Хигиена на детско – юношеската възраст

Хигиена на детско - юношеската възраст

В системата на социалните ценности опазването на здравето и гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и подрастващите е национален приоритет.

“Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още в старта на живота, когато организмът расте съзрява и се развива, такъв комплекс от здравословни навици и стереотипи на живот и поведение, чрез които да се осигури не само добро здравно състояние и пълноценно психофизическо развитие, но и да се изгради достатъчен психофизиологичен потенциал в детския организъм, чрез който да се гарантира възможността за максимална личностна реализация в последващите етапи от живота.

1.1. Наименование на специалността

         “Хигиена на детско-юношеската възраст” /ХДЮВ/

1.2. Продължителност на обучение

3 години /съгласно Приложение № 1, чл.1, ал.1, т.I в –Специалности с друга насоченост, № 29/

1.3. Изисквано базово образование за допускане до обучение по съответната специалност

Правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалността “Медицина”.

1.4. Общи положения

В процеса на обучението и подготовката си лекарят-специализант по ХДЮВ трябда да получи съвременни знания в различни области на науката: хигиена, възрастова морфология, възрастова физиология, възрастова психология, педагогика и клинична патология с оглед да се запознае задълбочено със специфичните особености на процесите на растеж, съзряване и развитие на детския и подрастващ организъм и неговите възможности за адаптация както към средата, така и към отглеждането, възпитанието, обучението и труда, да изучи настъпилите отклонения и нарушения във физическото развитие, физическата дееспособност, здравното състояние и заболеваемостта под въздействие на условията и факторите на средата и учебно-възпитателния процес, да усвои много и различни хигиенни, здравно-промотивни, медико-профилактични и клинични методи и дейности, подпомагащи санирането на жизнената среда, опазването и укрепването на здравното състояние и психофизическото развитие на подрастващото поколение.

В теоретичното обучение се отделя особено важно място на физиологичните и хигиенни основи на отглеждането, възпитанието, обучението и труда на децата и подрастващите. Разглеждат се въпросите на физическото възпитание, спорта и закаляването, проблемите, свързани със здравословното хранене, проблемите на хигиенната организация на дневния режим, учебния процес, учебните програми и отдиха на децата и учениците. Отделя се специално място на значението на здравно-хигиенните норми и изисквания към средата, строителството и обзавеждането на детските заведения и училищата, на здравно-хигиенните изисквания към професионалното обучение. Изучава се организацията и законодателно-нормативната уредба на детското и училищно здравеопазване, принципите и методите на медицинското обслужване, насоките на здравното образование и здравното възпитание. Отделя се специално място на общата и специална епидемиология.

В клиничната патология се предвижда изучаването на избрани глави от педиатрията, инфекциозните заболявания, неврологията и психиатрията, офталмологията, оториноларингологията, дерматологията, хирургията и ортопедията, фтизиатрията, гинекологията, като обучението е насочено към поставянето на ранна диагностика и прилагане на своевременно лечение.

По всички горепосочени раздели на теоретичната подготовка се предвиждат практически занятия, целящи усвояването на рутинни и съвременни хигиенни, антропометрични, физиометрични, соматоскопични, функционални, психологични, клинични, статистически и други методи на изследване на психофизическото развитие, здравното състояние, заболеваемостта, както и на условията и факторите на обкръжаващата среда.

Обучението се реализира чрез участие в профилактични медицински прегледи, медицински надзор на уроците по физическо възпитание, групова и индивидуална оценка на физическото развитие и физическата дееспособност на различни възрастови групи деца и подрастващи, участие във визитации,в медицинското обслужване, провеждане на колоквиуми, включване в индивидуално обучение, семинари, тематични курсове по СДО и др.

