Протозоози

Протозоози

Обща характеристика на протозоите. Класификация

Протозоoзите се причиняват от едноклетъчни паразити, които са сложно ус­троени еукариотни организми в резултат на дълга еволюция. Произлезли са от прокариотни предшественици (от рода на бактериите и синьозелените водорас­ли), с които имат значителен брой общи белези.

Протозоите са уникални организми. Функционално представляват самос­тоятелен организъм, а в морфологично отношение съответстват на една клет­ка. Тялото им се състои от цитоплазма, ядра, различни органели, осигуряващи хранителните, двигателни и делителни функции. Те се движат с помощта на псевдоподи (подтип саркодови), камшичета и ондулираща мембрана (подтип камшичести) или чрез реснички (ресничести инфузории). За храна на еднокле­тъчните служат органичните частики, в това число и живите микроорганизми, а така също разтворените в околната среда хранителни вещества.

Храненето им се осъществява по различен начин. Едни от тях поглъщат хранителните частички чрез клетъчната уста, други ги поглъщат с помощта на псевдоподи (лобозните кореноножки) и чрез фагоцитоза и пиноцитоза. У някой видове протозои, храненето става по пътя на всмукване (ендоосмотично) през повърхността на тялото на хранителни сокове и разтворените хранителни ве­щества.

Някои видове протозои са способни да се инцистират (да се окръглят и по­криват с плътна обвивка). Цистите са много по-устойчиви към въздействието на неблагоприятните външни фактори, в сравнение с вегетативните (трофозоитни) форми. При попадане при благоприятни условия, протозоите излизат от цистите и започват да се размножават. Те се размножават по безполов път (напречно, надлъжно и множествено деление) и по полов път.

Много видове паразитиращи едноклетъчни се развиват последователно в ня­колко гостоприемника. Например, маларийните плазмодии, извършат цикъл на развитие в тялото на комара от род Anopheles и в организма на човека.

Според последната ревизирана класификация на едноклетъчните животни през 1981 г. (Levine et al.) - цитат по В. Големански (1996), протозоите се при­емат като отделно подцарство от животинското царство, подразделящо се на 7 самостоятелни типа. Известни са над 50 вида протозои, които паразитират в човека.

Bookmark and Share