Tag Archives: социална

Важността на семейството като обект на социална работа Важността на семейството като обект на социална работа се определя преди всичко от следните обстоятелства: Прочети повече “Важността на семейството като обект на социална работа” »

Социална политика на ЕС І. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика          Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО (Договор за създаване на европейската икономическа общност) през 1957г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави

Социална политика Социалната политика може да бъде разбрана като солидарността на народа с всички негови членове. Тя следва да осигурява социалната, здравната и икономическа безопасност и сигурност на индивида в социума. България се нуждае от социална политика, която да отговаря на обективната социална действителност и социалната справедливост, както и да е икономически разумна. Тя има за цел да укрепи и стабилизир

Социалната работа като професия. Обща характеристика и общ анализ Що е професия   Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Сев. Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, с

Социaлна работа с деца Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности (социалнопедагогическата дейност

Методи на социална работа с деца Увод С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съ