Tag Archives: деца

Хигиена на детско - юношеската възраст В системата на социалните ценности опазването на здравето и гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и подрастващите е национален приоритет. “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децат

Социaлна работа с деца Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности (социалнопедагогическата дейност

Методи на социална работа с деца Увод С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съ

Деца на улицата Анализ на закрилата и грижите в България през 2002 г., които  държавни институции и неправителствени организации предоставят на безнадзорните деца   Прочети повече “Деца на улицата” »

Деца със специални нужди Анализ на данните от проучване на алтернативните грижи за деца със специални нужди в страната   Прочети повече “Деца със специални нужди” »

Речника на децата Предучилищната възраст е период на активно овладяване на говоримия роден език. През тази възраст децата встъпват в активно общуване с връстниците си и с възрастните. Ето защо родният език в детската градина има огромно значение за всестранното развитие на детето. Като съдейства за развитието на мисленето, едновременно с това езикът съдейства за развитие и на останалите психически процеси. С помощт

Физическо и психично развитие на детето   Физическото и психичното развитие са двете страни на този единен процес, намиращи се в постоянно взаимодействие. Психичното развитие на детето е сложен процес на интеракция между неговите вътрешни потребности и външни влияния, непрекъсната връзка на детския организъм и средата, отразени в адаптивните възможности на детето. Не бива да забравяме, че детето не е само пасивен о

Психологическа характеристика на деца с девиантно поведение (реферат) Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във всички случаи опосредствено – човек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна

Mодел на познавателното развитие на децата - Ж.Пижае Пиаже е биолог по образование и това го довежда до идеята да съотнесе, това че организмите се адаптират към околната среда, към детското мислене. Пиаже предполага, че познавателното (когнитивното) развитие се определя от три процеса: акомодация, асимилация и равновесие. Акомодацията е процес на адаптиране на позвателните схеми за разглеждане на света (общи поняти

Емоционално развитие на детето Светът на всяко едно дете е свят,изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към живота,природата и обществото. Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на човека,неговото поведение.Емоциите се обуславят от характера на външните въздействия и от нуждите и потребностите на човека,о

Безнадзорни деца. Проблеми и план за защита Дeца на улицата се срещат днес в почти всички региони на света. До преди няколко години наблюдения от Европа  показват, че феноменът деца на улицата /безнадзорни деца/ се проявява изключително в развиващите се страни. Днес дискусията за съществуването на безнадзорните деца е неизбежна. Който наистина иска да ги види, ще ги намери, както в центровете на големите градове, т

Ролята на родителите при превъзпитанието на деца с девиантно поведение В науката е прието определението на девиацията като тип поведение , което излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество. С други думи, това е отхвърленото, неодобряемото, нежеланото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение. Терминът “девиация”, означава – отклонение от социалните норми, нарушение и се

Особености на обучението на деца с проблеми в развитието Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е прието официално (вж. Закон за народната просвета, Закон за интеграция на хората с увреждания). То обхваща деца с интелектуалн