Tag Archives: развитие

Раждане и отглеждане на дете с увреждания   Още от древността, та чак до наши дни, в почти всички познати култури съществува разделяне на хората по различни принципи. Делим се по расови, класови, съсловни, верски, полови и други признаци. Делим се на групи и подгрупи, на "ние" и "те", на "ние" и "другите". Човешката история като че ли е историята на едно голямо и все по-многообразно разделяне на хората и устан

Проблеми на психосоциалното развитие на личността. Педагогическа деонтология. Проблеми на психосоциланото развитие на личността В стремежа си да преодолее ограничеността на понятието на Фройд за детските идентификации, Ерик Ериксон представя своето разбиране за развитието на идентичността на Аз-а, като един непрекъснат цикъл, който продължава през целия живот. Той проследява психосоциалното развитие на личността от

Общи проблеми на психическото развитие 1. Способност за развитие   Дали е уместно използването на словосъчетанието „постъпателно развитие”? Не е ли вярно, че самата дума „развитие” предполага наличието на промени в позитивна посока, т.е. постъпателност? Ако не са налице такива положителни промени, а наблюдаваме отрицателни, говорим за деградация. Ако не са налице изобщо промени, тогава имаме застой или съхраня

Жан Пиаже – стадии и източници на моралното развитие I. Когнитивно-еволюционния модел на генезиса на моралните съждения. Жан Пиаже – стадии и източници на моралното развитие Според Ж. Пиаже в когнитивното развитие съществува двуетажна прогресия: изместване от хетерономния морал на задръжките до автономния морал на сътрудничеството. Тези два етапа се различават по вярата в иманентната справедливост, използването на

Развитие в юнешаската възраст Първата концептуализация на юношеството се появява в монументалния двутомен труд на Дж. Стенли Хол „Юношество”,публикуван през 1904г. Работата на Хол съвпада със засилващ се обществен интерес към тинеийджърите. Растящ през първото десетилетие на 20 век, този интерес експлодира след Първата световна война, когато младите войници се връщат от фронта с разрушени илюзии за света, който по-

Когнитивни теориии за психичното развитие. Теория на Жан Пиаже за развитие на интелекта Пред псохологията на развитието стоят два главни въпроса, които се отнасят до развитието на познавателните процеси на личността. Първиат се отнася до това как се  изменя във възрастов план познавателната сфера на детето, а втория – към факторите, които предизвикват тези изменения. Изследването на развитието на познавателната сфе

Емоционално развитие на детето Светът на всяко едно дете е свят,изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към живота,природата и обществото. Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на човека,неговото поведение.Емоциите се обуславят от характера на външните въздействия и от нуждите и потребностите на човека,о

География на селищата в България І.ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ СЕЛИЩАТА са комплекс от територия, население, сгради, техническа и социална инфраструктура. Те са израз на материалната и духовната култура на обитателите им и отразяват природните и социално-икономически условия в България през различни исторически етапи. ІІ.ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩАТА Върху появата и развитието на селищата в България са оказвали и ока