Tag Archives: пиаже

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ТЕОРИИТЕ НА ПИАЖЕ И ВИГОТСКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕЛЕКТА И ФОРМИРАНЕТО НА ПОНЯТИЯ Ж. Пиаже и Л. Виготски представят две базисно различаващи се концепции по отношение процесът на развитие на детското мислене. Според Пиаже детето преминава от аутизма, от миражното въображение, от логиката на съня към социализираната реч и логическото мислене, като в критичната си точка преминава през постепенно о

Жан Пиаже за когнитивното развитие В книгата си „Педагогическа психология” Робърт Славин описва теорията на Жан Пиаже за когнитивното развитие. Пиаже е роден в Швейцария и най-известният детски психолог на ХХ век, който се отказва от докторската си степен, за да развива интересите си в областта на психологията. Той прилага знанията си по биология и подлага собстевните си три деца на внимателно наблюдение за изучава

Идеите на Жан Пиаже и Лев Виготски в помощ на училищната практика Едни от най-ярките изследователи на човешкото когнитивно функциониране са Жан Пиаже и Лев Виготски, които демонстрират сериозни научноизследователски интереси към вариациите в начините, по които то протича. Ако интелектът се разглежда като един от способите за успешно социално приспособяване, тогава когнитивното развитие е нещо повече от придобиване

Mодел на познавателното развитие на децата - Ж.Пижае Пиаже е биолог по образование и това го довежда до идеята да съотнесе, това че организмите се адаптират към околната среда, към детското мислене. Пиаже предполага, че познавателното (когнитивното) развитие се определя от три процеса: акомодация, асимилация и равновесие. Акомодацията е процес на адаптиране на позвателните схеми за разглеждане на света (общи поняти