Екология на Черно море

Екология на Черно море

Човешката еутрофикация на шелфовете и крайбрежните води е била най-силна от всички вредни човешки влияния върху океаните и моретата по размер и следствие. Феноменът, като увеличаването на таксономично разнообразие на хидробионтите, избухването на популации от дадени видове за сметка (вреда) на други, влошавайки водната прозрачност, безкислородност в дънните слоеве, масовата смъртност на дънните животни са пряко или косвено свързани със силното увеличаване на минералните и органични елементи в оттичащите се води. Всички главни извори и пътища на замърсяване, вливащи се в морето са вече познати. Те включват: торове от земи, отпадъци от животновъдството, градски и канални мръсотии, атмосферното радиоактивно излъчване. Различни източници на замърсяване могат да господстват в малки райони , в зависимост от местните условия. В случаи, където главен град е разположен в залив, общинските боклуци клонят да бъдат главния източник на еутрофикацията. Речното оттичане е главен фактор близо до естуари и делти, докато в открито море е атмосферната радиация. Сега е установено, че количеството на нитратите и фосфатите с дъждовната вода е значително по-високо от нивото им в Черно море. Не всички крайбрежни зони от световния океан са равно засегнати от еутрофикацията. Откритите брегове, където морските течения, приливите и отливите осигуряват продължителен воден обмен и където няма главни източници на замърсяване, не са критично застрашени. От друга страна, много заливи, естуари и цели вътрешни морета страдат от суровите резултати на крайното торене на почвата. Черно море е един от най-лошите примери. Дънно живеещите риби, като зообентосите, са чувствителни към безкислородността и следователно склонни към масова смъртност. Видовото разнообразие и комерсиалният улов на фауната заедно намаляват със нарастването на човешката еутрофикация на Черно море. Намаляването броя на комерсиалните видове риба в Черно море от 25 през 1950те и 1960те до 5 през 1990те е до голяма степен отдадено на човешката еутрофикация, която може дори да е критичен фактор в намаляването.

 

 

 

 

 

Сегашно състояние на замърсяването

- разтваряния;
- нефтени замърсявания;
- отпадни води;
- пестициди и полихлоридни вещества (PCB);
- тежки метали;
- радиация;
- отпадъци.

Списъкът със главните източници на замърсяване техния процентен принос в общите товари разкрива, че значителните източници са относително няколко на брой. Очевидно е, че приоритет трябва да бъде даден на тези установени източници. Също е ясно, че всяка черноморска страна има голям потенциал на източници на замърсяване. С други думи, никой не е невинен.

Разтваряния

Това е несъмнено главния виновник за екологичното падение на черноморската среда. Настоящите проучвания разкриват, че 58% от общия азот и 66% от всичкия фосфор произтичат от разтварянията, формирани в Черно море, дошли от дунавския басейн, правейки усилията на участниците от дунавските страни за почистването от огромно значение. Продължителни усилия по проучването са нужни чрез програми, проектирани да развият научно-базирани стратегии за смекчаване.

Нефтени замърсявания

Река Дунав допринася със 48% от 111 103 тона петрол, вливащи се в Черно море. Повечето от остатъка е представен от надземни източници чрез недостатъчното преработване на отпадъците и слаб контрол върху петрола и петролните продукти. Количеството петрол, достигащо Черно море отпадни води, изхвърляно от корабите е неизвестно, но хората вярват, че е значително. Концентрацията на петрол била измерена в утайката и морската вода. Нивата, които били намерени близо до морските пристанища били тревожни, но в открито море и босфорската отточна област били относително ниски. Нивата на петрол и нефтен въглеводород в утайката били приблизително сравними със тези в Средиземно море. Измерванията EROS (Европейски морски и речни системи) на разтворения петрол отчели относително високи стойности на пресен петрол, особено близо до Дунав. Концентрациите в повърхностните води от западно Черно море били едно ниво по-високи от тези в западно Средиземно море. Концентрациите на полиароматни въглеводороди (РАН), група от особено токсични петролни въглеводородни съставки, били общо взето ниски. Но измерванията са необходими за намаляване на високите концентрации на разтворен петрол в Черно море.

Отпадни води

Проучването на микробиологичното замърсяване от тоалетни води е разочароващо, поради несъгласието на определени власти да използват стандартните методи и да обменят данни. Дори, получените данни показват по-лош курс в между 5-44%. С други думи, между 5 и 44% от примерите не покриват санитарните изисквания, установени в страната под въпрос. Разбира се, не всички черноморски тоалетни води са под стандарта, но няма обикновено приет критерий за информиране на хората за относителните здравни рискове. В черноморския крайбрежен район приблизително 10 385 000 души изхвърлят приблизително 571 175 000 куб. м на година канални мръсотии в Черно море или по теченията на реките, от където отиват в морето. Замърсената морска вода може да причини редица болести, като холера и хепатит А. Има и очевидна нужда от по-добро преработване на каналните мръсотии и за по-голяма прозрачност в добиването и разпространяването на информация по тази тема.

Пестициди и полихлоридни вещества (PCB)

В повечето случаи, концентрациите на пестициди и полихлоридните бифеноли (PCB) са били относително ниски. Някои по-високи концентрации оттях са били намерени близо до дунавския отток, но повечето примери са били сравними с тези от Средиземно море. В ред на двойната проверка, "Мидено гледане" (проучване на концентрациите на хлорираните пестициди и РСВ, използвайки миди) е било проведено през есента на 1996г. Но тези химически съединения определено не се отнасят за открито Черно море.

Тежки метали

Голямо количество от сигурна информация е била добита от концентрацията на тежки метали в Черно море. Тази информация е била анализирана по такъв начин, да се различат метали с природни и човешки източници. Ясно е, че Черно море общо взето не е замърсено с тежки метали. Но има някои райони с повишени концентрации (близо до индустриални места) и по-детайлно проучване на крайбрежните места трябва да бъде завършено. Факт остава обаче, че концентрациите на тежки метали в Черно море са действително неразличими от природните нива.

 

Радиация

Има очевидно отнасяне към нивата на радиация в Черно море, и благодарение на спонсорството и ръководенето от Международната Агенция за Атомна Енергия (IAEA), главно усилие е понижаване в този район. Разбира се, концентрациите от някои радиоактивни вещества са едно ниво по-високи в Черно море от тези в близкото Средиземно море. Въпреки това проучвания по последиците от радиацията в световния океан и Средиземно море показват, че дозите радиация за човека са ниски.

Отпадъци

Има малки количества информация по проблемът с отпадъците в Черно море. Знае се, че някои общини в южната и югоизточната част от морето изхвърлят общински отпадъци по плажовете, в морето или по речните брегове, отивайки в морето. Като резултат плажовете са много замърсени. Ситуацията под морското ниво е непозната. Широко мащабни действия са нужни, за да се намали замърсяването. Това трябва да включва контрол над всички надземни източници със приоритет, даден на идентифицираните главни източници. За в бъдеще специално внимание е трябва да се обърне на морските източници (замърсяване от кораби и офшорни платформи).

 

КАК ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ

1. Никога не замърсявайте или хвърляйте отпадъци, освен в определените места.
2. Не тъпчете тревните площи.
3. Поддържайте плажът чист.
4. Засаждайте повече дървета, за да подпомогнете възстановяването на крайбрежната зона.
5. Не подкрепяйте корпорации, които замърсяват морето.
6. Създайте екологично общество във вашия град.
7. Научете децата да мислят екологично.
8. Отпуснете се на плажа и се насладете на красивия изглед.

 

Bookmark and Share