 

/Ваш№2/.Дефиниция на специалността, компетенции и умения

“Хигиената на детско-юношеската възраст” е самостоятелна научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, съществена част от хигиенната наука, включваща в себе си много и различни хигиенни и клинични дисциплини, насочена към изучаване на сложните проблеми на взаимодействие на растящия и развиващ се детски и подрастващ организъм с факторите на жизнената среда и в процеса на обучението, възпитанието и труда на децата и подрастващите, имаща за цел своевременно приложение на адекватни дейности по промоция на здравето, профилактика на болестите, укрепване на психофизическото развитие, ограничаване на заболеваемостта и по този начин повишаване и разширяване  възможностите на децата и подрастващите за успешна учебна и житейска реализация.

Лекарят-специалист по ХДЮВ трябва да притежава широка компетенция и  практически умения в областта на хигиената, възрастовата морфология, физиология, психология, педагогика и клинична патология, да подготвя и прилага комплекс от адекватни санитарно-хигиенни, промотивни и профилактични дейности, да извършва ранна диагностика, диспансеризиране и насочване към своевременно лечение на хронично  болните деца и подрастващи.

/Ваш № 3/  Цел на обучението

Целта на обучението по ХДЮВ е лекарят-специализант да получи широки теоретични и практически познания в областта на хигиената, възрастовата морфология, физиология, психология, педагогика и клинична патология и да придобие практически умения в проучването и оценката на степените и възможностите за оптимална адаптация на детския и подрастващ организъм към учебно-възпитателния процес, да изготвя и прилага подходящи методи и дейности за опазване и укрепване на здравното състояние,  психофизическото развитие и ограничаване на заболеваемостта в детско-юношеската възраст.

/Ваш № 4.2./  УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

/Ваш № 4.2.1./ Теоретична част

 

            ОБЩА ЧАСТ

1. Предмет и задачи на ХДЮВ.Причини за обособяването й като самостоятелна научна дисциплина. Основни направления. Взаимовръзката й с други сродни научни дисциплини. Възрастов контингент и обекти подлежащи на научно-изследователско и научно-приложно проучване.

2. Възрастови морфологични и физиологични особености на децата и юношите – основа на хигиената на детската и юношеската възраст.

2.1. Особености в растежа и развитието на децата и юношите. Закономерности и фактори. Периодизация в развитието на децата и юношите. Съвременни теоретични схващания за периодизацията. Биологична възраст – критерии.

2.2 Основни показатели на физическото развитие и физическата дееспособност на децата и юношите.Методики за изследване на физическото развитие и физическата дееспособност. Оценка и анализ на промените в тези показатели.

2.3. Възрастови морфологични и физиологични особености на нервната система. Особености на висшата нервна дейност. Типове висша нервна дейност. Динамичен стереотип.

2.4. Особености в развитието на сетивните органи: зрителен, слухов, вкусов, обонятелен и ролята им в процеса на обучението.

2.5. Особености в развитието на опорно-двигателния апарат. Развитие на гръбначния стълб. Особености на моториката в детската и юношеската възраст. Влияние на хиподинамията в детската и юношеската възраст.

2.6. Възрастови морфологични и функционални особености на развитието на сърдечно-съдовата система. Нарастване и изменение на сърцето през различните възрастови периоди. Особености в развитието на кръвоносните съдове. Кръвно налягане – динамика на ударния и минутен обем. Особености на кръвта и кръвообразуването.

2.7. Възрастови морфологични и физиологични особености на дихателната система. Белодробни обеми и белодробна вентилация. Особености на газообмена при децата и юношите.

2.8. Кожата като комплексен анализатор при човека и ролята й за терморегулацията на децата и юношите.

2.9. Храносмилателна система и особености в развитието й.

2.10. Особености на обмяната на веществата през различните възрастови периоди в детско-юношеската възраст.

2.11. Отделителна система и нейното морфо-физиологично развитие в детско-юношеската възраст.

2.12. Жлези с вътрешна секреция и тяхното значение през периода на детството и юношеството. Периоди на пубертетното развитие – физиология и значение. Особености.

2.13. Психологична характеристика на възрастовите периоди в развитието на децата и юношите.

2.14. Проблеми на медицинската генетика в детско-юношеската възраст. Генетични фактори и тяхната роля за смущенията в соматичното, половото и интелектуално развитие на децата и юношите. Методи за генетично изследване на човека. Задачи на медико-генетичната консултация.

