Tag Archives: речник

Речника на децата Предучилищната възраст е период на активно овладяване на говоримия роден език. През тази възраст децата встъпват в активно общуване с връстниците си и с възрастните. Ето защо родният език в детската градина има огромно значение за всестранното развитие на детето. Като съдейства за развитието на мисленето, едновременно с това езикът съдейства за развитие и на останалите психически процеси. С помощт

Терминологичен речник по Психология – част 8 (У-Я) УБЕЖДАВАНЕ, въздействие, уп­ражнявано върху някого, за да по­вярва или направи нещо. Убеждаването се използва ежед­невно от възпитателя, който умело внушава определено поведение, от лекаря, който успокоява своя паци­ент или от търговеца, който иска да продаде нов продукт. Едно от средс­твата за убеждаване в търговията е предлагането на мостра. За реклами­ращия това

Терминологичен речник по Психология – част 7 (С-Т) САДИЗЪМ Сексуална перверзия, характеризираща се с получаване иа еротично удоволствие от болката, причинявана на друг човек. Садистът изпитва сексуална възбу­да само когато причинява болка на партньора си. В по-тежки случаи, ко­ито за щастие са редки, жестоките му действия могат да стигнат до убийс­тво. Най-известният случай в това отношение е маршал Жил дьо Ре (140

Терминологичен речник по Психология – част 6 (П-Р) ПАМЕТ Съхраняване на минало­то. Всички живи същества, дори най-нисшите животни имат памет. Това може да се демонстрира, например, ако бъдат пренесени в аквариум плоски червеи от плажовете в Бретан, където живеят. Движенията им за заравяне и изкачване в пясъка, ко­ито дотогава са следвали ритъма на приливите, продължават в продъл­жение на няколко дни и в новата сре­

Терминологичен речник по Психология – част 5 (М-О) МАГИЯ Изкуство за въздействие върху живи същества и предмети чрез символични средства (реч, жест...) и за получаване по този на­чин на необикновени ефекти. В някои общества според М. Мое този, който желае да ослепи врага си, трябва да прекара негов косъм през ушите на игла, с която са ушити три погребални плащеници, и след това да избоде с нея очите на крастава жа­

Терминологичен речник по Психология – част 4 (К-Л) КАМУФЛАЖ Умение за маскира­не. Целта на камуфлажа е да промени организацията на перцептивното по­ле по такъв начин, че определен предмет да остане незабелязан. Съвременните армии, които раз­полагат със специални маскировъч­ни подразделения, използват най-но­вите данни от психологическите изс­ледвания върху възприятието. КАНАБИС Прах, получаван от из­сушените женски

Терминологичен речник по Психология – част 3 (Е-И)   ЕБИНГХАУС, Херман (Ebbing-haus, Hermann) Немски психолог (Бармен, 1850 - Хале, 1909). Ебингхаус е известен предимно с изследванията си по експериментал­на психология в областта на ученето и паметта. Използвайки серии от без­смислени срички, които давал за заучаване на студентите, той устано­вява редица закони, станали класи­чески (отнасящи се до броя на пов­

Терминологичен речник по Психология - част 2 (В-Д) ВАГИНИЗЪМ Неволево, спазмено и болезнено свиване на мускули­те на влагалището, което пречи на проникването на мъжкия член. Вагинизмът може да бъде после­дица от органично увреждане (нап­ример дефлорация или вулвит), но най-често е проява на несъзнаван от­каз за близост поради страх от заб­ременяване, неприемане на партньо­ра или следствие от много строго възпитание

Терминологичен речник по Психология   АБАЗИЯ Невъзможност за ходене. Тази неспособност на болния да върви не се дължи на неврологично или мускулно увреждане. Силата и чувствителността не са увредени. Ня­ма парализа на долните крайници, тъй като субектът запазва възмож­ността да ги движи. Този симптом, свързан с някакъв вътрешнопсихичен конфликт, се среща при неврозите и в частност при хистерията. АБНОРМНО Нещо