Роля и задължения на медицинската сестра в профилактиката на заболявания в училищна възраст

Роля и задължения на медицинската сестра в профилактиката на заболявания в училищн възраст

      I.   Учителят може да бъде основен помощник на лекаря при осъществяване на здравеопазването в училище Живеем във време, когато става все по-наложително здравето на българските ученици да бъде приоритетен проблем от национална величина.  Заболеваемостта сред учениците днес е два до три пъти по-висока отколкото сред другите възрастови групи. Значимостта на проблема става особено сериозна, като се има предвид, че детското и юношеско население, обхващащо възрастовия диапазон от 0 до 18 г., включва около 1 500 00 деца и подрастващи, които съставляват приблизително 20 % от населението на страната
В настоящия момент в страната са налице сериозни социално-битови, икономически и други затруднения, водещи до нерационално хранене с белтъчен недоимък, повишено нервно-психическо напрежение и пренапрежение, липса на гарантиран летен и зимен отдих, голямо разпространение на вредните навици и привички /тютюнопушене, алкохолизъм, наркомании/ и други рискови фактори, които водят до постоянно нарастване броя на рисково застрашените от хронични заболявания група деца и подрастващи.
Сега училищата се обслужват само от медицински сестри. Те обаче нямат широката компетенция на един лекар, за да отговарят на всички възникнали в училището здравни потребности.
Тъй като липсва статута на училищното здравеопазване в класическия му вид, с училищните лекари, е необходимо, при сегашните условия да осигурят на първо време във всички училища необходимия брой медицински сестри, както и необходимата материално-техническа база и апаратура за медицинско обслужване на учениците. Едновременно с това да се организира и провежда многопосочна и комплексна медико-профилактична дейност, по-целенасочено извършване на ранна диагностика, първична и вторична профилактика и промоция на здравето на всички ученици. Цялата тази дейност на настоящия етап трябва да бъде извършвана от личните лекари, а това е практически силно затруднено.

Потребността от медицински сестри в целия свят нараства, но в България ситуацията е кризистна.

Как се достигна до намаляване на медицинските сестри наполовина и защо професията не е престижна?
II.   В момента в училищата е задължително да има само фелдшер или медицинска сестра. В националната здравна стратегия за 2007-2012 г. е залегнало връщането на училищните лекари.
В момента 124 лекари работят в училища и детски градини, а през следващата година се предвижда те да станат 950.
Лекарите ще следят развитието на децата и ще оказват спешна помощ на пострадало дете до пристигане на екип на "Бърза помощ".
Освен лекари в училищата ще има и стоматолози. В момента има 3012 здравни кабинета в училища и в тях работят медицински сестри. Има и действаща наредба на Министерството на здравеопазването, която определя, че в общините, където има училища с по над 800 ученика, се открива здравен кабинет и в него работят медицински сестри.
Онези училища и детски градини, които са държавни, ще се финансират от републиканския бюджет, а общинските ще получават издръжка от общините, предвиждат промените в закона.
Необходимо е в българското училище да има и лекар и начини за опазването и грижата на детското и юношеското здраве.Лекари в българските училища има още от 1907 г. Профилактиката на учениците е изцяло в задълженията на общопрактикуващите лекари"има лекарски кабинети, но в тях лекари няма. Грижите за учениците се поемат от друг медицински персонал, като това са или сестри, или фелдшери
      Изследвания- Училищната медицинската сестра отговаря за следенето на социланото и емоционално развитие у децата. Множество изследвания доказват, че нарушените междуличностни отношения в детството са предвестник на емоционални неблагополучия в зряла възраст. Българското училище учи детето на много неща, но не го учи на социални умения и всяко въздействие в тази посока трябва да бъде подкрепяно.Трябва да се спомагат за изява на потенциалните възможности на детето и ускоряват процеса на социализация, което се извършва на основата на добро когнитивно и емоционално развитие. Изследването цели да открие причините за конфликтите в училищна възраст, вида на тези конфликти и структурата на участниците в тях, начина по който те възникват и се развиват, стратегиите които децата прилагат за разрешаването им и емоциите които преживяват в процеса на конфликтните взаимодействия.
Необходими са и изследвания за пълното физическо здраве на децата и учениците-това се изпълнява от личните лекари,но медицинския специалист играе значителна роля в констатирането на дадено заболяване(проблем).
-Изследване за чревни паразити и анален секрет.
-Изоставането в растежа най-често е следствие от ендокринни заболявания, които изискват навременно лечение.
-При измерване на кръвно налягане понякога се открива артериална хипертония (признак за бъбречно, сърдечно-съдово или обменно заболяване).
-Установяването на уголемени лимфни възли, придружени или не от увеличени размери на слезката и черния дроб, насочва към някои локални инфекции, хематологични заболявания и хронични болести.
- По това как изглежда детето, специалистът може да заподозре анемия с вроден или придобит произход.
-При внимателен преглед могат да се установят още: промяна в сърдечните тонове, начални признаци на затруднения в дишането (като израз най-често на алергични заболявания), скрито протичащи бъбречни заболявания, стомашни проблеми.
-Проблемите със зрението (късогледство, далекогледство и астигматизъм)често остават неоткрити от родителите.Важно е заболяванията на очите да бъдат установени и коригирани навреме, защото забавянето може да коства по-бърза прогресия на късогледството например и някои неприятни симптоми като главоболие, учестено мигане, зачервяване на клепачите.
-Друг проблем в тази възраст е кривогледството, което, когато е ясно изразено, се забелязва веднага и се лекува навреме.
- При децата в училищна възраст се наблюдават някои по-специфични заболявания като изкривявания на гръбначния стълб (сколиоза), изискващи лечение с медицинска гимнастика и работа с китезитерапевт
- Някои деца при психично напрежение реагират с главоболие и повишено артериално налягане (т. нар. хиперреактори).
- Други специфични проблеми са свързани с пубертета (психогенни реакции и акне).
Проследявания и измервания
Училищние медицински специалист е необходимо да бъде информиран от родителите на деца с установени хронични заболявания,алергии и др.
Детският организъм се намира в непрекъснат растеж и развитие. Този растеж е толкова по-интензивен, колкото възрастта е по-малка.(Предучилищно детство от 4- до 6-годишна възраст. Младша училищна въз р а с т — от 7- до 10-годишна възраст. Старша училищна възраст — от 11- до 18-годишна възраст или наречена още пубертетно-юношеска възраст.)
Необходимо е обръщане на внмание и при:
- Проблеми на двигателната активност /хиподинамия/ в училищна възраст;
- Здравен риск при деца от екологично застрашени райони;
- Здравен риск при обучение с компютри;

