Tag Archives: български език

Синтаксиса като наука. Основни признаци на изречението. Части на изречението I. Синтаксиса като наука. 1. Обща характеристика. Думата синтаксис е старогръцка и означава връзка, построение, ред, устройство. Синтаксиса е наука за свързването на думите в изречението. Синтаксиса се занимава с две езикови единици – словосъчетанието и изречението. Дълго време се смятало, че основната единица на синтаксиса е словосъчетани

Еднородни части в изречението В състава на изречението често пъти две или повече думи имат еднаква синтактична служба и се намират в еднакво отношение към една обща дума. Тези думи се наричат еднородни. Вечерен здрач вълшебно дуло мята над дол, над лес, над зъбери и чуки. Обстоятелственото пояснение за място се намира в еднакво синтактично отношение към сказуемото ‘мята’ и отговорът на един и същ въпрос – къде? Те