Tag Archives: психология

Съвременни психотерапевтични методи (реферат) Арт терапия Арт терапията е използването на художествени средства за себеизразяване и себеосъзнаване в присъствието на обучен арттерапевт.Главна цел е постигане на промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. Прочети повече “Съвременни психотерапевтични методи (реферат)” »

Общуването Към всяка сериозна постъпка човек пристъпва с някаква предварителна готовност: предварителна цел (представа за желания и очакван резултат), нагласа и намерение, програма и разчет, познание за обекта и процеса. При комуникацията това правило важи с особена сила. Пристъпвайки при всеки комуникативен акт, ние – съзнателно или не – се ръководим поне от две регулативни стратегии, от два смислови центъра на уп

Сугестивен метод 1.     Подходи при осветляване същността на сугестията в обучението. Основни понятия Терминът сугестия е въведен в психотерапевтичната практика в 1853 г. От J.Вraid и първоначално е означавал словесното повлияване в определен стадий на хипнозата (т.е. лечебният сън). Днес той има съвсем различен смисъл. В образователната дейност се прилагат два подхода: внушението най-често се схваща като вид слове

Сън и Психопатология на съня Ритъмът на сън и будуване е заложен биологично и е общ цикъл, който съществува почти навсякъде в животинския и растителен свят. Сънят заема средно около 1/3 от живота на човека. Изследванията с електроенцефалограф, който записва електрическата активност на мозъчните клетки, показват наличието на различни периоди вътре в самия сън. Психиатъра Ханс Бергер през 1930 г. забелязва, че когато

Теория за личността Теория, това е модел на реалността, който ни предлага да разберем, обясним, предскажем и контролираме тази реалност. В учението за личността тези модели са обикновено словесни (понякога са графични, символични, математически и др.) Различните модели фокусират върху различни аспекти на теорията. Хуманистите и екзистенциалистите са склонни да наблягат на разумната част. Те вярват, че голяма част о

Учението на Зигмонд Фройд В своето творчество Фройд непрекъснато търпи развитие. Можем да разделим развитието на психоаналитичното му учение на два етапа. При смяната на първия с втория се откроява поврат не само във фундаменталните му теоритико-методологически виждания, но така също и в ценностните му отношения към цивилизацията и човека. За да се разграничат двата етапа трябва да се посочат ключовите идеи, пряко

Гръцката идентичност През 80-те години на XVIII в. видният фанариотски представител на новогръцкото Просвещение Димитриос Катарцис пише: “Сред някои от моите гръцки сънародници европейците имат донякъде лоша слава. Тези гърци ненавиждат всички, които ценят високо европейците, учат езиците им и четат техните книги, в които европейците са дали израз на своите идеи. Тези гърци отхвърлят добрите идеи. И всичко това се

Сблъсъкът на исляма с модерността Преди десет години Самуел Хънтингтън утвърждаваше, че разделителните линии на световната политика в обществата след студената война са предимно културни – един „сблъсък на цивилизациите“, определян от пет или шест главни културни зони, които понякога могат да съществуват едни с други, но никога не се смесват, защото им липсват споделени ценности. Едно следствие от тази аргументация

Дискусия „Ислямът и модерността“   Модерната политика на идентичността произлиза от един недостатък в политическата теория, обосноваваща либералната демокрация. Този недостатък е мълчанието на либерализма относно мястото и важността на групите. Линията в модерната политическа теория, която започва с Макиавели и продължава през Хобс, Лок, Русо и американските отци-основатели, разбира въпроса за политическата св

Наблюдения в огледалото на отчаяните Д-р Николай Михайлов: Българската политическа система действа като карикатура на демокрацията Д-р Николай Михайлов Доктор Михайлов, не смятате ли, че трябва вече да престанем да се вторачваме (оттласкваме) от тоталитарния период? На по-възрастното поколение ситуацията започва да прилича на 60-те и 70-те години, когато всякакви бивши партизани, идеолози и функционери про

То, Аз и Свръх-Аз То – това са инстинктивните импулси. То действа в съответствие с принципа на удоволствието, необходимостта да задоволим нуждите си веднага. През първата година от живота на човек една част от то се превръща в аз. Прочети повече “То, Аз и Свръх-Аз” »

В търсене на балканския оксидентализъм /доц. Диана Мишкова/ Вместо въведение или за балканистиката като “ориенталистика”? Захващайки се с темата за балканските виждания за Европа, си давах ясно сметка, че е важно тя да бъде мислена като част от темата за критериите, чрез които даден регион се дефинира, картографира, теоретизира и обяснява. Доколкото наличните анализи на отношенията между Европа и Балканите са търсе

Балканите – криза на идентичностите и междукултурни комуникации Ивайло Знеполски: Нека в този разговор се опитаме да разсъждаваме върху проблемите на нашия регион. В международен план ние сме най-често обект на коментари и размисъл и рядко - субекти на размисъл. Консумираме пасивно един нетраен и негативен образ, който рискува да се превърне в наша същност. Напоследък участвах в един международен форум и се изумих

Възгледите за масовото поведение в контекста на социално – психологическото познание   1. Генезис – около средата на 19 в. възникват първите форми на социалнопсихологическото познание. Те все още не се основават върху сериозни научни изследвания и твърде се доближават до универсалните схеми на социалната философия. В пъстрия калейдоскоп на първоначалните търсения се открояват три направления с голямо значение

“Другата” психология на Вилхелм Вундт Вилхелм Вундт е роден в Германия през 1832г. и умира през 1920г. Неговият живот и научна дейност съвпадат с две изключително важни тенденции в западното културно пространство: първата се отнася до развитието на т.нар. “частни науки”, които се  стремят да скъсат пъпната си връв с философията; втората се отнася до политическото развитие на европейските народи, за които все по – з

Народопсихологията на Вилхелм Вундт   Вилхелм Вундт (1832-1920) е немски философ и психолог, един от основоположниците на психологическата наука. Изучава медицина в университетите в Хайделберг и в Берлин. От 1875 г. е професор по философия в Лайпциг, където организира и първата в света лаборатория по експериментална психология, която дълги години е най-важният международен център по психология в Европа и САЩ.