 

- Здравен риск при обучение в професионалните гимназии.

-Проследяване на антропометични данни във всяка учебна възраст.
-Проследяване на теглото (в последните години се увеличава проблема с наднорменото тегло)
-Измерване и регистриране на кръвно налягане и следене за развитие на хипертония.

III   Професионалната компетенция на училищния медицински специалист е необходимо да бъде на високо ниво и да е  широкоспектърна.
основни задължения:
-грижа за здравето на служители и деца;
-консултация при нужда;
- извършване на профилактични прегледи заедно с лекар;
- завеждане на задължителната за обекта медицинска документация
- цялостен надзор на поддържане и спазване на общите правила за хигиента в обекта.
- проверка и оценка качеството на храната
- училищният медицински специалист играе роля и в следенето за наднормено тегло сред учениците,здравословното хранене и достатъчната физическа активност
изисквания:
-мин. 5 год. стаж по специалността
- владеенето на английски език е задължително
-коректен,отговорен,лоялен
-с умения за работа в екип
- с желание и умение за работа с деца
- адекватна реакция в стресови ситуации

 

      IV  При инцидент, нещастен случай или внезапно влошено здравословно състояние медецинската сестра оказва неотложната медицинска помощ до пристигането на специализирания екип на спешната помощ.    Училищните лекари и медицински сестри ще имат задълженията да провеждат промоция, профилактика и рехабилитация на здравето на децата и учениците. Тяхно задължение са свързани още с организирането и провеждането на различни дейности за предотвратяване на възникването и ограничаването на заразни и паразитни заболявания в училище. Те трябва да участват в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците. В същото време училищните лекари и медицински сестри трябва да осъществяват организирането и провеждането на програми за здравно образование на децата и юношите, на специални програми за правилно хранене, на тези за предпазване от наркотици, психотропни вещества, алкохол и тютюнопушене, и съвсем не на последно място, за формиране на сексуална култура у подрастващите.                                          .
Важна е ролята на училищните медицински специалисти в професионалната ориентация на учениците, профилактиката на травматизма при училищните практики, развитието на “зелените училища”, работата с деца със специални нужди и увреждания, както и подпомагане на родителите.
До старта на реформата в извънболничната помощ децата в детските градини и училищата, освен от участъковите лекари, бяха обслужвани и от училищни лекари, които бяха на щат към поликлиниките. Със стартирането на здравната реформа се промени философията на съвременното училищното здравеопазване. То вече е изградено на принципа на промоция на здравето, здравна просвета, профилактика и оказване на спешна помощ до пристигане на екип на спешна помощ.Здравето на подрастващите се пое от техните лични лекари. Те вече извършват профилактичните прегледи и имунизации, лекуват децата при заболяване. Промяната е, че основната грижа за здравето и лечението на децата се осъществява от личния лекар, а училищният специалист осъществява промоция на здравето, профилактика и оказване на спешна помощ при инциденти.Целта е работещият в училището медицински специалист и личният лекар да се допълват и подпомагат в работата си, а да не се допуска дублиране на дейности в лечебно-диагностична и профилактична работа.Училищният специалист осъществява промоция на здравето, профилактика и оказване на спешна помощ при инциденти. Нова е и една от основните задачи на лекарите и медицинския персонал - да провеждат здравно образование, с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласа за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и учениците. Медицинските специалисти имат и ангажимента да проследяват и контролират факторите на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и се обучават учениците, учебния режим, храненето, спортната дейност, провеждането на профилактични противоепидемични дейности за предпазване от възникване и разпространение на заразни заболявания.  Приложение 1                                            
Поведение при спешни състояния:
Спешните болестни състояния застрашават непосредствено живота.причините за тяхното възникване могат да бъдат систематизирани в 4 основни групи: 1.Нарушения на дихателната функция ; 2. Остро настъпили смущения в кръвообръщението ; 3. Усложнения в мозъчната функция ; 4.Смущения в хомеостазата. Често патологичните състояния се комбинира.
- Спешните мероприятия при нарушение на дихателната функция:почистване на горни дихателни пътища;осигуряване проходимостта на г.дох.пътища;поставяне на съответен размер въздуговод;предприемане на трахеостомия (при необходимост).При попадане на чуждо тяло в дихателните пътища се предприемат опити за отстраняването му.
- Спешни мерки при нарушения на сърдечно съдовата система:закрит сърдечен масаж;медикаментозна терапия.
Оказването на  спешна медицинска помощ при състояния застрапшаващи живота,трябва да се започне веднага реанимационни методи.Едновременно с това се осигурява най-бърз транспорт до болнично заведение.