2.15. Имунологични процеси – имунен апарат, имунни реакции, алергични процеси, автоимунни процеси.

 

             СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1. Хигиена на обучението и възпитанието

1.1 Организация на детското и училищно здравеопазване в РБългария. Основни задачи при медицинското обслужване на децата и учениците.

1.2. Адаптация на децата и подрастващите към училищното обучение – социално-психологически и хигиенни критерии и фактори за определянето й.

1.3. Състояние на училищната система – конфликти, стрес, кризи, психосоциални интервенции. Здравословно поведение.

1.4. Физиологични и хигиенни основи на ученическия труд

1.5. Работоспособност. Условия за високоефективен умствен и физически труд. Умора и преумора.

1.6. Дневен режим на ученика. Биоритмологични принципи за рационалната му организация. Основни режимни моменти.

1.7. Училищна зрелост на учениците. Критерии за определянето й. Биологични и психосоциални предпоставки за успеваемостта на учениците.

1.8. Здравно-хигиенни изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

1.9. Хигиенни изисквания и норми при професионалното образование и обучение на учениците. Възрастова чувствителност и особености в реактивността на подрастващия организъм под влияние на факторите на производствената среда.

1.10. Законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при подрастващите. Нормативни документи. Профилактика на травматизма.

1.11. Хигиенни изисквания към учебниците и учебните помагала -  полиграфическо и техническо оформление. Хигиенни норми при четене и писане. Дисграфии, дислексии, леворъчие в училищна възраст.

1.12. Медико-биологични основи на училищната и професионалната ориентация и консултация.

1.13. Физиологични и хигиенни основи на физическото възпитание и спорта при децата и юношите. Тренировка. Физиология на тренировъчния процес. Хигиенни изисквания.

1.14. Физиологични и хигиенни основи на гимнастиката, леката атлетика, плуването, спортните игри и др.

1.15. Медико-педагогически контрол на уроците по физкултура/спорт в училище и на тренировките по спортни занимания за ученици.

1.16. Закаляване в детската и юношеска възраст. Принципи, форми и методи.

1.17. Хигиенни изисквания към организацията и провеждането на детския и ученически отдих и туризъм. Хигиенни проблеми и препоръки.

1.18. Медицински и психо-педагогически особености при отглеждането, възпитанието и обучението на деца и юноши в неравностойно социално, семейно и здравно положение. Здравно-хигиенни изисквания към средата и режима на Домовете за деца и юноши.

2. Физиологични и хигиенни основи на храненето

2.1. Рационално хранене. Актуални проблеми.

2.2. Физиологични потребности на детския и подрастващ организъм от основни хранителни вещества и продукти. Норми.

2.3. Хранене в яслена, предучилищна и училищна възраст. Особености.

2.4. Режим на хранене. Ученически закуски.

2.5. Методи за изучаване на храненето в детските колективи. Меню-разкладка.

2.6. Контрол на хранителните обекти в учебно-възпитателните заведения и училища. Норми. Изисквания. Текущо поддържане.

2.7. Хранителни отравяния. Профилактика на хранителните отравяния.

 

 

 

3. Хигиенни изисквания към строителството, средата и обзавеждането на учебно-възпитателните заведения и училищата

3.1. Условия за разположение на учебните сгради и изисквания към терените. Необходим  брои площадки, съоръжения и дворно място.

3.2. Хигиенни изисквания към строителството и обзавеждането на детски ясли и детски градини. Хигиенни изисквания към детските играчки.

3.3. Хигиенни изисквания към училищни сгради и съоръжения. Вид и брои помещения. Норми за проектиране.

3.4. Хигиенни изисквания към микроклимата и въздушната среда в учебно-възпитателните заведения и училищата: температура, влажност, движение на въздуха, йонизация, микроорганизми, въглероден двуокис. Методи за определянето им.

3.5. Хигиенни изисквания към естественото и изкуственото осветление в учебно-възпитателните заведения и училищата. Източници на осветление. Норми.

