Tag Archives: социални

Социални и вътрешно-семейни стресори и влиянието им върху съпружеските отношения          В различните етапи от развитието на човешката общност, всеки член на социума е способен да даде определение за същността на понятието семейство, като това определение винаги e и отражение на разбиранията, нагласата, потребностите на индивида, определящ същността на понятието. Понятието семейство не би могло да бъде определено

Методика на социалните услуги Правото на живот е регламентирано в една от основните разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. За всяко човешко същество е естествен стремежът към свобода, равенство и достойнство. Създаването на условия за постигането им е критерий за равнопоставеност и цивилизованост на обществото. Прочети повече “Методика на социалните услуги” &raqu

Проблеми на психосоциалното развитие на личността. Педагогическа деонтология. Проблеми на психосоциланото развитие на личността В стремежа си да преодолее ограничеността на понятието на Фройд за детските идентификации, Ерик Ериксон представя своето разбиране за развитието на идентичността на Аз-а, като един непрекъснат цикъл, който продължава през целия живот. Той проследява психосоциалното развитие на личността от

Особености на обучението на деца с проблеми в развитието Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е прието официално (вж. Закон за народната просвета, Закон за интеграция на хората с увреждания). То обхваща деца с интелектуалн