Медицинския работник в училище е необходимо да бъде широко компететнтен в различни свери на здравеопазването.Оказването на бърза помощ при злопопуки е сред най-често срещаните моменти в работата на училищния персонал.Злопопуките в детска възраст непрекъснато се увеличават.У нас от злополуки загиват повече деца отколкото от инфекциозни болести.Видът на злополуките и тяхната честота зависят от социално-битовите условия,културата на отглеждане на децата и тяхната възраст.Често срещани злополуки са : изгаряния-при тови вид нараняване се постарв  студен физиологичен разтвор,антисептичен крем и стерилна марля.(в зависимост от степента на изгаряне)   -При удавяне – трябва д започне реанимация веднага-почистване на дихателните пътища,обдишване и затопляне.-Ударът с електрически ток е тежка слополука при децата и е необходима реанимация.-Ухапване от отровн змии – у мас се срещат 4 вина отровни змии.При злополука се имобилизира засегнатото място,лигатура в областта на ухапването,поставяне на студен компрес.Противозмийски серум се прилага i.m 10 ml + 2ml в близост до самото ухапване. -Ухапване от насекоми:оси,пчели,стършели.Жилото се премахва и раната се третира с амоняк и вода,спирт или антихистаминов мехлем.Поставя се студен компрес.-Ухапване от кърлеж-при откриеане не кърлеж не бива да се маха чрез дърпане.Третира се с тампон,напоен със спирт и се премахва кърлежа с леки въртеливи движения.Необходима е инжекция с тетаничен серум. -Екзогенни отравяния- попадане в организма на едно или повече вещества,които предизвиквт болестни състояния.Задължително е всяко медицинско лице да окаже първа помощ на пострадалото дете.Очиства се входната врата от отровата-стомахът се очиства чрез стомашна сонда,неутрализиране и разграждане на отровата,Елиминиране на резорбираната в кръвта отрова.
  Психическо развитие на съвременното българско дете?- Проблематично. Случаите на неврози, невротични реакции и поведенцески разстройства се увеличават - 6,3%. Психичните заболявания достигат много висок дял - 48,7%. Има сериозни смущения в развитието на костната система. Гръбначните деформации варират от 15 до 25 %. Преди години училищните лекари следяха много стриктно за тях. Вече началото на хроничните страдания се слага още в детската градина - 66,9 % и в началната училищна възраст - 35 %, а колкото по-рано започне началото му, толкова по-тежко се развива самото заболяване в бъдеще. Същевременно учениците са обременени с много рискови фактори, действащи комплексно и затова трудно остраними. Такива са нездравословния начин на живот, нерационалното хранене, перманентно действащият стрес, замърсената околна среда, наркотиците и алкохолът.Тютюнопушенето! -На фона на останалите, то е направо "безобидно". Оказва се, че учениците са обременени с 5 до 15 и повече негативни рискови фактори. Нивото на физическото развитие на децата и юношите сега, в сравнение с поколението техни връстници преди 10 години, изразено чрез ръст, телеснна маса, гръдна обиколка, сила, бързина и издръжливост, е значително снижено. Обезпокоителен факт е, че едно такова заболяване, като остеопорозата, характерно до преди десетилетие за възрастните хора, днес засяга все повече млади хора. Профилактиката й се извършва само в детската и юношеската възраст, когато се изгражда костно-скелетната система и се натрупва максимално количество костна маса, от която зависи здравината на костите. Рискът от това заболяване се увеличава и от обездвижването, а от него са засегнати 50,98% от децата в училищна възраст  .
Паралелно с това се отделя важно място и на “физическото здраве – формиране на навици в ежедневната двигателна активност, изграждане на координирани двигателни умения и навици, подпомагащи хармоничното и всестранно развитие на тялото и личността. Те трябва да се научат да преодоляват самите себе си, да се самоконтролират, да се научат на самодисциплина и самообладание, да вземат отговорни решения в рискови ситуации и т.н Едновременно с това е необходимо да се организира и провежда многопосочна и комплексна медико-профилактична дейност, по-целенасочено извършване на ранна диагностика, първична и вторична профилактика и промоция на здравето на всички ученици.                                .
"Хигиена на детско-юношеската възраст" -понастоящем, децата и юношите у нас, живеещи и обучаващи се в условията на съществуващата екологично замърсена среда, страдат от много и сериозни хронични заболявания, характерни в миналото за възрастните.В ранна училищна възраст учители и медицински работници спомагат за изграждането на хидиенни навици у децата.Организират се развлекателно-информационни дебати ,скоито се цели да се обясни на децата необходимостта и предимствата от спазване на хигиена .
Приложение 1
VI   В деншно време проблемите в училище за грознопис и неподвързани тетрадки изглеждат смешни.Развитието на здравето на учениците не е с благоприятни резултати. Установено е, че 32,7% от децата в училищна възраст (6-18 години) страдат от остри хронични и социално-значими заболявания. Освен това, 26,7% от тях са фамилно обременени с тях. Алергиите заемат водещо място, като се регистрират в 50.4% от случаите в начална, в 47,2 % - в средна и в 15,1% в горна училищна възраст. Именно алергиите са причина за около 1/3 от възникналите впоследствие хронични неинфекциозни заболявания. Увеличава се и относителният дял на хроничните заболявания на сърдечно-съдовата система. За последните 10 години те са нараснали 2,6 пъти, като от хипертоничните реакции и артериалната хипертония са засегнати 16 %. В същото време нарастват заболяванията, свързани с обмяната на веществата. Наднормена телесна маса е регистрирана в 7,9%, а затлъстяването е в диапазона 15-21 %. От своя страна те оказват негативно въздействие върху процесите на растежа и половото съзряване. Стомашно-чревните заболявания сред учениците достига 5,8 %.
Програма за изследване на състоянието на учениците показват:

-Измерванията на систолично и диастолично артериално кръвно налягане показват отклонения от нормата

-Изследванията показаха наднормено тегло

-Повишен кардиогенен риск

-Наднормени стойности на холестерол

-Наднормени стойности на триглицериди

-Проучване на хранителните навици показва някои негативни страни в храненето им:

нередовно хранене, като най-често се пропуска сутрешната закуска;късен час на последното хранене за деня;недостатъчна консумация на риба и пълнозърнест хляб;честа консумация на висококалорийни храни и напитки - тестени, захарни и сладкарски изделия, колбаси, безалкохолни напитки.                                       .
1.Затлъстяване- Училищния медицински специалист играе роля и в следенето за наднормено тегло след учениците,здравословното хранене и достатъчната физическа активност.За децата, чиито майки са пушели дори само в началото на бременността си, има близо 3 пъти по-голям риск да бъдат засегнати от затлъстяване.Рискът от затлъстяване е 2,9 пъти по-голям за децата, чиито майки са пушели през първите три месеца от бременността си, в сравнение с децата, родени от непушачки.
Данните за България 20% или всеки пети ученик у нас има свръхтегло или още по-лошо – затлъстяване. Тенденцията се наблюдава по-засилено при момчетата, показва статистиката. 19,4 от младежите между 14 и 19 години са дебели.Момичетата -8% са с поднормено тегло, което е и предпоставка за анорексия.Гледането на много телевизия не само допринася за затлъстяването на децата, но може да повиши и кръвното им налягане .Фактите показват, че 25% от децата със затлъстявания, са предразположени към диабет до около 5-тата си годишна възраст.Тенденцията на заседналия живот трайно се настанява и във физическото натоварване.Децата все по-често не желаят да посещават часовете по физкултура. Много от страничните ефекти на наднорменото тегло (т. нар. Тип 2 диабет, хипертония, апоплектичен удар/пристъпи,сърдечни пороци, ортопедични проблеми)е било смятано,че присъстват само при възрастното население. Днес те са се превърнали и в педиатрични проблеми. Пълнотата при децата води до психологически стрес и социално отхвърляне, което може да доведе до понижаване на самочувствието. Пълното дете често е подложено на присмех. Според лекарите затлъстяването е резултат от нарушено равновесие между енергийния внос чрез храната и енергоразхода на индивида. Честа причина за това състояние е свръххраненето.
Децата се нуждаят да бъдат окуражавани, за да развият начин на живот, който включва редовно спортуване и здравословни диети. Родителите трябва да наблюдават времето, прекарано в пасивни дейности и да окуражават физическите занимания. Те трябва да окуражават училищата и медицинските специалисти в тях, да поддържат програмите за физическа подготовка. Профилактиката на затлъстяването в зряла възраст започва още в детския и юношески период и училищните медицински работници трябва да допринасят за нея.Необходимо е следенето на индекс на телесна маса(ИТМ) Body-mass Index (BMI)- теглото в килограми се разделя на височината в метри, повдигната на квадрат.

Категории:
 • до 18.5 - поднормено тегло
 • от 18.5 до 25 - нормално тегло
 • от 25 до 30 - наднормено тегло
 • над 30 - затлъстяване

              Потребности на подрастващите от основни хранителни вещества и енергия

Възраст
(години)
Пол Средна
телесна
маса (kg)
Белтъци (g) Масти (g) Въглехидрати (g) Общо
общо живо-
тински
общо расти-
телни
общо млечни олиго-
захариди
(kсаl)
1-2   12,5 39 28 48 10 185 22 70 (1300)
3-6 19,5 52 31 64 15 218 27 80 (1700)
7-10 30,5 68 41 80 20 287 30 90 (2200)
11-13 момичета 42,5 78 47 88 23 308 32 100 (2400)
момчета 40,0 82 49 94 25 340 35 110 (2600)
14-17 момичета 52,5 90 45 92 25 335 31 110 (2600)
момчета 57,0 110 50 107 29 413 32 120 (3100)

    2.Хипертния - Резултатите показали, че индексът на телесната маса /наднормено тегло/ има пряка връзка с по-високото кръвно налягане при децата, дори след като достигнат зрялост. Изводът на учените е: ранното предпазване от затлъстяване да започва дори преди първия ден в училище! За това ще съдействат правилното хранене и физическите упражнения.

 Артериалната хипертония е едно от най-разпространените болестни състояния в съвременното общество .
  Обезпокоителен е обаче фактът, че напоследък статистиката отчита съществена тенденция към нарастване разпространението на артериалната хипертония в по-млада възраст, дори при децата и подрастващите. Повишеното кръвно налягане е един от основните рискови фактори за развитието на сериозни сърдечносъдови заболявания, които днес са една от основните причини за болестност и смъртност. Между 4 и 6% от българчетата страдат от високо кръвно налягане.
За да не се стигне до сериозни усложнения, хората и децата, предразположени към хипертония, и тези, при които вече е открита болестта, е добре да намалят вредните навици и в същото време да изградят нови полезни привички                .
- необходимо профилактично поне 1-2 пъти годишно да се мери кръвното налягане на децата в ученическа възраст.
- Употреба на не повече от 4-5 грама сол дневно
- Контрол над теглото
- Консумация на повече плодове и зеленчуци, богати на калий.
- Намаляване на цигарите и алкохола.
- Повече спорт и физическа активност
- Спомагане за изграждане на собсвени механизми за справяне със стресовите ситуации.
При деца в училищна възраст се среща и хипотония-Ниското кръвно налягане-може да се комбинира с:
-общо неразположение
- умора
- прекомерно изпотяване при физически натоварване
- главоболие
- сънливост
Имайте предвид че тъй като децата не усещат болестта си, обикновено не желаят да се лекуват! Приложение 2