3.6. Хигиенни изисквания към вентилацията и отоплението на учебно-възпитателните заведения и училища.

3.7. Хигиенни изисквания към водоснабдяването и канализацията на учебно-възпитателните заведения и училищата. Норми.

3.8.Хигиенни изисквания към комуникационни и обслужващи площи.

3.9. Основни изисквания при изработването и функционалните размери на училищните мебели. Групи мебели в зависимост от ръста на децата и юношите

3.10. Хигиенни изисквания към обзавеждането и инструментариума при практическото обучение на учениците.

 

КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

1. Педиатрия /избрани глави/    

1.1. Инфекции на горните дихателни пътища. Диагноза, диференциална диагноза, лечение и профилактика.

1.2. Пневмонии. Класификация. Хронични пневмопатии. Диагноза, лечение и профилактика. Диспансеризация.

1.3. Бронхиална астма. Значение на неврогенните, алергични и инфекциозни фактори в патогенезата на заболяването. Профилактика.

1.4. Ревматизъм. Етиопатогенеза и особености на протичането в различните възрастови периоди. Лечение. Първична и вторична профилактика. Диспансерно наблюдение.

1.5. Придобити кардиопатии. Профилактика.

1.6. Диагностика на вродените кардиопатии.

1.7. Ювенилна хипертония. Промоция и профилактика.

1.8. Колагенови заболявания. Профилактика.

1.9. Гломерулонефрити. Етиология, диагностика, лечение и профилактика. Хроничен нефрит.

1.10. Пиелонефрити. Промоция и профилактика.

1.11. Гастрити, гастродоуденити. Язвена болест. Етиология, диагноза, лечение и профилактика.

1.12. Ентероколити. Профилактика.

1.13. Хепатити. Профилактика и лечение.

1.14. Анемии при децата и юношите. Лечение и профилактика.

1.15. Левкози. Ранна диагностика, клиника, лечение.

1.16. Захарен диабет в детско-юношеска възраст – разпространение, форми, възможности за лечение и профилактика.

1.17. Струма. Тиреотоксикоза. Профилактика на гушавостта в училище.

1.18. Затлъстяване. Профилактика.

1.19. Патология на пубертетната възраст. Ранен и късен пубертет.

2. Туберкулоза при децата и юношите.

2.1.Заболеваемост и смъртност. Етиология и патогенеза. Клинични форми.

2.2. Етапно лечение на детската туберкулоза. Профилактика. БЦЖ-ваксинация. Химиопрофилактика. Наблюдение и профилактика на контактните деца.

3.Хирургия и ортопедия /избрани глави/

3.1. Лошо телодържане и гръбначни изкривявания в детско-юношеската възраст.Разпространение,форми и степени. Лечение. ЛФК.

3.2. Други физически недъзи – посттравматични, постоперативни, луксацио коксе конгенита, пес планус, болест на Пертес. Диспансерно наблюдение, лечебна физкултура, физиотерапия и рехабилитация.

3.3. Важни хирургически заболявания в детско-юношеска възраст: остър и хроничен апендисит, илеус, херния инкарцерата и др. Ранна диагностика. Диференциална диагноза.

3.4. Остър корем в детската възраст. Етиология. Диагноза. Диференциална диагноза.

3.5. Училищен и спортен травматизъм. Разпространение, форми, степени. Възможности за профилактика. Организация на ефикасна долекарска и лекарска помощ.

3.6. Крипторхизъм. Лечение.

 

 

4. Инфекциозни заболявания /избрани глави/

4.1. Бактериална дизентерия. Разпространение, епидемиология. Характеристика на причинителите. Източници на инфекция. Типове епидемии. Клиника. Лечение. Основни мерки за борба в учебно-възпитателните заведения и училищата.

4.2. Хранителни токсикоинфекции. Профилактика.

4.3. Полиомиелит и полиомиелитоподобни заболявания. Епидемиология.Източници на инфекция. Клиника. Лечение. Профилактика.

4.4. Стрептококови инфекции. Скарлатика. Епидемиология. Профилактика в детските заведения и училищата.

