Tag Archives: студенти

Медицина - термини и значения Лекция – системно изложение на преподавателя по определена тема по учебната програма   Разказ – изложение на учебен материал предимно с описателен характер така се свързва теорията с практиката   Обяснение – представане на нов проблем или свързва стар със нов проблем   Беседа – чрез нея се проверява мисленето ( и/или гледната точка на студента) на студентите, преподавяте

Програма "Майчино здравеопазване" Дейности на Общопрактикуващия лекар по програма "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” при нормална бременност Прочети повече “Програма „Майчино здравеопазване“” »

Анестезиология - конспект Анестезия. Определение, същност, задачи. Видове анестезия (обща, местна). Инхалационна . Венозна . Балансирана. CecTpHHocn грижи, задължения, поведение.  Местаа аналгезия. Контактна, инфилтрационна, бшхова Спинална и епитурална аналгезия.  Подлотовка на болен за анестезия и операция. Премедикнция. Организация и задължения на медицинската сестра в оперативни и неолеративни дни. Асептика и

Глюкозо-6-фосфат Гликолизата е катаболитна верига от десет реакции, в която 1 молекула глюкоза се разгражда до 2 молекули пируват, съпроводено със синтеза на 2 молекули АТФ и редукция на 2 молекули НАД+ до НАДН.   В подготвителната фаза на гликолизата глюкозата се фосфорилира от хексокиназа (глюкокиназа в черния дроб) до глюкозо-6-фосфат. Последният се изомеризира до фруктозо-6-фосфат от хексозофосфат изомераз

Стафилодермии, стрептодермии, туберколоза Бактериалните инфекции са повърхностни или дълбоки инфекции на кожата и нейните придатъци, причинени от стафилококи и стрептококи. Те са приоритет предимно на детската възраст, но също така и при трансплантирани възрастни пациенти, при които се установява по-голяма честота. Тяхна особеност е по-затегнатото им протичане – по-дълго време, с по-слаба обща симптоматика и поизра

Историята на неврохирургията Историята на неврохирургията е стара, както е стара и историята на медицината. Във всички страни и области в света, където се намират следи от стара цивилизация, се откриват доказателства за извършвани трепанации на черепа в древността. Най-голямото находище на трепанирани черепи в света са гробниците в Паракас и Парахамац в Перу (3000 години пр.н.е.). В този смисъл интерес будят съобще

Регулация на имунния отговор 1. Регулация на имунния отговор Като всяка реакция на организма и имунният отговор трябва да има подходяща сила и продължителност, за да не бъде вредата от него повече от ползата. Това изисква точна регулация с обратна връзка. В този раздел ще разгледаме факторите, които контролират имунният отговор. 1.1. Роля на антигена Най-важният фактор, регулиращ имунния отговор, е самият антиген.

История на Катедрата по хирургия при Медицински Университет - София   Катедрата по хирургия към Медицински факултет – София е създадена през м. септември 1921 г. Нейн създател е проф. д-р Александър Станишев – учен, хирург и политик. Професор Станишев завършва Медицина в Мюнхен (1910 г.), работи като асистент в Мюнхен (1910-1912), Лозана, Берн, Линдау и защитава дисертация върху желатинозния карцином на стомах

Биография на Флоранс Найтингел и подготовката на милосърдните сестри в Англия „Не забравяйте, че сме дошли на този свят да се учим и да бъдем полезни на околните..." Фл. Найтингел, 1910 г. „Геният на сестринството" Флоранс Найтингел е основателка на модерното сестринство, реформаторка на много военни и граждански болници, героиня от Кримската война (1953-1856). Родена е във Флоренция през 1810 г. Произхожда от бога

ДНК – носител на генетичната информация В началото на 20ти век протеините са смятани за по добри кандидати за молекули с възможности да пренасят наследствена информация от генерация на генерация. Въпреки че ДНК е била позната като голяма молекула, изглеждало че нейните четири елемента са асемблирани в монотонен модел - като синтетичен полимер. Също, не е била намерена никаква специфична клетъчна функция в ДНК.  Про

Диспепсия Смутено храносмилане. У възрастните - предимно поради недостиг на храносмилателни ензими и промени в чревната микрофлора (дисбактериоза). Прояви: безапетитие, гадене, оригване, подуване на корема, пристъпни болки (колики), газове и др. Диспепсия у децата има в кърмаческата и ранната възраст главно поради нарушен или неправилен хранителен режим, при чревни инфекции, пневмония, отит и др.; може да се развие

Болести на белите дробове Инфекциите на белите дробове са едни от най-честите причини за посещението на  лекарските кабинети особено през есенно-зимния период. По-ниските температури на въздуха са благоприятни за разпространение на редица вируси, причинители на тези заболявания. В някои случаи особено при хора със съпътстващи хронични заболвания, към вирусната инфекция може да се насложи и бактериална инфекция. Лиц