3.Тютюнопушене- Над 60% от децата са пасивни пушачи.
76%  процента от децата са пасивни пушачи. Децата на родители пушачи страдат три пъти по-често от астма, бронхити, конюнктивити и др. заболявания От всички деца в България 83% са опитвали цигара. Около половината от децата, запалвали цигара, са настоящи пушачи, а 17,8% пушат ежедневно или почти всеки ден.Тютюнопушенето при 13- и 14-годишните деца през 2002 г. е нараснало над 2 пъти. Равнището на тютюнопушене сред 15-годишните младежи в България е най-високо в Европа.Тютюнопушенето сред подрастващите в училще е широко разпростарнено.Медицинските специалисти(медицински сестри,психолози и педагоза)трябва да участват в образователни мероприятия с цел-разясняване вредата от лошия навик и последствията от него.

Темповете на нарастване на тютюнопушенето сред децата са много бързи !
            4. Наркомания в детска възраст, алкохолизъм :                            .
В последните години започна нараствне броя на наркоманите  в целия свят,включително и в нашата страна.Най-засегната е възрастта от 14 до 25  години. С тенденция за снижаване на долната граница 10-11.У нас през 1995 са опитали наркотици 30 000 души,а в София се продават 10 000 дози хероин-числата нарастват все повече всяка изминала година.Употребата на наркотици оказва влияние върху ЦНС,черен дроб,ССС,храмосмилателни нарушения.Медицинския специалист работещ с деца е необходимо да бъде запознат с видовете наркотични вещестра и тяхното влияние и усложнения бърху организма.Лечението на наркозависимит деца емного трудно.Ако има подозрения ,че детето употребява наркотици,трябва да се следи за: 1.Желанието на детето да се уединява в отделна стая или да бяга от дома. 2.Харчене на големи суми пари или изчезване на ценни предмети от дома. 3.Промяна в състава на приятели и познати. 4.Честа смяна на настроението. 5.Отношението къмдомашните задължения и училището стават безотговорни.  В това участа както самото семейство,така и учители ( възпитатели) и медицински работници. 20 хил. тийнейджъри са потенциални алкохолици! Между 15 и 25 хил. ученици пият по пет ракии на ден. Близо 80% от тийнейджърите са се напивали поне веднъж още преди да влязат в гимназията. Средната възраст, на която се опитва за първи път вкусът на алкохола, е 13 -15 г. Някои от децата обаче са пили и на 12 г. Проучването сочи, че 5 на сто от гимназистите пият всеки ден. Толкова са и децата, които поглъщат по 2.5 л. бира, 1 л. вино или по 250 г ракия на ден. Само 5 на сто от тийнейджърите са трайни въздържатели, показва социологическото изследване. В по-малките градове и села броят на трезвениците достига до 15 на сто. В големите градове се пие значително повече. Справянето с проблема е изключително трудно.Роля могат да имат и училищните психолози и медицински сестри, които са най-близо до децата и би трябвало да работят съвместно. Повечето психолози са песимистично настроени. Смятат, че тенденцията децата да пият все повече ще се задълбочава.Във все повече градове и училища се предприемат кампании за информиране и образоване на учениците за вредата и усложненията от употреба на алкохол-пряко участие взимат психолози,медицински специалисти и учители.

5. Агресия в училищата- Близо 70% от учениците признават, че в тяхното училище е имало случай на агресия. Според родителите и децата недобрата семейна среда (73%) и липсата на дисциплина в училище (68%) са сред основните причини за агресията в училище. Според тях причините за това са недобрата семейна среда, липсата на дисциплина в училище и материалните различия между децата. По­водите се коренят в междуличностните отношения завист, борба за ли­дерство. До голяма степен това говори за дефицити в уменията за об­щуване на децата.
Половината от родителите и учениците са на мнение, че на децата, които са проявили агресия, трябва да се помага в рамките на училището. Според близо 55% от родителите и 37% от децата, в подобни случаи трябва да се търси съдействието на социалните институции.Контрола за съществуващата агресиа се отъществява от училищното ръководство и медицински специалисти.