4.5. Морбили. Рубеола. Варицела. Епидемиология. Профилактика.

4.6. Паротит. Лечение. Профилактика.

4.7. Грип и други респираторни вирусни инфекции. Епидемиология. Клиника. Лечение. Основни мерки за борба и профилактика в детските заведения и училищата.

4.8. Дифтерия. Епидемиология. Клиника. Лечение. Мероприятия за ликвидиране на дифтерията. Профилактика в детските заведения и училищата.

4.9. Коклюш. Епидемиология. Източници на инфекция. Клиника. Лечение. Особености на профилактиката в детските заведения и училищата.

4.10. Енцефалити. Енцефаломенингити. Профилактика.

4.11. СПИН. Профилактика. Проблеми и организиране на психосоциалната адаптация.

4.12. Хелминтози. Паразитози. Разпространение. Жизнени цикли на хелминтите. Постоянни, междинни и допълнителни носители. Био и гео хелминти. Основни принципи при борба с хелминтите и паразитите в детско-юношеската възраст.

4.13. Най-разпространени хелминтози при децата: аскаридоза, ентеробиоза, хименолепидоза. Клиника.Лечение. Профилактика. Ролята на санитарно-хигиенния режим за ликвидиране на ентеробиозата и хименолепидозата.

5.  Епидемиология /избрани глави/

5.1. Принципи на борба със заразните заболявания, актуални проблеми и тенденции. Профилактика.

5.2. Учение за инфекцията и имунитета от позицията на епидемиологията. Характеристика на причинителите на заразните болести. Пътища за разпространение: еволюция и изменчивост на причинителите. Възприемчивост на организма.

5.3. Източници на зараза. Здрави заразоносители.

5.4. Класификация на заразните заболявания.

5.5. Харастеристика на епидемичния процес при въздушно-капковите инфекции.

5.6. Епидемиология на грип, дифтерия, брусница, коклюш, паротит. Епидемичен менингит.

5.7. Коремен тиф, бактериална дизентерия. Профилактика.

5.8. Епидемиология на хранителните токсикоинфекции. Профилактика.

5.9. Епидемиология на чревните инфекции. Профилактика.

5.10. Епидемиология на стрептококовите заболявания. Профилактика.

5.11. Епидемиологично проучване – етапи. Анализ на епидемиологичното проучване.

5.12. Дезинфекция и стерилизация. Съвременни средства и методи – физически, механически и химически. Форми и начини на приложение.

5.13. Дезинсекция. Основни средства. Класификация и характеристика. Дезинсекция при отделни видове насекоми.

6. Неврология и психиатрия /избрани глави/

6.1 Личностни особености на децата и юношите и връзката им с психичното здраве.

6.2. Ролята на биологичните и социални рискови фактори за психическото развитие и училищната адаптация. Специфични нарушения в училищните умения – диагностика и възможности за преодоляването им.

6.3. Разстройство на психическото развитие. Психози в училищна възраст.

6.4. Поведенчески и емоционални разстройства в детската и юношеската възраст.

6.5. Специфична психологична симптоматика и синдроми в детската и юношеската възраст.

6.6. Епилепсия. Етиология. Клинични форми. Проблеми за училищната адаптация и професионалното ориентиране на епилептично болни деца и юноши.

6.7. Разстройства на интелектуалното развитие. Умствено изоставане. Степени. Значение на педагогическите мероприятия при тези разстройства. Ролята на трудовата терапия и професионалното ориентиране.

6.8. Разстройства на зависимостите. Възможности за профилактика.

6.9. Психохигиена и психопрофилактика в училищна възраст. Дефиниция. Предмет. Задачи. Рискови фактори.

6.10. Общество и здравна сигурност при деца и ученици. Насилие, малтретиране, трафик на деца и др.

7. Офталмология /избрани глави/

7.1. Рефракционни аномалии в детско-юношеската възраст. Етиология и патогенеза. Връзка с условията на обучението. Профилактика.

7.2. Очен травматизъм в детско-юношеската възраст. Видове профилактика.

