Теми за устен изпит по английски в туризма   Hotel staff The name of hotel jobs and departments are different in different hotels, but there some that are the same in every hotel. The Reception is the place where guests make reservations , check in and check out. Прочети повече “Теми за устен изпит по английски в туризма” »

Възникване на древните олимпийски игри - реферат   1.Въведение-Под лозунга „Един свят,една мечта” стартират XXIX летни олимпийски игри в Пекин,Китай от 8 до 24 август 2008г.Мотото е избрано сред 211 000 предложения,дошли от целия свят с инициативата всички хора да усетят олимпийският дух и да построят едно по-добро бъдеще за човечеството.Надпреварите по футбол,плуване,ветроходство и други спортове са в съседни

Лекция - Статистика 1. Измервания и скали 1. Предмет на статистиката. Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат на наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията като правило са индивиди (персони). Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (s

Теория на демографският преход Демографията е наука за населението, изучаваща закономерностите на неговото възпроизводство във връзка с изменението на броя и състава на населението, породено от ражданията, умиранията, браковете, разводите, миграциите и други процеси. Тези закономерности се изучават като свързани с икономическите и социалните явления в обществото. Етимологически терминът “демография” е образуван от

Задачи по статистика зад. :: Разполагаме със следните данни: xi fi xi’ xi’*fi c 3,5 – 5,5 8 4,5 36 8 5,5 – 7,5 13 6,5 84,5 21 7,5 – 9,5 10 8,5 85 31 9,5 – 11,5 6 10,5 63 37 11,5 – 13,5 3 12,5 37,5 40 Σ 40   306   xi= себестойност на единица изделие (лева) fi = брой предприятия Да се изчисли средната себестойност на 1-ца изделие обща за всичките 40 предприятия, чрез: а) средна аритметична

Пищови по висша математика Въпрос- 15 . Определен интеграл Основното понятие в интегралното смятане  е понятието определен интеграл. Възниква в трудовете на Нютон и Лайбниц, като “сума на безкр малки величини”, което се е схващало по скоро интуитивно, отколкото поддаващо се на точно определение. Тази идея се оказва плодотворна за приложенията му в природните науки. Ключов момент в работатта на Н и Л е установява

Курсов проект "Компютърни мрежи"   1.Общи сведения Мрежата представлява два или повече компютъра, свързани един с друг спомощтана необходимия за целта хардуер и програмни средства, позволяващи им да обменят информация помежду си и между други устройства.Хардуерната връзка между отделните компютри и другата, участваща в мрежата периферия може да бъде изградена спомощтана кабели (коаксиални, усукана двойка, опти

Сертифициране на “АИС” на фирма, за проектиране и разработка на софтуерни продукти, по ISO/IEC 27001 С навлизане във второто десетилетие на 21-и век светът се превръща в място, където съобщенията се разменят мигновено, новините се предават по световните медийни мрежи с едно натискане на клавиш. Прочети повече “Сертифициране на “АИС” на фирма, за проектиране и разработка на софтуерни продукти, по ISO/IEC 270

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ в. I.Българското книгоиздаване започва своето развитие с 300 г. закъснение след откриването на книгопечатането от Гутенберг. Причината за закъснението е Османското владичество. В условията на липса на държавност, липса на институции, които да подкрепят книгоп

Замърсяване на почвата Този вид замърсяване е в следствие на разрушаване тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ повърхността на земята. Повечето от храната по целият свят се произвежда от използването на почвата. Ако не я опазим земеделците по света няма да могат да добиват достатъчно храна за изхранване на останалите хора. Здравата почва зависи от различни видове бактерии, гъбички и малки животинки(черв

Екология на Черно море Човешката еутрофикация на шелфовете и крайбрежните води е била най-силна от всички вредни човешки влияния върху океаните и моретата по размер и следствие. Феноменът, като увеличаването на таксономично разнообразие на хидробионтите, избухването на популации от дадени видове за сметка (вреда) на други, влошавайки водната прозрачност, безкислородност в дънните слоеве, масовата смъртност на дънни

Човекът и замърсяването на водата, въздуха и почвата Откакто човек живее на тази земя той първо мисли за себе си и след това за околните и средата в която живее. Преди човешката цивилизация  да се развие това просто не е имало никакво значение или отражение върху околната среда. С увеличаването на хората идват и проблемите. Да вземем за пример една ливада. Преди човекът да се появи тя е свежа и девствено красива.