6.Други проблеми свърази с училищния процес                                                     .
- въшливост-През последните години броя на опаризитените с въшки в страната нараства.За 6-годишен период въшливостта в страната се е увеличила двойно.Причинатае главно нарушената организация на борбата с въшливостта,намаления контролот здравната мрежа и педагогически кадри,неефикасността на лечебните препарати. Всеки училищен медицински  специалист е необходимо да бъде запознат с видовете въшки и лечението срещу тях и действието на различните видове препарати предлагани на пазара.Различните инсектицидни препарати се прилагат под формата на течни препарати,лосиони,аерозоли,шампоани,сапуни,прахообразни препарати и др.В училлищата е необходима периодична провека на децата от медицинките сестри.
- сексулано възпитание- Основен проблем е рисково сексуално поведение на сексуално активните младежи, които не винаги употребяват презервативи; не се оценява риска от заразяване с ХИВ и СПИН. Рисковото сексуално поведение е свързано и с рисково поведение въобще – девиантно поведение и престъпления.Цели се всеки ученик да получи достъп до консултации, ангажиране на свободното време извън училище, информираност по проблемите на HIV, СПИН, достъп до здравно сексуално образование и услуги за младите хора в областта на сексуалното здраве.Тези мероприятия се организират във все повече училища в страната и в тях взимат участи медицински сестри,психолози,както и специалисти по сексулано здраве.
7.Гръбначните изкривявания при децата останаха на заден план, откакто се извършват реформи в здравеопазването. Данни за гръбначните заболявания при децата има от 2000 година. Те са открити при профилактични прегледи на деца и ученици от общопрактикуващите им лекари. Данните сочат, че през 2000 г. от личните лекари са съобщени 486 случая на гръбначни изкривявания при ученици от 7 до 18-годишна възраст.До 2003 г. гръбначните изкривявания са на първо място в структурата на заболяемостта на учениците.
Появата на гръбначните изкривявания при учениците могат да бъдат като резултат от действието на неблагоприятни фактори от външната среда: неправилно седене на чина или стола, носенето на ученическите чанти винаги в едната ръка или на едното рамо, разговор по телефона само на едното ухо, отпускане на единия крак при стоеж, навика да се спи на една и съща страна върху меко легло.
Лекарят е на мнение, че добре би било медицинските сестри в учебните заведения да бъдат обучени и също да следят за гръбначни изкривявания при децата. "Най-голяма роля за откриването им обаче имат родителите". Не малка роля играе обездвижването на децата,тежките раници, неудобните чинове, които не са съобразени с ръста на учениците. "Последният фактор е важен, тъй като децата прекарват половин ден в училище" Нелекуваните гръбначни заболявания могат да доведат до редица заболявания - до промяна на гръдния кош, а от там и до проблеми на белите дробове, сърцето, до по-ранна артроза. "Вече има млади хора - на по 25 години, с шипове в гърба"
8. Паразитози сред населението-ентеробиоза,лаблиоза,хименолепидоза-В настоящия момент тези паразитоза запазват здравното си значение и са важен проблем,особенно сред организираните детски и ученически колективи-детски градини и ясли,домове за деца и възрастни в неравностойно положение,училища,социлани домове,където се осъщестявава продължителен и тесен  битов контакт.Това налага постоянен епидемологичен надзор с цел да се предприемат адекватни профилактични мерки.Целта е да се проучи и анализира:динамиката на екстензивазията; опаризитеността сред детския колектив; териториалното разпространение в България ; ефективността на приложените профилактични мерки.От 1985-2005 се наблюдава спад на опаризитеността  сентеробиоза сред населението,но в детските заведения остава по-висока спрямо цялото население.Териториялно това разпределение е неравномерно-силно изразени различия в регионите могат да се обяснет с различията в здравната култура,в санитатно –хигиенния режим в детските заведения и конторла на паразитността.Към грешките в контрола могат да се отбележи: непавилно взимане на проби от родители и медициски работници в детски заведения,различната квалификация на медицинските специалисти,пропуски в контрола на РИОКОЗ.Трябва де се има и в предвид намаленето детско-юношесткото население до 2004 г и закриването на детски градини и училища.            В заключение може да се каже,че през последните 21 г ентеробиозата бележи спад,но ламбиозата и хименолепидозата запазват високо ниво на разпространение.Тези паризитози представляват здравен и социален проблем,особенно сред някой групи в определени райони.Необходимо е да се конкретизира причината за неблагополучната борба за профилактика в детските заведения.Необходима е висока информираност,провеждане на здравно-промотивна дейност в детските заведения,училища,сред родители.Необходимо е да се привлекат широк кръг от специалисти-педиатри,инфекционисти,медицински работници(медицински сестри) в училищата и детските градини.Трябва да се наложи завишаване на хигиената в доучилищни и училищни заведения.    Ролята не медициската сестра в този проблем акцентира върху: подробно запознавеане с проблема,информиране на населението,съобразяване с териториалния район на работа и предприемане на мерки за профилактика и  хигиенни нужди на училищато спрямо изискванията на заведението.  (Педиатрия supplementum за общопрактикуващия лекар том XLVII 2007; Издава Българска Педиатрична Асоциация )

 

Приложение 1

 

НАРЕДБА № 3
от 27 април 2000 г.
за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България.

Чл. 2. (1) В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.

(2) В тях се осъществява и медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

Чл. 3. (1) Към детските заведения и училищата се организират здравни кабинети. Дейността на здравните кабинети се осъществява от медицинска сестра или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър.

(2) (Изм. ДВ бр. 83/2000 г.) Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.

(3) Медицинските специалисти по ал. 1 и 2 трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и Националния център по обществено здраве (НЦОЗ) и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ.

Чл. 4. Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от лекар, медицинска сестра или фелдшер от амбулатория за първична медицинска помощ. .......

(5) Здравният кабинет се обзавежда съгласно  приложение № 1.

(6) Здравният кабинет задължително се оборудва със специален шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум съгласно приложение № 2.

(7) финансирането на здравния кабинет се осигурява в рамките на общия бюджет на детското заведение или училището.

(8) В здравния кабинет се осигурява наличието на цялата необходима документация съгласно приложение № 3.

Чл. 6. (1) По време на ваканциите на учениците медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в регионалната ХЕИ, Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене или Националния център по обществено здраве по учебни програми, утвърдени от министъра на здравеопазването. ........