7.3. Конюнктивити. Етиология. Клиника. Лечение. Профилактика.

8. Оториноларингология  /избрани глави/

8.1. Намаляване на слуховата острота. Методи на изследване. Причини. Клинични форми и степени. Медико-педагогически мероприятия при обучение на деца и юноши с намалена слухова острота..

8.2. Говорни смущения у децата и юношите. Етиология. Лечение, Профилактика. Медико-педагогически мероприятия.

8.3. Отити. Етиология. Клиника. Лечение. Профилактика.

8.4. Тонзилити. Ларингити. Профилактика.

9. Дерматология и паразитология /избрани глави/

9.1. Биодермии в детско-юношеската възраст. Причини, лечение, профилактика.

9.2. Дерматити в детско-юношеската възраст. Етиология, лечение, профилактика.

9.3. Младежко акне. Етиология. Лечение.

9.4. Екземи. Видове. Лечение.

9.5.Паразитни заболявания на кожата и косата:скабиес,трихофитии и др.

9.6.Проблеми при кожно-венерически заболявания в училищна възраст.

10. Гинекология /избрани глави/

10.1. Гинекологични заболявания в детската и юношеска възраст.

11. Социална медицина и организация на здравеопазването /избрани глави/

11.1. Организация на детското и училищното здравеопазване.

11.2. Състояние и задачи на детското и училищното здравеопазване.

11.3. Историческо развитие на училищната хигиена у нас.

11.4. Преустройство в структурата, организацията, формите и методите на лечебната и профилактична помощ на децата и учениците. Задачи на медицинските специалисти в учебно-възпитателните заведения и училищата.

11.5. Основни документи по организация на детското и училищно здравеопазване.

11.6. Основни демографски показатели. Възрастова структура на населението. Раждаемост, смъртност и естествен прираст. Видове заболеваемост.

11.7. Методи за анализ и оценка на здравното състояние на подрастващите. Етапи, план и програма на статистическото изучаване. Видове статистически анализи.

11.8. Учет и отчетност при медицинското обслужване на децата и юношите.

11.9. Здравни изисквания към организацията и провеждането на  профилактичните прегледи при деца от 0 до 18 години и тяхното диспансерно наблюдение.

11.10. Здравни изисквания към висши училища, ученически и студентски общежития, школи и центрове за работа с деца.

11.11. Здравно образование и здравно възпитание. Задачи, форми, методи и средства. Главни насоки на здравно образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Ваш № 4.2.2./  Практическа част

на Учебната програма по “ХДЮВ”

 

             а/ Списък и брой на манипулациите и изследванията, които специализантът задължително трябва да извърши и овладее

 

1. В областта на хигиената и епидемиологията

1.1. Изследване на антропометричните показатели на възрастови групи деца и юноши /5-18 год./. Оценка на физическото им развитие. Определяне и видове телодържане. Гръбначни изкривявания на групи ученици.

1.2. Изследване на възрастови групи подрастващи /момичета и момчета/ за установяване степента на пубертетното им развитие /11-18 год./.  Оценка /по Танер/.

1.3. Комплексна оценка за училищна зрелост на 6-7 годишни деца, постъпващи на обучение в училище.

1.4. Хигиенна оценка на учебните занятия. Здравни изисквания при изготвяне и спазване седмичните разписания на учебните занятия. Индивидуална и групова оценка на работоспособността на учениците чрез хронометраж, дозирана учебна натовареност, латентния период на зрително и слухово-моторна реакция, устойчивост на ясното виждане, тремометрия, тепинг-тест, реактивност на сърдечно-съдовата система /проба на Мартине/ и др.

1.5. Провеждане на медико-педагогически контрол на часовете по физкултура/спорт и тренировките по различни видове спорт. Оценка на ефективността им. Хигиенна оценка на физическото възпитание, спортуването и тренирането в детски заведения и училища. Усвояване на функционални проби за дозиране на физическото натоварване при оценка на капацитета на сърдечно-съдовата и дихателната системи.

1.6. Хигиенна оценка на основните моменти на целодневния дневен режим чрез наблюдение, хронометраж и анкета.

