. се подбира както от външни и вътришни източници, в известна степен резюмиране,вътрешни-висшето равнище пол.заповеди, насоки,решения.Нисшите равнища-ще имат оперативен характер,набира се от вътрешни източници, прекалено детайлизира инф.

Видове орг.-ционни комуникации- изискване на инф.-промяна на съдържанието на съобщението, от отделна личност.Личностно влияние за изкривяване на инф.-тъй като човека е източника на инф.може да се стигне до изкривяване: -факта че инф.която лицето трябва да  предаде на получателя и лицето което подава инф. е неблагоприятна за ръководителя, лицето съзнателно я преработва но тя не е чак толкова лоша, но е неверна; -самият приносител е засегнат от съобщението, което трябва да подаде, той внася собственото си отношение към съобщението, което трябва да подаде;  -влиянието на мениджъра , ако има силно влияние, то подчинените ще му поднасят такива ,каквито ще му допадат;  -неуважение към ръководителя

Организационни прицини за изкривяване на инф.: 1/една тромава с много равнища на упр. структура; 2/средно ниво ръководители- тяхната роля е такава ,че те са насочили погледите си нагоре отколкото надолу.

Видове комуникационни връзки а/единична; б/клюкарска верига; в/вероятностна верига; г/гроздовидна верига-на избрани лица се подава инф., 90% приемат инф. без да предават инф., а10% играят ролята на посредници; д/кръгова верига; д/звезда.Изброените начини са теоретични категории и могат да се правят комбинации м/у тях.

Значението на обратната връзка за комуникац. процес.Особености при водене на международни преговори. 1/Изпращане на хора от упр. по места и да се докладва на ръководството; 2/Анкетиране на подчинените- анонимна с определени въпроси,подчинените отговарят опр. насоченост;3/Система за набиране на предложения; 4/Автономна мрежа; 5/Електронна поща.Комуникационна компетентност: това е оценката за степента на ефективност в комуникацията с др.хора.КК зависи: а/комуник. възможности и умения на личността- инициативност,настоятелност, взаимодеиствие; б/Ситуациони фактори-фирменна философия,фир.политика, организационен климат,географско положение на орг.; в/Въвличане на хората в комун.процес-приятели, хора на които вярваме, висшестоящи, подчинени.   КК е свързана с разп. на слухове, не е възможно да бъдат проверени;възможно е в основата им да лежат истински факти.

 

6.Контролът и организационното поведение

Същност и елементи на с-мите за контрол: К е д-ност, която ограничава свободата на човека в орг-цията;К е създаден за да създава ред, организираност, в д-вията на хората. 3 причини за контрол: 1/да осъщ. обратна връзка за постигане целите на орг-цията; 2/да участва във формулиране на задачите, да опр. как тези задачи да се изпълнят и как да се оценяват;3/когато заплащането се базира на извършената работа. Определение за К: това е процес ,чрез който се уверяваме ,че реално осъщ.д-вие в орг-цията съответства на предварително зададените цели и действия.К трябва да се осъщ в/у всеки член от орг-цията, при школата за човешките взаимоотношения човека не е наблюдаван толкова строго, акцента се поставя в/у неформалните връзки и отношения.К е междинно звено м/у входовете и изходите на системата.Видове К: 1/бюджетен К-да следи какви паричниприходи постъпват в хората; 2/К в/у човешкия ресурс- опр. от какви хора се нуждае орг-цията; 3/Технологичен К-междинно звено,  контролира каквиизделия постъпват на изхода.Видове и форми на К: 1/Изходящ К-измерва какво се е направ.на входа; 2/поведенчески К-да анализира поведението на хората в орг. съчетавано на изходящия и поведенческия. 3/Други форми на К: 3.1/Предварителен К-дейноста се контролира преди да е осъществена; 3.2/Предварителен финансоф К.  2.Текущ К-по време на изв.на д-ност от ръководителите в/у сътрудници.  3.Заключителен К- осъщ. след приключване на дад. д-ност или работа..Целта е да се пол.инф.,която да се използва при планиране на подобни д-ности в бъдеще.Ревизиите представляват заключителен К.  Стратегии на К: 1/Личен централизиран К-със собствеността, когато човека е собственик на фирмата, той лично държи под контрол д-вията на свойте подчинени, всички решения се централизират в/у това лице. 2/Бюрократичен К-подходящ е за големи организации(кметства,данъчни служби,банки)голяма степен на рутинност в д-вията,чрез похвали и наказания се засилва ефекта от бюрократ К; 3/Изходящ К-подх. е за производствени предприятия, където изходът може да бъде измерен; 4/Културен К-Културните ценности на орг-цията се възприемат от нейните членове.

Х-ки на ефективните с-ми за К: 1/да бъде разбираема за онелиз за които е направена; 2/с-мата  за К да се обоснове на обективна инф.; 3/К да е в съответствие със структурата на орг-цията; 4/С-мата за К да позволява откриването на отклонения от стандартите,колкото се може по-бързо; 5/да подържа вниманието на управляващите в/у онези критични точки, които са  важни за успеха на организацията; 6/гъвкава контр. с-ма.

 

 

 

 

Bookmark and Share