Tag Archives: теория

Теория на демографският преход Демографията е наука за населението, изучаваща закономерностите на неговото възпроизводство във връзка с изменението на броя и състава на населението, породено от ражданията, умиранията, браковете, разводите, миграциите и други процеси. Тези закономерности се изучават като свързани с икономическите и социалните явления в обществото. Етимологически терминът “демография” е образуван от

Същност и теория на социалната работа   I.Същност и теория на социалната работа Наименованието „теория на социалната работа” е актуален, съществен и заедно с това дискусионен проблем в съвременната социална наука, който се отнася до сфера с ясно изразен теоретико-приложен характер и със сравнително кратък исторически път на развитие. В общ план терминът „теория” ( от гр. theoria – наблюдение, разглеждане, изсл

Теория за личността Теория, това е модел на реалността, който ни предлага да разберем, обясним, предскажем и контролираме тази реалност. В учението за личността тези модели са обикновено словесни (понякога са графични, символични, математически и др.) Различните модели фокусират върху различни аспекти на теорията. Хуманистите и екзистенциалистите са склонни да наблягат на разумната част. Те вярват, че голяма част о

Психоаналитична теория за нагоните: класификация Психоаналитичната теория приема, че психичните  процеси се подхранват и подтикват от нагонни пориви. Фройд развива психологичните си теории предимно на физиологична основа. От публикуваната му кореспонденция, се виджда, че в началото на 1890 г. той прави амбициозен  опит да създаде нещо като физиологична психология /Freud, 1954/. Въпреки, че фактите не му позволяват

Теории и школи за теорията на кооперацията Теорията на кооперацията се създава като процес, съпътствуващ възникването,  еволюцията и развитието на кооперацията и на кооперативното движение. Характерно за нея е, че тя се изгражда въз основата на идеи, отделни теории и школи за теорията на кооперацията, но не е механичен сбор от тях. Критерий за истиността на теорията е практиката. За създаването на теорията на коопе