1.7. Хигиенна оценка на храненето в конкретно детско заведение или училище.

1.8. Хигиенна оценка на разположението на училищата и детските заведения в плана на района и града. Анализ на типовите планове за строеж на детски заведения и училища.

1.9. Хигиенна оценка на отоплението, водоснабдяването и канализацията на дадено детско заведение или училище.

 

1.10. Оценка на типовото обзавеждане на детски градини, детски ясли, средни образователни училища, професионални училища, професионални гимназии и компютърни кабинети.

1.11. Хигиенна оценка на учебниците, учебните помагала и детските играчки.

1.12. Епидемиологичен обобщен анализ на заболеваемостта на определена възрастова група деца и юноши.

1.13. Етапи, план и програма на конкретно статистическо изучаване в областта на ХДЮВ.

2. В областта на педиатрията и другите  клинични дисциплини

2.1. Усвояване на съвременните методи за клинична диагностика и терапия в педиатрията и другите клинични дисциплини.

2.2 Участие във визитации, демострации, семинари и тематични  занимания в различните клинични дисциплини.

2.3 Зачисляване на специализанта и обслужване на определен брой легла с болни в различните отделения на болницата по програмата на специализацията.

2.2. Пряко участие във физиотерапевтичните и рехабилитационни мероприятия и в работата на групата по ЛФК и кинезитерапия.

 

 

 

 

 

 

                         4. Обучение

/Ваш № 4.1./  У  Ч  Е  Б  Е  Н    П  Л  А  Н

по специалността “Хигиена на детско-юношеска възраст”/”ХДЮВ”/

 

 

Тематична програма                                          продължителност

                                     

1. Раздел “Обща част” –                                            -    3 мес.

2. Раздел “Специална част” –                                  -   10 мес.

3. Раздел “Други специалности”

         · избрани глави от педиатрията-                  -   6 мес.

· избрани глави от хирургията

             и ортопедията -                                              -   1/ 2 мес.

· инфекциозни заболявания и

             епидемиология -                                            -   1 1/2  мес.

· избрани глави от неврологията

             и психиатрията -                                           -   1 мес.

· избрани глави от офталмологията-          -   1/2 мес.

· избрани глави от оториноларин-

             гологията -                                                     -   1/2мес.

· кожни и паразитни заболявания -            -   1/2мес.

         · гинекологични заболявания-                     -  1/2мес.

4. Раздел “Организация на училищното

     здравеопазване и социална медицина”-          -  4 мес.

5. Самостоятелно разработване на

     научно-практическа задача по даден

     проблем от ХДЮВ -                                             - 4 мес.

6. Годишни отпуски -                                                - 4 мес.

 

ОБЩ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -   36 месеца  /3 години/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Ваш № 4.3./  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОЛОКВИУМИ

 

по специалността “Хигиена на детската и юношеска възраст” /”ХДЮВ”/

и   График  за  прилагането им

 

 

1 Колоквиум – Възрастови морфологични и физиологични особености на децата и подрастващите

Провежда се на 3 месец след началото на специализацията

 

 

2 Колоквиум – Хигиена на обучението и възпитанието на учениците

Провежда се на 6 месец след началото на специализацията

 

 

3 Колоквиум – Хигиенни и физиологични основи на физическото възпитание и спорта на децата и подрастващите. Закаляване.

Провежда се на 9 месец след началото на специализацията

 

 

4 Колоквиум – Физиологични и хигиенни основи на храненето на децата и подрастващите

Провежда се на 12 месец след началото на специализацията

 

 

5 Колоквиум – Хигиенни изисквания към строителството, средата и обзавеждането на детските заведения и училищата

Провежда се на 15 месец след началото на специализацията

 

 

6 Колоквиум – Избрани глави от педиатрията

Провежда се на 23 месец след началото на специализацията

 

 

7 Колоквиум – Организация на детското и училищното здравеопазване. Здравно образование и здравно възпитание.

Провежда се на 27 месец след началото на специализацията

 

Bookmark and Share