Tag Archives: поведение

Основи на социалната работа Определение за „ девиантно поведение”   В науката е прието определението на девиацията като тип поведение, който излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество [5;18]. С други думи, това е отхвърленото, нежеланото, неодобряемото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение. Терминът "девиация" (от лат. deviare - отклонение от социалните норми

Възгледите за масовото поведение в контекста на социално – психологическото познание   1. Генезис – около средата на 19 в. възникват първите форми на социалнопсихологическото познание. Те все още не се основават върху сериозни научни изследвания и твърде се доближават до универсалните схеми на социалната философия. В пъстрия калейдоскоп на първоначалните търсения се открояват три направления с голямо значение

Психологическа характеристика на деца с девиантно поведение (реферат) Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във всички случаи опосредствено – човек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна

Ролята на родителите при превъзпитанието на деца с девиантно поведение В науката е прието определението на девиацията като тип поведение , което излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество. С други думи, това е отхвърленото, неодобряемото, нежеланото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение. Терминът “девиация”, означава – отклонение от социалните норми, нарушение и се