Природа и общество. Противоречивото отношение между тях – Есе

Природа и общество. Противоречивото отношение между тях

Много често, в наши дни, човек  си задава въпроса “Кой съм аз?”, като търси отговор на него, и чертае граница между себе си и другите, да търси нови единения и да отмества пределите на обитаваната територия. Отношенията му с природата обаче имат важна роля, за да прави всичко това.

Днешно време ние говорим за два вида общества- предмодерни и модерни. И разликата между тях  е, че
едните (предмодерните, аграрни) общества, са просто-
ползващи богатсвата на природата, а другите (модерни-
те,индустриални), т.е. видоизменящи и експлоатиращи
природата. Тук  споменавам за модерна епоха, която съвпада с началото на ВГО в края на XV в., и през която
самите ресурси се превръщат в стока.

Когато обществото се свързва с активност, а природата
с пасивност, говорим за т.н. “Класическа модерност”, къ
дето се поставя граница между природата и обществото
като историческа реалност.

Едни от основните проблеми в нашето общество са:за
мърсяването на природата и нейната експлоатация.

Много хора не си дават сметка за последиците, които могат да възникнат след мащабно замърсяване на окол
ната среда, много хора не си дават сметка за последици
те, които ще възникнат след продължително изземване
и същвременно, изтощаване на природните ресурси, където човечеството ще бъде изправено пред един серио
зен, ама наистина сериозен проблем, от който ще зависи
то. Но тогава би било вече късно за вземане на решение, относно този проблем, може и да няма изход.

Факти и доказателства

 

Чрез тези факти искам да докажа как  обществото се
отнася към природата, и заедно с това как тя “връща
жеста” чрез собствените си неограничени и големи въз
можности.

Най-напред ще започнем с това, как  хората замърсяват
околната среда, с което бих  дал конкретни примери от
нашата област (България). Във в. “Труд” е вместена статия, специално за този проблем, а именно-замър
сяването. Действието се развива в един от столичните
квартали-Суходол, където жители протестират от
носно боклуците, които се натрупват в соф. сметищте.

Те блокират пътя за сметището и няма да се махнат,
докато не дойде кметът Стефан Софиянски, предлагат то да бъде закрито, тъй като има вероятност да плъз
не епидемия в цялата столица.Това е един глобален
проблем, на който трябва да се намери спреведливо реше
ние.

Друг проблем по нашите територии, е безразборното
хвърляне на отпадъци по непредназначените за тази
цел места. Давам още един пример със замърсяване на
оклоната среда, който е неприсъщ за едно цивилизовано общество, като нашето.

Мисля, че сега трябва да обърнем внимание и на природа
та, как  тя откликва на неморалните постъпки на об
ществото. Тя отвръща по неен непредсказуем начин,
начин, от който страдат за жалост и невинни жертви.

Относно това мое твърдение, бих  дал за пример наско
рошното бедствие, което сполетя жителите на Азия, а

иемнно- голямото наводнение, предизвикано от силно
земетресение, навътре в Индийския океан. За щастие ня

ма нито един загинал българин, но жертвите, пострада
ли от стихията са десетки хиляди, което е сериозна бро
йка. Може  би природата по този начин изявява недовол
ството си от небрежните постъпки на човечеството. Аз

така разбирам нещата, по свой начин, въпреки, че за то

ва никой не може да каже със сигурност, че природата си
”го връща”.

Друг пример, който мога да спомена, е замърсяването
на въздуха над с.Змеево (старозагорско). Там пробле
мът беше такъв-селяните се оплакваха за реколтата
си, как тя замира, благодарение на взривените вече ра
кети “сс23”. Чрез взривяването им се образуваха кисе
линни дъждове, които пречат на по-нататашното раз
витие на растенията.

Ето, това не е ли още една основателна причина да мис
лим, че зависи от нас как  ще се държи природата. Тук
се сещам за поговорката “Каквото почукало, такова се е

и обадило”.

Не мисля, че само един човек  може да реши проблема със
замърсяването и опазването на оклоната среда, и начи
ните за изтощаване ресурсите на природата. Ако всеки
един от нас поеме инициативата да я опази и защити, то тогава би бил решен проблема до известна степен.

Обществото и природата вървят ръка за ръка, и ако
нещо се наруши, то тогава проблемите си идват без
предупреждение.

Природата ще бъде по справедлива с нас, ако и ние й от
върнем със същото-справедливост. Достатъчно е да не

прекаляваме с дадените ни от нея права, а именно- да
живеем, да дишаме, да се радваме на красотата й, както
и да я пазим от замърсяване.

 

Bookmark and Share