Медицина – термини и значения

Медицина - термини и значения

Лекция – системно изложение на преподавателя по определена тема по учебната програма

 

Разказ – изложение на учебен материал предимно с описателен характер така се свързва теорията с практиката

 

Обяснение – представане на нов проблем или свързва стар със нов проблем

 

Беседа – чрез нея се проверява мисленето ( и/или гледната точка на студента) на студентите, преподавятелят задава въпроси студентите отговарят ясно

 

Дискисия – осъществява се обмен на мнения участниците в нея имат изразени лични виждания

 

Наблюдение – продължително възприемане което  проследява дадено нещо и изгражда определена представа; описателно, групово, самостоятелно

 

Демонстрация – преподавателя показва в опеделена последователност всяка една дейност, => демонстрация от един студент започва самостоятелно ситуационен метод

 

Инструктаж – използва се в практическото обучение на студентите, устен, писмен, ясен, конкретен, смесен, точен, групов, индивидуален.

 

Семинар - форма на обучение, обикновено провеждана в университет. Участниците (студентите) са на малки групи. От тях се иска да участват активно в учебния процес. Те често трябва да пишат кратки теми и да ги представят в класа. Участниците не би следвало да са начинаещи;групови практически занимания на студенти под ръководството на преподавател.

 

Принцип за Нагледност - чрез нея се получават конкретни впечатления, образи и представи; чрез всички анализатори в процеса на обучението. Нагледното обучение трябва да води студента от конкретното къмй абстрактното мислене, от мисленето от представи и обратно към мисленес понятия.Данните събирани по пътя на наблюдениета са важно но не първо условие за познаване на действителността. Истинското познание синтезира сетивнив допир с логическото познание => научно познатиние => прилага се в практиката. Видове нагледност - непосредствена, обемна, графична, символична. Тя е нагледното средство за възпитаването на мисленето на студента.

- студента трябва да се оринтира към пълното възприемане на явленията и клиничните феномени

- да се насочи вниманието към най важните признаци

- да се щадят анализаторите на студента, предоставяне на възможност за осмисляне на инфото.

- да се използва по максималко ефективен път а не самоцелно

- да се унагледяването трябва да подпомага да подпомага ученето

 

Принцип за съзнателност и активност

- той изразява закономерната връзка между интелектуалната и нравствената готовност да овладява знанията и уменията и успеха обучението, без съзнателното участие в учебния процес не може да има правилно и смислено участие в учебния процес, правилното усвояване и усмисля1не на учебносъдържимото и адекватното приложение в практическата дейност. Появата на съзнателност, мотивация, интереси и чувства. Съобразяване на преподавателя за крайната цел той трябва да го приближи към тези цели. Преценява изходното положение на студента срещу това да приложи учебносъдържимото. Провокира самовъзопитание и самодисциплина.

 

Принци за научност и достъпност

- означава на всеки етап от обучението да се  прилага на студентите точно установени в медицинската наука положения да изучавар основното положение на медицинската наука и стс всички изменения етап да се разширява обема му.

достъпност

- закономерна връзка между учебното съдържание, форма, средства и метоси, както психо-физиологичните особености. Процеса на новите знания да е системен с достоверни факти, добре унагледени съобразно с учебното време.

 

Принцип за системност и последователност

системното обучение е важно усп за добиване на системни и трайни знания приучаването към системен труд има възпитателно значение развива се мисленето, познавателните способности на студента

 

Принцип за Индивидуален подход

- обучение по индивидуален план, СИП.

Bookmark and Share