Чл. 7. Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата осъществяват задължително следните дейности:

1. провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;

2. организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;

3. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;

4. участие в образователното и професионалното ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;

5. наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;

6. участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;

7. регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение № 4, въз основа на данните, получени от личния (семейния) лекар на детето или ученика;

8. организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището;

9. водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет. .......

Чл. 9. (1) Медицинският специалист вписва в здравно-профилактичната карта на детето или ученика данни относно:

1. извършените отличния (семейния) лекар имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България;

2. резултатите от проведените профилактични прегледи,

(2) Медицинският специалист изисква данните по т. 2 на ал. 1 от личния (семейния) лекар до 30 декември на текущата година. Личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за проведените профилактични прегледи съгласно приложение № 6.

Чл. 10. (1) При съмнение за инфекциозно заболяване на дете в детското заведение или ученик в училище медицинският специалист от здравния кабинет уведомява родителите и личния (семейния) лекар на детето или ученика.

(2) При възникване на инфекциозно заболяване на дете или ученик извън детското заведение или училището личният (семейният) лекар в срок до 24 часа уведомява медицинския специалист от здравния кабинет за предприемане на противоепидемични мерки в детското заведение или училището. .......

Чл. 12. Директорът на детското заведение или училището е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците.

Чл. 13. Медицинският специалист поддържа постоянна връзка с административното ръководство на детското заведение или училището и е член на педагогическия съвет на детското заведение или на училището.

Чл. 14. Всяка учебна година медицинският специалист, съвместно с центъра по спешна медицинска помощ, осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно и достъпно място в детското заведение или училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ.

Чл. 15. Хигиенно-епидемиологичната инспекция ръководи методично и контролира дейността на медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на децата и учениците в здравните кабинети на детските заведения и училищата.

 

 

  Приложение 2

                             Хипертония-да предпазим детето!

(за родители)

         Артериалната хипертония е едно от най-разпространените болестни състояния в съвременното общество . Артериалната хипертония е болестно състояние, което се характеризира с повишено артериално кръвно налягане.
Причини за възникване на хипертония!
1.Наследствени фактори. Изследвания показват, че ако родителите имат повишено артериално налягане, то при техните деца вероятността от заболяване от хипертония съставлява 45%.
2.Пълнотата и излишното тегло на тялото. Клинични наблюдения показват, че броят на пълните хора, страдащи от хипертония е 2-6 пъти по-голям от броя на хората с нормално тегло.
3.Социално-физиологическифактори.Обикновено се счита, че продължително преобладаване на психически конфликти и стрес се явяват важна причина за възникване на
хипертония.
4.Фактори на храненето.Многобройни изследвания показват,че прекомерната упо- треба на натриева сол,злоупотреба с алкохол,кафе,извънредно чревоугодничество и нали- чие в храната на мастни киселини могат да доведат до повишение на артериалното налягане
  Най-доброто лечение на сърдечната недостатъчност е нейната профилактика!
       Признаци!-
Ранните оплаквания са : главоболие, нарушен сън, шум в ушите, сърцебиене, лесна умствена и физическа умора.
Главоболието е по-изразено сутрин след сън и вечер след работа. Кризата е с различна продължителност - от 1-2 часа до 3-4 дни и се съпътства от силно главоболие, нерядко гадене и повръщане, световъртеж, намалени зрение и слух, сърцебиене, треперене

Препоръчва се !
-щадящ рационален ритъм в ежедневието на детето

-осигуряване на минимум 8-часов нощен сън

-закалителни процедури.

-физически натоварвания под контрол.
-избягване на силни емоции и нервно-психично пренапрежение.

-забранява се тютюнопушенето и злоупотреба с алкохол.

 Профилактика !

-здравословен диетичен режим на хранене съобразена с възрастта на детето(избягване употребата на сол) Солта е основна причина за хипертонията!

-хигиенен режим

-упражняване на полезен спорт от ранна датска възраст

-целесъобразно е поддържане на подходящо поднормено телесно тегло.

-наблюдение върху стойностите на артериалното налягане.
Ежедневното седене пред телевизора не само причинява затлъстяване при децата, но е свързано също така и с развитието на хипертония. Децата, които прекарват пред малкия екран между 2 и 4 часа дневно са 2,5 пъти по-застрашени да развият хипертония в сравнение с връстниците си, които са гледали по-малко от два часа дневно или въобще са изключили телевизорите си!

     

 

                                               