Регулация на генната експресия   Цели на преподавателя: Да се даде представа за възможностите за регулиране на генната експресия в прокариоти и в еукариоти. След работа с този раздел студентите ще могат да постигнат следните учебни цели: Прочети повече “Регулация на генната експресия” »

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. В сила от 15.03.1958 г. Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 1961г., изм. ДВ. бр.35 от 1 Май 1966г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1969г., изм. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 1975г., попр. ДВ. бр.55 от 18 Юли 1975г., изм. ДВ. бр.63 от 6 Август 1

Въвеждане в курса по "Mетоди на социалната работа" 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КУРСА ОТ ЛЕКЦИИ ПО МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА Обект на курса е социалната работа като теория и професионална практика. Предметът е изследването на методологията и набора от методи на социалната работя, присъщи за различните нейни модели, разкриване на тяхната специфика за конкретни области на отделните рискове. Предметът е свързан с разглеждан

Социално осигуряване /курсова работа/ Социалното осигуряване първоначално е създадено с идеята да се самофинансира, т.е. предполагало се е, че приходите от данъка върху заплатите ще покриват разходите. Между основните социалнозастахователни програми най-широк обхват има застраховането на стари хора, на изгубилите близки и за нетрудоспособност (OASDI), приета през 1935г. Обикновено на тази програма се гледа като на

Социални и вътрешно-семейни стресори и влиянието им върху съпружеските отношения          В различните етапи от развитието на човешката общност, всеки член на социума е способен да даде определение за същността на понятието семейство, като това определение винаги e и отражение на разбиранията, нагласата, потребностите на индивида, определящ същността на понятието. Понятието семейство не би могло да бъде определено

Социални фактори на здравето В последните години се отбелязва повишен интерес към изучаване ролята и мястото на социалните фактори във възникването на редица заболявания. Обяснява се с бързите изменения в структурата на заболеваемостта и смъртността по причини, с промяната в клиниката на редица заболявания. Според различните автори това се дължи на нарушените биологични възможности за адаптация на организма, новите

Важността на семейството като обект на социална работа Важността на семейството като обект на социална работа се определя преди всичко от следните обстоятелства: Прочети повече “Важността на семейството като обект на социална работа” »

Социална политика на ЕС І. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика          Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО (Договор за създаване на европейската икономическа общност) през 1957г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави

Социална политика Социалната политика може да бъде разбрана като солидарността на народа с всички негови членове. Тя следва да осигурява социалната, здравната и икономическа безопасност и сигурност на индивида в социума. България се нуждае от социална политика, която да отговаря на обективната социална действителност и социалната справедливост, както и да е икономически разумна. Тя има за цел да укрепи и стабилизир

Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян” - гр. Стара Загора Дневен център „Св. Св. Козма и Дамян” за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми в Стара Загора има за цел да се осигури съвременна професионална социално-психологическа помощ и подкрепа на хора с ментални здравословни проблеми и хронични психични разстройства чрез индивидуални и групови психотерапевтични програми, в това число образоват

Кризи. Методи на преодоляване Екипът по превенция на насилието предлага следните услуги: социално консултиране, семейно консултиране, психологическо консултиране и психотерапевтична работа, информационни срещи с деца и родители. Акцентът се поставя върху справяне с възникналите социални проблеми, преодоляване на житейски кризи и справяне със стреса. Специално внимание се обръща на подобряване взаимоотношенията в се

Лекции по "Експертиза на работосността" По своята същност Лекарската експертиза на работоспособността(ЛЕР) е експертна оценка за определяне на вида,степента и продължителността на нарушената работоспособност на индивида.Тя е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения за доболнична и болнична помощ.   Основните задачи на експертизата са:   1.Осигуряване на възм

Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация (ДВФУсОР) ДВФУсОР се намира в град Стара Загора на улица ‘Хан Аспарух’47. Капацитетът на ДВФУсОР е 211 човека. От тях 181 са трайно настанени, т.н. домуващи и 30 в отделението за рехабилитация (ОР). Срокът за престой в ОР е до 3 месеца и се определя от лекар рехабилитатор. В Домът няма архитектурни бариери и има асансйор. На всеки етаж има дневна

Агресия и агресивни прояви (лекция на МКБППМН)   Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми – и за ценността на човешкия живот. Какво обаче е агресия? Агресията винаги ли включва насилие? Колкото и прост да е този въпрос на пръв поглед, в де

Социалната работа като професия. Обща характеристика и общ анализ Що е професия   Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Сев. Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, с

Социaлна работа с деца Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности (социалнопедагогическата дейност

Методи на социална работа с деца Увод С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съ

Раждане и отглеждане на дете с увреждания   Още от древността, та чак до наши дни, в почти всички познати култури съществува разделяне на хората по различни принципи. Делим се по расови, класови, съсловни, верски, полови и други признаци. Делим се на групи и подгрупи, на "ние" и "те", на "ние" и "другите". Човешката история като че ли е историята на едно голямо и все по-многообразно разделяне на хората и устан