Дългият път на еманципация на народопсихологичното познание То се формира в средата на 19в. В древна Елада започва възникването на народопсихологията.Херодот-баща на историята, 5-4в.пр.н.е. говори за нрави на народите, обичаи, традиции. Продължена от древногръцки и древноримски автори.Хипократ-4в.пр.н.е., баща на медицината.Прави опит не само да опише, а прави и теоритичен опит да обоснове на какво се дължат различ

Психология на промяната   Родната ни социално-психологическа наука, поради късното й събуждане за активен живот, ненужно пренебрегна проблемите, дълбоко свързани с душевността на българския народ. Извън полезрението й останаха онези дълбоко специфични качества на нашата психика и характер, благодарение на които ние сме народ, оцелял през вековете на жестоко робство и на безбройни опити да бъде обезличен. Уника

Народопсихологията като наука Конспект Народопсихологията като наука. Основни етнически похвати. Възникване на народопсихологията и нейното развитие до 30- те години на ХХ век. Развитие на народопсихологията от 1930 г. до днес.  Развитие на народопсихологията в България. Национална психика /народопсихика/. Методи за изследване на народопсихологията- интервю, анкета, експеримент и др. Прочети повече “Народопс

Интроверсия и екстраверсия(психологически типове по К. Г. Юнг) Всеки човек отразява действителността по уникален и своеобразен начин. При различните хора съзнанието функционира различно, но сред множеството индивидуални различия в човешката психология съществуват и типични особености. Някои индивиди ориентират вниманието си към обектите и хората от външната среда, а други към своя собствен, уединен, вътрешен свят.

Възрастова Психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерности

Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата   Теменуга Маринова, поет и преводач: “Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата” - Г-жо Маринова, с какво ви провокира творчеството на Едгар Алън По? - Той е изключителен поет и философ, един от върховете в световната литература. Работата върху преводите му беше много трудна, защото в България до сега единственият преводач беше Георги Мих

Карл Густав Юнг - Биография Карл Густав Юнг е швейцарски психоаналитик, основател на Аналитичната философия. Освен психоанализа, той е практикувал и психиатрия. Неговите възгледи се основават на широка научна база – медицина, биология, етнография, културология, история, философия, психология и др. В това число се включва и един сравнителен анализ на еволюцията на културите. Като млад психиатър Юнг се заинтригувал о

Народопсихология - лекции Електронно-информационна система и промените в народопсихологията Идентичност – появява се през 20-те години, рожба на американски проучвания. В България се употребява като самоличност,самобитност. Определение за идентичност: Система от репрезентации, чувства и стратегии, организирани за защита на своя обект(да бъдеш самия себе си), но също така неговия контрол, проектираща мобилизация и р

Емоциите Човекът е социално животно, което преживява света посредством своята психика. Тя е явление, което възниква при срещата на две “тела” – едното е околната среда, а другото е нервната. Продукт на психиката на човек са психичните явления. Те от своя страна се делят на три групи, които си взаимодействат взаимно. Една от тези групи са психичните процеси – познавателни, емоционални и волеви. Емоционалните психичн

Психологическа характеристика на деца с девиантно поведение (реферат) Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във всички случаи опосредствено – човек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна

Откъс от Христоматия по психология на познанието Р. Бутзин, Г. Бауър, Дж. Крокър и Е. Хол   Съзнание Откъс от Христоматия по психология на познанието Съставителство и превод от английски език Людмила Андреева Издателство ЛИК, София, 1999 Прочети повече “Откъс от Христоматия по психология на познанието” »

Терминологичен речник по Психология – част 8 (У-Я) УБЕЖДАВАНЕ, въздействие, уп­ражнявано върху някого, за да по­вярва или направи нещо. Убеждаването се използва ежед­невно от възпитателя, който умело внушава определено поведение, от лекаря, който успокоява своя паци­ент или от търговеца, който иска да продаде нов продукт. Едно от средс­твата за убеждаване в търговията е предлагането на мостра. За реклами­ращия това

Терминологичен речник по Психология – част 7 (С-Т) САДИЗЪМ Сексуална перверзия, характеризираща се с получаване иа еротично удоволствие от болката, причинявана на друг човек. Садистът изпитва сексуална възбу­да само когато причинява болка на партньора си. В по-тежки случаи, ко­ито за щастие са редки, жестоките му действия могат да стигнат до убийс­тво. Най-известният случай в това отношение е маршал Жил дьо Ре (140

Терминологичен речник по Психология – част 6 (П-Р) ПАМЕТ Съхраняване на минало­то. Всички живи същества, дори най-нисшите животни имат памет. Това може да се демонстрира, например, ако бъдат пренесени в аквариум плоски червеи от плажовете в Бретан, където живеят. Движенията им за заравяне и изкачване в пясъка, ко­ито дотогава са следвали ритъма на приливите, продължават в продъл­жение на няколко дни и в новата сре­