Tag Archives: същност

Същност на интегрираното обучение   I.                  Същност на интегрираното обучение. От Коменски насам общата педагогика и масовата училищна практика преживяха не малко промени, но едва ли някоя от тях е така силно провокираща, както появата на интегрираното обучение в специалната педагогика. Идеите за обучение на деца с увреждания в обикновеното училище започва да занимава специалистите 50 години след в

Същност и теория на социалната работа   I.Същност и теория на социалната работа Наименованието „теория на социалната работа” е актуален, съществен и заедно с това дискусионен проблем в съвременната социална наука, който се отнася до сфера с ясно изразен теоретико-приложен характер и със сравнително кратък исторически път на развитие. В общ план терминът „теория” ( от гр. theoria – наблюдение, разглеждане, изсл

Личностни разстройства Какво представляват личностните разстройства? Личностните разстройства заемат особено място в психиатричната практика. Все още се водят спорове относно това дали те трябва да се разглеждат като болестни прояви или всъщност са особеност на характера. Другото им название е психопатии или характеропатии. Най-общо личностните разстройства представляват дълбоко заложени модели на поведение, които

Същност на семейството, еволюции, функции Семейството е незаменима среда за човешкия живот.То е център на задоволяване на човешките потребности избирателно,устойчиво,повтарящо се.Изследването на семейството е проблем,който е на вниманието на учените от дълги години насам.Изучават се различните характеристики и процеси,които протичат в него:удовлетвореност на съпрузите от брака,структура на семейните роли,разпределе

Банкови карти - същност и видове Видове електронни карти Кредитни карти Кредитната карта е лична или корпоративна пластмасова магнитна карта, издадена от банка, агенция или друга институция, срещу която покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит се минават по сметката на картата въз основа на подпис на бланка. Използва се като средство за удължаване на срока на плащане; дава право да се извърш