Основи на научното лингвистично изследване

Основи на научното лингвистично изследване

В тази курсова работа имам за задача да направя кратък обзор на всички излезли книги и учебни помагала  по Езикова култура в сп.”Български език”, през периода 1990 – 1994 г.

Първата книга на която ще спра вниманието си е на Ел.Георгиева “Езикова култура и езиково обучение”. Годината на издаване е 1990г.

Авторката основно е спряла вниманието си на езиковата култура на нашето общество  и особенно на подрастващота паколение.Вниманието на читателя е насочено към цялостното подобряване на обществената езикова практика , но и към обучението по роден език в училище, чрез което се създават най – здрави основи за овладяването на българският книжовен език. В предлаганата книга се прави опит да се потърсят по – резултатни начини за по- целенасочено свързване на езиковото обучение с проблемите на езиковата култура, която е крайна цел на това обучение.

Разгледани са основни въпроси на езиковата култура, книжовната норма, признаците на речевата култура ( точност , логичност и уместност на речта) , правоговор ( ударението), правопис и изговор , граматични въпроси (морфология и синтаксис), лексикални въпроси ( употреба на глаголите консултирам - консултирам се ; провеждам и споделям ;употреба на думата “герой”.Друга точка от съдържанието отговаря на въпроса “Има ли героична гибел ?”- грешката се допуска при неправилно заместване на думата “смърт” и “гибел”. Макар двете думи да означават  понякога еднакви последици, то пътят до тях е различен и за това не се съчетават с еднакви прилагателни.

В книгата на Владко Мурдаров “Начини за употреба на словото” от 1990 г. са разгледани следните въпроси . Пиша въпроси , защото именно така е структурирано съдържанието . Как се пише автобиография , молба , пълномощно; как се подготвя изказване , отчетен доклад, резюме, информация

как се прави обява , покана , официален адрес; как се изказва благодарност; как се поднася извинение; как се разговаря па телефона; как се прави нагледна агитация и др. Това са само част от начините за употреба на словото , които читателят ще намери описани в тази книга. Навсякъде се посочва нужното , оценява се практиката , критикуват се пропуските. Така всички могат да узнаят всичко за споменатите начини , когато им се наложи сами да пишат и сами да говорят.

В тази книжка са събрани различни отговори на големият въпрос : Как да се справяме с българският език? Как да го използваме в такъв вид , че да бъде наистина полезно средство?

Книгата е подготвена 1989 г. , но излиза 1990 г., като е съобразена с промените в страната.

През 1990г. УНСС издава учебника на проф.д.п.н.Михаил Бонев – “Езикова култура и стилистика” .Той е предназначен за студенти от специалността Теория и методика на масовата информация. Проблематиката и подборът  на материали са съобразени с учебната програма на дисциплината.

Целите и задачите , които се поставят пред учебната дисциплина , имат предимно практическа насоченост. Като се има в предвид , че  функционалният стил е главният показател на езиковта култура ,стремежът на автора е бил да даде задълбочен анализ на научният стил като функционално – речева разновидност на съвременния български език и да характеризира на тази основа особенностите на научния стил на хуманитарните науки  и по – специално но икономическата литература. Основни раздели в учебника : функционалните стилове и някои стилови разновидности ; стилистиката като езикова наука ; научният стил като функционално- речева разновидност на съвременния български език; публицистично произведение – езикови и стилистични особенности; редактиране на масова – политическа литература; редакционно – подготвителна работа но основните жанрове.

“Проверка на езиковата култура” издадена през 1993 г. със съставители К. Димчев, А. Матеева,А.Петров. Книгата е предназначена за учениците от гимназиалните класове , за кандидат – студентите полагащи изпити по български език и за всички , които се интересуват от проблемите на съвраменният български език.С помощта на тестовите задачи читателят ще може да провери равнището на езиковата си култура, а чрез справките с приложения ключ с правилните отговори ще го улеснят да разширява знанията си за езиковите норми и да усъвършенства  речевите си изяви.

Два момента свързани с предназначението на сборника , заслужават да бъдат отбелязани. Това е първият сборник по български език  за ученици от гимназията, зрелостници и кандидат – студенти. При изготвянето му е взета под внимание базисната подготовка , която позволява чрез речевите си изяви завършващите средното училище да изпълняват различни социални роли.

Работата с тестове има съществено предимство при обучение и самообучение, при поверка и оценка на знанията и уменията.На замисъла отговаря съдържанието на книгата. Включва 600 задачи групирани в 10 теста. Всеки от тях служи за обективна и точна проверка . Свързани с нормативната правилност ( граматична и лексикална правилност ; правоговорна , правописна и пунктуационна грамотност и стилова уместност). Внимание се отделя на работата над отклоненията от книжовните и стиловите норми. Цели у учениците да се формират умения за откриване на грешките , и да изяснявят причините за допускането им.

Веселина Ангелова , Елена Блажнева и Т.Арнаутска 1993 г. съставят сборник с тестове “Самопроверка на езиковата култура” ІІчаст. Вниманието е насочено към функционирането на езиковите единици в речта. Сборника е структуреран така , че максимално да е полезен на ученици от ІV – ІХ клас. Езиковият материал е групиран по основни теми ,които обхващат дяловете на езикознанието: лексикология , стилистика и текст. Удобството е , че ученикът свободно може да използва материала независимо в кой клас е изучаван. Представено е лексикалното разнообразие на съвременния български книжовен език: прякото и преносно значение на думата , еднозначност и многозначност на лексемите. Синонимията , антонимията и паронимията са включени в задачи свързани със смисловото единство, с точността и с яснотата на речевото съобщение.

В раздела стилистика ударението е поставено върху художествения стил. Задачите в раздел “Текст”  разглеждат основните понятия свързани с изграждането и признаците на текста. Има приложение с отговори.

През 1994г. излизат още две книжки с тестове едната е на В.Костов”Тестове.Обща езикова култура и интелигентност” и В.Зидарова и И.Карастанева “Тестове по езикова култура”

Bookmark and Share