Tag Archives: социална работа

Въвеждане в курса по "Mетоди на социалната работа" 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КУРСА ОТ ЛЕКЦИИ ПО МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА Обект на курса е социалната работа като теория и професионална практика. Предметът е изследването на методологията и набора от методи на социалната работя, присъщи за различните нейни модели, разкриване на тяхната специфика за конкретни области на отделните рискове. Предметът е свързан с разглеждан

Социални фактори на здравето В последните години се отбелязва повишен интерес към изучаване ролята и мястото на социалните фактори във възникването на редица заболявания. Обяснява се с бързите изменения в структурата на заболеваемостта и смъртността по причини, с промяната в клиниката на редица заболявания. Според различните автори това се дължи на нарушените биологични възможности за адаптация на организма, новите

Същност и теория на социалната работа   I.Същност и теория на социалната работа Наименованието „теория на социалната работа” е актуален, съществен и заедно с това дискусионен проблем в съвременната социална наука, който се отнася до сфера с ясно изразен теоретико-приложен характер и със сравнително кратък исторически път на развитие. В общ план терминът „теория” ( от гр. theoria – наблюдение, разглеждане, изсл