Tag Archives: студенти

Барух Спиноза - биография Барух Спиноза   Холандски философ. Роден на 24 ноември 1632 г. евреин. Завършва училище за равини. Интересува се от математика. Спиноза изказва публично усъмняване в религиозните писания. Санкциониран е с малко отлъчване. Предлага му се пенсия, ако спре да критикува публично религията. По-късно е окончателно отлъчен от еврейската община. Това поражда необходимост да се мести от едно м

Бащите на философската антропология /извадка от книга/ Дългите години на управление на кралица Виктория, коeто започва двайсет години след края на Наполеоновите вой­ни и свършва с войната на бурите в Южна Африка, е време на относително спокойствие и напредък в Европа. Извършват се забележителни технологически промени и научни откри­тия, френската, британската, германската и руската колониал­ни империи се разрастват

Бащите на философската антропология Изучаването на човешката природа е свързано с физическата му характеристика като животно и уникалната му небиологическа характеристика, наричана култура. Границите на антропологията с останалите науки (философия, биология, езикознание, психология, социология, история, теология и медицина) са размити и трудно отличими, тъй като „човекът“, като обект на изучаване, се изследва и от

С какво се различава HDTV С какво се различава HDTV? Обикновенният NTSC (Национален Телевизионен Комитет по Стандартизация) аналогов ТВ екран в Съединените щати има развивка от 525 реда, 480 от които са реално видими. Обикновените телевизори имат ефиктивна резолюция от около 210,000 пиксела. В цифровите ТВ форматите с най-висока резолюция, всеки кадър съдържа около 2 милиона пиксела. Това означава около 10 пъти пов

Принципи на правото Тази формулировка на Целз разкрива взаимовръзката между правото и справедливостта при регулирането на обществените отношения и осигуряването на добър правов ред. Правото, което се състои от правила за справедливо поведение, заема особено място и налага ясно да се разграничава от другите разпоредби, също наречени право, така че при развитието на този вид право характерните му особености да са ясн

Юридически факти във финансовото право Юридически факти във финансовото право. Финансови актове. Смесени фактически състави. Симулация и заобикаляне на финансовия закон. Прочети повече “Юридически факти във финансовото право” »

Основи на научното лингвистично изследване В тази курсова работа имам за задача да направя кратък обзор на всички излезли книги и учебни помагала  по Езикова култура в сп.”Български език”, през периода 1990 – 1994 г. Прочети повече “Основи на научното лингвистично изследване” »

Неофит Рилски Неофит Рилски е роден в семейството на свещеник през 1793г. В пазвите на Пирин планина, в Банско.Светското му име е Никола Поппетров Бенин.Първоначално учил при баща си.Едва 15-годишен,Никола Бенин избиагъл от къщи и тръгнал с иконописеца Тома Вишанов Молера,основател на Банската иконописна школа,за да учи зографство.Никола отишъл в Рилския манастир с Вашанов,който през1808г. Изографисал манастирската

Казуси по медицинска етика Казус № 1 55-годишен мъж, засегнат от рак на гърлото с множествени метастази, намиращ се в последен стадий на заболяването, е хоспитализиран. Медицинският персонал разбира сериозното състояние на пациента и това, че неговото съзнание от време на време е нарушено. Медицинският екип чувства, че пациентът се нуждае от интубация, за да се поддържат неговите жизнени функции и да диша по-добре.

Моралните измерения на справедливостта Въпросът за справедливостта стои в етиката като ключов момент от логическата верига подбуда-престъпление-възмездие. Освен чисто философски аспект, касаещ съдържанието и предназначението на понятието справедливост – онази справедливост, която винаги се стреми да възстанови равновесието във вселената, справедливостта има и морални измерения. В този материал е направен кратък, си

География на туризма. Понятие и значение   ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА У НАС. ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка". Но под думата "туризъм" се разбира и самата дейност, свързана с пътувания и организиране

География на транспорта и съобщенията в България   І. Същност, значение и особености на транспорта. Транспортът се отнася към третичния стопански сектор /обслужващ/ и по-точно към т. н. “производствени услуги”. Продукцията му е превоз на стоки и хора. Прочети повече “География на транспорта и съобщенията в България” »

Членство в Европейския съюз   - 1 - Европейският съюз с неговия свободен  пазар и демократически ценностти  стана общественият идеал на българската политическа класа . Прочети повече “Членство в Европейския съюз” »

Теми за устен изпит по английски в туризма   Hotel staff The name of hotel jobs and departments are different in different hotels, but there some that are the same in every hotel. The Reception is the place where guests make reservations , check in and check out. Прочети повече “Теми за устен изпит по английски в туризма” »

Възникване на древните олимпийски игри - реферат   1.Въведение-Под лозунга „Един свят,една мечта” стартират XXIX летни олимпийски игри в Пекин,Китай от 8 до 24 август 2008г.Мотото е избрано сред 211 000 предложения,дошли от целия свят с инициативата всички хора да усетят олимпийският дух и да построят едно по-добро бъдеще за човечеството.Надпреварите по футбол,плуване,ветроходство и други спортове са в съседни

