Човекът и замърсяването на водата, въздуха и почвата

Човекът и замърсяването на водата, въздуха и почвата

Откакто човек живее на тази земя той първо мисли за себе си и след това за околните и средата в която живее. Преди човешката цивилизация  да се развие това просто не е имало никакво значение или отражение върху околната среда. С увеличаването на хората идват и проблемите. Да вземем за пример една ливада. Преди човекът да се появи тя е свежа и девствено красива. На нея всеки ден пасат сърни или други диви животни. Тя служи за дом или за храна на хиляди живи организми. Всичко си е спокойно докато един ден на нея се заселва Той – човекът. Понеже полянката е много красива човекът решава да се засели на нея. Той започва да си строи къща и да ходи на лов за да оцелее. Дивата ливада не може да се възпротиви, но човекът още не пречи. С времето той вече не е един. Неговата колиба се превръща в село, дивите животни са убити или прогонени, тревата е подкопана, но все още това не пречи. По-късно това село става град. Всичката трева я няма, а за животните не може и да става дума. Това е резултатът от човека. След това, това място никога не може да стане поляна или каквото й да е.

 

1.Замърсяване на въздуха.

Въздухът е най-важният газ на земята. Без него просто не може да има живот. Въпреки това никой не взема сериозни мерки срещу замърсяването му. Най-големият замърсител на въздуха във световен мащаб са автомобилите. На второ място стоят ТЕЦ-овете и големите промишлени заводи. Има два вида замърсяване на въздуха: замърсяване с вредни емисии и радиоактивно замърсяване. Първия вид замърсяване е най-разпространен. То се изразява най-често в изхвърляне на вредни химични съединения над допустимото ниво за човешкото здраве в атмосферата. В големите градове това е ежедневие. В следствие от смесването на  автомобилното, промишленото и битовото замърсяване се получава отровен газ, на име смог. Той се вижда като мъгла, обгърнала града. Тази микстура от газове е изключителна вредна : растенията увяхват и дърветата умират. Този газ е вреден също така и за човека и за животните. Здравите хора започват да получават проблеми с дишането, а астматиците например просто трябва да си слагат кислородна маска, защото в противен случай те биха се задушили. Въпреки всичко все още няма готово решение за борба с смога.

Друг проблем е т.нар. киселинен дъжд. Той се получава когато сулфатни оксиди или нитриди се смесят с влагата от атмосферата. Така се получават сулфатни или нитратни киселини, които се разнасят на големи разстояния с дъждоносните облаци. След този дъжд, на мястото където е валял просто не остава нито един жив организъм. Всичките дървета са попарени от киселината. Поради това всичките им листа окапват. След един такъв дъжд се замърсяват и почвата и водата. Микроорганизмите като червеи и бръмбари, които са в почвата умират. Дивите горски животни бягат от този дъжд, но малцина се спасяват от смърт. След изсипване на киселина в водните басейни рибите и другите организми също умират. За борба с това бедствие също няма цялостно решение, но има два плана. Първия план за борба с киселинния дъжд се състои в това, да не се изпускат дадени химични съединения в атмосферата. Ако това се случи втория план предвижда разсейването на киселинните облаци със специални ракети.

Токсично замърсяване на въздуха. Замърсяването на атмосферата с токсични вещества не е често срещано. То се дължи най-често на факта, че извозването на токсични отпадъци е изключително скъпо и някои компании не извозват отпадъците а ги изхвърлят във въздуха, водата или ги заравят в почвата. Във всички случаи това води до екологична кадастрофа.

Замърсяване на въздуха с радиоактивни емисии. Това е замърсяване от най-тежка степен. Такива замърсявания са породени от две причини : или авария в някоя АЕЦ или от ядрена атака от страна на една или повече от ядрените сили. И в двата от случаите последиците са катастрофални. В следствие на радиоактивното лъчение се наблюдават мутации на всички живи организми.

2. Замърсяване на почвата и водата. Замърсяването на почвата и водата винаги са вървели заедно. Основния замърсител на водата и почвата е човекът. Водата в промишлените зони на големите градове е силно замърсена, поради изливането на голямо количество химикали в водните басейни. Най-много замърсяват предприятия в които водата се използва като средство за охлаждане ,филтриране или разреждане. Малко са страните, в които може да се пие вода директно от чешмата. Видовете замърсяване на водата и почвата могат да се разделят в 5 групи : 1- Замърсяване с нефтени и петролни продукти, 2- Замърсяване с пестициди и хербициди , 3- Замърсяване с тежки метали, 4- Замърсяване с излишна органична или неорганична материя, 5- Замърсяване с радиоактивни емисии ,

Замърсяването с нефтени продукти е причинено от неволно разливане на петролни продукти във водата или в почвата. Това се случва най-често когато някой танкер потъне или някъде стане катастрофа с цистерна в която има бензин или нафта. Резултатите са пагубни както флората и фауната така и за човека.

Замърсяването с пестициди и изкуствени торове се дължи на целенасочената дейност на човека. Пестицидите представляват органични съединения, които трябва да предпазват селскостопанската реколта от паразити или да стимулират растежа на реколтата. Но тези вещества не са вредни само за паразитите а и за човека. Пръскането с такива препарати замърсява както почвата така и водата. Живите организми се отравят, а чрез подпочвените води пестицидите достигат и до водните басейни.

Замърсяването с тежки метали се състои в отлагането на метали в водата и почвата. Това се причинява от металургичните комбинати. Последствията не са толкова фатални, ни могат да доведат до отлагане на тежки метали в кръвта или във вътрешните органи на човека на животно или растение.

Замърсяването с излишна органична или неорганична материя се изразява в механичното замърсяване на водата или почвата с практически неразложими синтетични вещества като например пластмасови шишета, торбички, бутилки и др. Това води до натрупване на излишна маса, която пречи на нормалното развитие на всички живи организми

Замърсяването с радиоактивни емисии не е често срещано (засега). То води до измиране или мутиране на всички организми. Най-лошото обаче се случва след това : място, където е станало замърсяването просто излъчва радиация с хиляди години.

 

Bookmark and Share