Tag Archives: работа

Важността на семейството като обект на социална работа Важността на семейството като обект на социална работа се определя преди всичко от следните обстоятелства: Прочети повече “Важността на семейството като обект на социална работа” »

Социалната работа като професия. Обща характеристика и общ анализ Що е професия   Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Сев. Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, с

Социaлна работа с деца Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности (социалнопедагогическата дейност

Методи на социална работа с деца Увод С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съ

Особености на обучението на деца с проблеми в развитието Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е прието официално (вж. Закон за народната просвета, Закон за интеграция на хората с увреждания). То обхваща деца с интелектуалн