Tag Archives: възпитание

Речника на децата Предучилищната възраст е период на активно овладяване на говоримия роден език. През тази възраст децата встъпват в активно общуване с връстниците си и с възрастните. Ето защо родният език в детската градина има огромно значение за всестранното развитие на детето. Като съдейства за развитието на мисленето, едновременно с това езикът съдейства за развитие и на останалите психически процеси. С помощт

Методи за психическо въздействие и възпитание Внушението е реално съществуващ фактор в ежедневното общуване и взаимовлияние между хората. Като определение на внушението може да се каже, че е средство за психично въздействие. В повечето случаи внушението протича като несъзнаван процес в обекта на въздействие. (Пр.). Или да внушаваш означава да налагаш волята си без да си служиш с убеждаване. Има няколко вида внушени

Съдържание и основни направления на превантивната дейност Грижата за подрастващото поколение е една от приори­тетните насоки в дейността на държавата и обществото. Историческата наука и Историята на педагогиката привеждат ре­дица примери, според които още от древни времена към възпита­нието на децата се е подхождало преднамерено и диференцирано. Възпитаването на волеви качества, на сила, ловкост, издръжли­вост и то

Семейство и възпитание - "ЗИД"   1. Сравнение между становищата на Р. Кембъл (Покажете на детето, че го обичате) и Дж. Добсън (Баланс между любов и дисциплина) по отношение на целите, принципите и основните задачи на семейното възпитание. Докато  Р. Кембъл залага основно на безусловната родителска любов като основен фактор при възпитанието на децата, Дж. Добсън е по-скоро морално, нравствено ориентиран, т.е. з

Проблеми на възпитанието и ценностите в отношенията между родители и деца в съвременното българско семейство Днешното съвременнo семейство е променило твърде много своята вътрешна структура катo резултат най-вече от промените в икономическата сфера. Оснoвната подмяна на морални ценности, противоречията между амбициите и ролевите задачи на мъжа и жената в семейството се отразяват неблагоприятно върху формирането на