Tag Archives: икономика

Икономика на труда № 1 Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането. Пазарът на който обект на покупко-продажба с специфичната стока труд. Той е абстрактно място, където се срещат от една страна работникът със своята стока труд, а от друга - купувачът - ра­ботодателя и се договарят за цената, за  условия-та на работа и работникът се задължава да спазва определени изисквания. Прочети повеч

Икономика на логистичните дейности   Взаимодействие между производство, потребление и обръщение Производството е единство на 2 взаимосвързани страни-между хората и природата и между хората в процеса на производството. Взаимодействието на хората с природата представлява материално-веществената страна на производството, а взаимодействието между хората образува социалната страна на производството. Наличието на двете с

Банкови карти - същност и видове Видове електронни карти Кредитни карти Кредитната карта е лична или корпоративна пластмасова магнитна карта, издадена от банка, агенция или друга институция, срещу която покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит се минават по сметката на картата въз основа на подпис на бланка. Използва се като средство за удължаване на срока на плащане; дава право да се извърш

  След 1989г. потреблението на редица хранителни стоки намаля драстично, тъй като българската хранително-вкусова промишленост беше подложена на рязкото въздействие на неблагоприятни вътрешни и външни фактори, специфични за отрасъла.  В тази връзка станахме свидетели на няколко явления: Прочети повече “Степен на задоволеност – Реферат” »

Възнаграждение на човешките ресурси СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ Възнагражденията за труда са всички видове плащания, които работещите получават за работата си в организацията. Те включват работната заплата и всички добавки, плащани директно или индиректно в пари или натура. Конкурентноспособността на предприятието зависи съществено от организацията на производствената дейност. Това обаче съвсем не е достатъчно. Друго важно