Лекция - Статистика 1. Измервания и скали 1. Предмет на статистиката. Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат на наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията като правило са индивиди (персони). Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (s

Теория на демографският преход Демографията е наука за населението, изучаваща закономерностите на неговото възпроизводство във връзка с изменението на броя и състава на населението, породено от ражданията, умиранията, браковете, разводите, миграциите и други процеси. Тези закономерности се изучават като свързани с икономическите и социалните явления в обществото. Етимологически терминът “демография” е образуван от

Задачи по статистика зад. :: Разполагаме със следните данни: xi fi xi’ xi’*fi c 3,5 – 5,5 8 4,5 36 8 5,5 – 7,5 13 6,5 84,5 21 7,5 – 9,5 10 8,5 85 31 9,5 – 11,5 6 10,5 63 37 11,5 – 13,5 3 12,5 37,5 40 Σ 40   306   xi= себестойност на единица изделие (лева) fi = брой предприятия Да се изчисли средната себестойност на 1-ца изделие обща за всичките 40 предприятия, чрез: а) средна аритметична

Пищови по висша математика Въпрос- 15 . Определен интеграл Основното понятие в интегралното смятане  е понятието определен интеграл. Възниква в трудовете на Нютон и Лайбниц, като “сума на безкр малки величини”, което се е схващало по скоро интуитивно, отколкото поддаващо се на точно определение. Тази идея се оказва плодотворна за приложенията му в природните науки. Ключов момент в работатта на Н и Л е установява

Курсов проект "Компютърни мрежи"   1.Общи сведения Мрежата представлява два или повече компютъра, свързани един с друг спомощтана необходимия за целта хардуер и програмни средства, позволяващи им да обменят информация помежду си и между други устройства.Хардуерната връзка между отделните компютри и другата, участваща в мрежата периферия може да бъде изградена спомощтана кабели (коаксиални, усукана двойка, опти

Сертифициране на “АИС” на фирма, за проектиране и разработка на софтуерни продукти, по ISO/IEC 27001 С навлизане във второто десетилетие на 21-и век светът се превръща в място, където съобщенията се разменят мигновено, новините се предават по световните медийни мрежи с едно натискане на клавиш. Прочети повече “Сертифициране на “АИС” на фирма, за проектиране и разработка на софтуерни продукти, по ISO/IEC 270

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ в. I.Българското книгоиздаване започва своето развитие с 300 г. закъснение след откриването на книгопечатането от Гутенберг. Причината за закъснението е Османското владичество. В условията на липса на държавност, липса на институции, които да подкрепят книгоп

Замърсяване на почвата Този вид замърсяване е в следствие на разрушаване тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ повърхността на земята. Повечето от храната по целият свят се произвежда от използването на почвата. Ако не я опазим земеделците по света няма да могат да добиват достатъчно храна за изхранване на останалите хора. Здравата почва зависи от различни видове бактерии, гъбички и малки животинки(черв

Екология на Черно море Човешката еутрофикация на шелфовете и крайбрежните води е била най-силна от всички вредни човешки влияния върху океаните и моретата по размер и следствие. Феноменът, като увеличаването на таксономично разнообразие на хидробионтите, избухването на популации от дадени видове за сметка (вреда) на други, влошавайки водната прозрачност, безкислородност в дънните слоеве, масовата смъртност на дънни

Човекът и замърсяването на водата, въздуха и почвата Откакто човек живее на тази земя той първо мисли за себе си и след това за околните и средата в която живее. Преди човешката цивилизация  да се развие това просто не е имало никакво значение или отражение върху околната среда. С увеличаването на хората идват и проблемите. Да вземем за пример една ливада. Преди човекът да се появи тя е свежа и девствено красива.

Заболявания на ставите Остър ставен ревматизъм-това е инфекциозно-алергично заболяване. Засягат се повече стави (често симетрично) и редуващо се. Характерно е, че изходът от възпалителния процес за самите стави е благоприятен. В тях обикновено не остават последици, но често се уврежда сърцето. Когато сърцето не е засегнато говорим за ставна форма, когато е засегнато – за сърдечно-ставна. За протичането и развитието

Заболявания на сърдечно-съдовата система Кръвообращението е затворена система, включваща сърцето и кръвоносните съдове (артерии и вени), по която се движи кръвта. Биологичната и роля се състои в доставянето на хранителни вещества и кислород до всички тъкани, транспортирането на продуктите от обмяната на веществата и постигането по този начин на взаимна връзка между всички органи и системи. Факторите, определящи при

Заболявания на нервната система Двигателният анализатор е основен анализатор на човешкия организъм. Състои се от: проприорецептори( в мускули, стави и сухожилия) , аферентен нервен път, двигателна зона в кората на главния мозък, еферентен нервен път, периферен нерв и мускула, осъществяващ движението. В осъществяването на движенията участват две еферентни неврални системи: пирамидна и екстрапирамидна. Пирамидната си

Средства на кинезитерапията Основно средство на КТ е физическото упражнение (ФУ), а допълнителните средства са слънце, въздух и вода и лечебния масаж. Класификация на ФУ Прочети повече “Средства на кинезитерапията” »