Диета при високо кръвно

    Диета с умерено ограничени белтъци (80—90 гр), мазнини (70 гр), въглехидрати (350—400 гр), намалено съдържание на готварска сол (6—7 гр) и течности, отделно от храната, (до 1 л). Дневният порцион не трябва да надвишава 2 кг, калоричност: 2600—2800 ккал. Храната се приготвя без сол. Към вече готовите ястия може да се добави за вкус 3—5 гр. готварска сол, останалите 2—3 гр. влизат в състава на хранителните продукти. Увеличено е количеството на продуктите, съдържащи натриеви и магнезиеви соли. Ястията са задушени, варени или приготвени на пара. Храната се разпределя на 6 хранения дневно. Температурата на студените ястия не трябва да е по-ниска от 15° С, а на горещите — не по-висока от 60°С.
Препоръчват се: пшеничен или ръжен хляб, печен предния ден, немаслени бисквити и сладки. Различни вегетариански супи със зърнени изделия (ориз, овес и т.н.), зеленчукови супи, кремсупи (примерно от картофи, грах, други), млечни супи, супа от червено цвекло, плодови супи.
Супите се подправят със сметана, магданоз или копър.
Меса: с по-малко мазнини (говеждо, телешко, заешко);
Птици: (пилешко, пуешко) и риба (костур, треска, щука, хек шаран), варена, печена или жарена след варене, сготвена рязана, не цяла, желирана риба. В много ограничени количества може да се хапват специални диетични колбаси. Мляко (само при добра поносимост), извара и ястия от извара, заквасено (не кисело) мляко, каймак, сметана, безсолно сирене. Яйца до 1— 1,5 бр. на ден на очи, рохки, в вид на натурален омлет. Зърнени и макаронени изделия в различни ястия, приготовени с вода и мляко. Картофи, тиквички, тиква, цветно зеле, моркови, цвекло, домати – варени или печени. Някои от зеленчуците могат да се консумират и сурови. Меки плодове и ягоди – пресни или на компот, кисел или желе. Мед, нешоколадови бонбони. Диетично (безсолно) краве масло, растителни мазнини. Сосове: сметанов, млечен, на зеленчукова основа, доматен. Плодови заливки. Ванилия, канела, лимонена киселина. Чай от шипки. Плодови и зеленчукови сокове.
Забранени са: пресен хляб, маслено или многолистно тесто, палачинки и мекици, мазни видове меса и риби, консерви, солена риба, всякакви колбаси, солени сирена, бобови, гъби, репички, ряпа, спанак, лапад, месни, рибни и гъбени бульони, шоколад, пирожки и подобни, сосове с месен, рибен или гъбен бульон, горчица, пипер, хрян, кафе, какао, газирани напитки.
Примерно меню:
1-ва закуска. Натурален омлет от 2 яйца, чай с мляко
2-ра закуска. Печена ябълка
Обед. Супа от зеленчуци, половин порция, месни котлети на пара Вечеря Варена риба с картофено пюре, шипков чай
През нощта. Чаша айран
За целия ден. Бял хляб 250 гр, черен хляб 100 гр., захар 30 гр, краве масло 20 гр

Примерно меню 2 :
1-ва закуска. Натурален омлет на пара, млечна каша без сол, чай с мляко
2-ра закуска. Плодово желе
Обяд. Варено пилешко месо с картофено пюре, плодов кисел
Следобедна закуска. Пресни плодове
Вечеря. Запеканка от моркови и извара със сметана
Късно вечер: чаша айран
За целия ден: Бял хляб 200 гр, краве масло 20 гр, захар 30 гр
    Храненео не детето трябва да е съобразено с възрастта,физическата активност и здравословното му състояние!
Профилактика на гръбначни изкривявания
( у дома и в училище)

Податливи на гръбначни изкривявания са по-често деца с недостатъчно добро физическо развитие, със слаб тонус на мускулите, след прекарани инфекциозни заболявания и със зрителни смущения.
Неправилното телодържане (неправилна стойка) се характеризира с функционални отклонения от нормалната стойка .Неправилното телодържане може да бъде коригирано напълно в легнало положение, при навеждане напред или при волево стягане на мускулатурата при заставане “мирно”. Възможностите за коригиране с помощта на изправителна гимнастика и подходящ спорт са най-големи.

Профилактични мероприятия в дома:

 • възпитаване у детето на навик за правилно телодържане и правилна работна поза при четене, писане, хранене, ходене, стоене;
 • своевременно откриване и коригиране на зрителните аномалии и на някои заболявания на опорно-двигателния апарат;
 • осигуряване на самостоятелно легло, равно и достатъчно твърдо с ниска възглавница;
 • приучване към правилно лежане по време на съня – най-полезно е положението по гръб с изпънати край тялото ръце, а най-неблагоприятно е положението на една страна със свити към корема крака;
 • работното място на ученика да бъде разположено в най-светлата част на помещението, близо до прозореца, така че светлината да идва отляво;
 • при четене и писане тялото на ученика трябва да бъде изправено, главата леко наклонена напред, лактите свободно да опират на масата, а краката да бъдат свити под прав ъгъл в коленните стави и да опират с цялото стъпало на пода. Положението на книгата или тетрадката трябва да бъде право, така че тялото да не се извива настрани. Разстоянието между очите и книгата или тетрадката трябва да бъде 35-40 см.

Профилактични мероприятия в детските и учебни заведения:

 • подреждането на учениците в класните стаи да бъде на подходящи за възрастта и ръста чинове;
 • децата с отклонение в стойката и тези с гръбначни изкривявания да се поставят на средната редица;
 • по време на учебните занятия, периодично да се разменят учениците от I-ва и III-та редица;
 • педагозите да обръщат внимание на правилното телодържане и на правилната работна поза по време на часа;
 • да се провежда редовно утринна гимнастика и физкултминутка с изправителна насоченост;
 • децата от началния курс да носят чантите на гърба си, а по-големите да сменят чантата в ръцете си.

Необходимо е подрастващите да имат добре организиран дневен режим, който включва правилно редуване на сън и бодърстване, учене, работа и отдих. Да се отдели достатъчно време за физически упражнения и спорт.

Благоприятно въздействие като лечебен и профилактичен метод при гръбначните изкривявания оказват системните занимания с плуване. Полезни са и други видове спорт като: гребането, пързалянето с кънки и ски, волейбол, баскетбол и хандбал.

 

      Използвана литература:

 

1.Детски болести-учибник за медицински колежи : издателска къща СИЕЛА 2000

2. Педиатрия supplementum за общопрактикуващия лекар том XLVII 2007: издава Българска Педиатрична Асоциация

 

http://www.nsoplb.org/files/laws/naredbi/nar3.htm

http://www.bg-mamma.com

http://www.pirogov.bg/emergency_medicine/

 

Bookmark and Share