Заболявания на ставите Остър ставен ревматизъм-това е инфекциозно-алергично заболяване. Засягат се повече стави (често симетрично) и редуващо се. Характерно е, че изходът от възпалителния процес за самите стави е благоприятен. В тях обикновено не остават последици, но често се уврежда сърцето. Когато сърцето не е засегнато говорим за ставна форма, когато е засегнато – за сърдечно-ставна. За протичането и развитието

Заболявания на сърдечно-съдовата система Кръвообращението е затворена система, включваща сърцето и кръвоносните съдове (артерии и вени), по която се движи кръвта. Биологичната и роля се състои в доставянето на хранителни вещества и кислород до всички тъкани, транспортирането на продуктите от обмяната на веществата и постигането по този начин на взаимна връзка между всички органи и системи. Факторите, определящи при

Заболявания на нервната система Двигателният анализатор е основен анализатор на човешкия организъм. Състои се от: проприорецептори( в мускули, стави и сухожилия) , аферентен нервен път, двигателна зона в кората на главния мозък, еферентен нервен път, периферен нерв и мускула, осъществяващ движението. В осъществяването на движенията участват две еферентни неврални системи: пирамидна и екстрапирамидна. Пирамидната си

Средства на кинезитерапията Основно средство на КТ е физическото упражнение (ФУ), а допълнителните средства са слънце, въздух и вода и лечебния масаж. Класификация на ФУ Прочети повече “Средства на кинезитерапията” »

Деформации на гръдния кош Гръбначните изкривявания в странична или предно-задна посока, порочното телодържание, лошата работна поза и други често пъти водят до деформации на гръдния кош. Те се отразяват неблагоприятно на естетическия вид на фигурата и на функциите на гръдните органи. Причини: -          вродени - вродени неправилни форми на костния скелет на гръдния кош - неправилни прешлени, неправилни ребра, срас

Заболявания на гръбначния мозък Биват възпалителни (полиомиелит) и травматични. Травмите на гръбначния мозък биват: сътресение, контузия и кръвоизлив. Характерно е, че може да се получи пълно или частично прекъсване на гръбначния мозък. За сътресението е характерно, че след проясняване на съзнанието се установява засягане функцията на крайниците, тазово-резервоарни смущения и др., които преминават след 2-3 часа. Пр

Заболявания на дихателната система От гледна точка на физиологията имаме два вида дишане: външно и вътрешно. При външното дишане имаме три основни момента: въздухообменът при вентилацията с поемането и издишването на въздуха; разпределението на въздуха в отделните части на БД; дифузия – преминаване на кислорода от алвеолите в кръвта. При вътрешното дишане има два момента: преминаването на кислорода от кръвта в тъка

Общи методически изисквания и правила при провеждането на кинезитерапия   Условно се разделят на три групи – педагогически, физиологични и терапевтични. Прочети повече “Общи методически изисквания и правила при провеждането на кинезитерапия” »

Упражнения и методи с благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система упражнения за подобряване на венозния и лимфен ток. Механизми: чрез  снижаване на вътрегръдното налягане – при вдишване в гръдния кош се създава отрицателно налягане, получава се вакуумен ефект, който улеснява устремяването на венозната кръв към дясната половина на сърцето чрез разширяване на долна и горна кухи вени дясно предсърдие чр

Методическа разработка на учебно-практическо занятие СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние: 1. Да посочат седемте групи дезинфекционни химични средства, използвани в медицинската практика. Прочети повече “Методическа разработка на учебно-практическо занятие” »

Концепция за промоция на здравето Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето , ние ще намерим ключа , с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели. Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални и епидемиологически изследвания.

Роля и задължения на медицинската сестра в профилактиката на заболявания в училищн възраст       I.   Учителят може да бъде основен помощник на лекаря при осъществяване на здравеопазването в училище Живеем във време, когато става все по-наложително здравето на българските ученици да бъде приоритетен проблем от национална величина.  Заболеваемостта сред учениците днес е два до три пъти по-висока отколкото сред други

Пневмония Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, при което се нарушава нормалния процес на дишане и възниква опасно за здравето състояние. При пневмония се засягат по отделно или най-често заедно така наречените "алвеоли" и "интерстициум". Алвеолите са най-малките въздушни структури на белите дробове. Те представляват своеобразни "сакчета", в които се извършва газообмена между вдишания въздух и кр

Магнитотерапия Магнитите могат да успокоят болките в костите, да подобрят настроението и дори да намалят нивото на холестерола. Ако сложите магнит под възглавницата си нощем, той ще смекчи ударите на всекидневния стрес. Магнитотерапия се предлага в повечето санаториуми и курорти, както и в отделни лекарски кабинети. Предлагат се и различни магнитни колани и клипси, които помагат при главоболие или болки в кръста ил

Гръбначно изкривяване За такова се приема всяко трайно отклонение от нормалната форма на гръбначния стълб. Те биват: вродени и придобити. Придобитите от своя страна се делят на структурни ( патологични изменения в ГС и окололежащите тъкани) и функционални( няма органични изменения) Според посоката на изкривяването биват странични ( във фронталната равнина) и предно-задни ( в сагиталната равнина) Страничните са - ск

Анорексия и булимия ОПИСВАНЕ НА СЛУЧАЙ   Магдалена е на 19 години, отглежда се в уравновесено семейство. Майката е учителка по литература, а бащата работи в счетоводна къща. В последния клас на гимназията решила, че е дебела и започнала да пази диета. Страшно искала да прилича на манекенките, които гледала по фешън-канала. Първо се отказала от закуската сутрин. В семейството й никой не излизал от къщи, без да