Tag Archives: педагогика

Педагогическа социология   Описание на ситуацията: Стефан - ученик от 8ми клас се държи не подобаващо в час в следствие на което получава забележка за държанието си от учителката си по математика. Тя го помолва да си седне на мястото и да запази тишина. В отговор на забележката Стефан обижда учителката по брутален начин и я наплюва. Варианти за решение: 1.     Учителката излиза извън нерви при което хваща уче

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ТЕОРИИТЕ НА ПИАЖЕ И ВИГОТСКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕЛЕКТА И ФОРМИРАНЕТО НА ПОНЯТИЯ Ж. Пиаже и Л. Виготски представят две базисно различаващи се концепции по отношение процесът на развитие на детското мислене. Според Пиаже детето преминава от аутизма, от миражното въображение, от логиката на съня към социализираната реч и логическото мислене, като в критичната си точка преминава през постепенно о

Развитие в юнешаската възраст Първата концептуализация на юношеството се появява в монументалния двутомен труд на Дж. Стенли Хол „Юношество”,публикуван през 1904г. Работата на Хол съвпада със засилващ се обществен интерес към тинеийджърите. Растящ през първото десетилетие на 20 век, този интерес експлодира след Първата световна война, когато младите войници се връщат от фронта с разрушени илюзии за света, който по-

Идеите на Жан Пиаже и Лев Виготски в помощ на училищната практика Едни от най-ярките изследователи на човешкото когнитивно функциониране са Жан Пиаже и Лев Виготски, които демонстрират сериозни научноизследователски интереси към вариациите в начините, по които то протича. Ако интелектът се разглежда като един от способите за успешно социално приспособяване, тогава когнитивното развитие е нещо повече от придобиване

Mодел на познавателното развитие на децата - Ж.Пижае Пиаже е биолог по образование и това го довежда до идеята да съотнесе, това че организмите се адаптират към околната среда, към детското мислене. Пиаже предполага, че познавателното (когнитивното) развитие се определя от три процеса: акомодация, асимилация и равновесие. Акомодацията е процес на адаптиране на позвателните схеми за разглеждане на света (общи поняти

Етнопсихопедагогика на родителя - анализ Книгата “Етнопсихопедагогика на родителя” представлява една монография, плод на извършени задълбочени анализи и научноизследователска работа в областта на етнокултурните различия и практики. Монографията е подходящо четиво както за специалисти (педагози и социални работници, директори на социални домове и институции), така и за родители и студенти. Тя засяга значими проблеми

Съдържание и основни направления на превантивната дейност Грижата за подрастващото поколение е една от приори­тетните насоки в дейността на държавата и обществото. Историческата наука и Историята на педагогиката привеждат ре­дица примери, според които още от древни времена към възпита­нието на децата се е подхождало преднамерено и диференцирано. Възпитаването на волеви качества, на сила, ловкост, издръжли­вост и то

Емоционално развитие на детето Светът на всяко едно дете е свят,изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към живота,природата и обществото. Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на човека,неговото поведение.Емоциите се обуславят от характера на външните въздействия и от нуждите и потребностите на човека,о