Tag Archives: хирургия

История на хирургията Буквално преведено, думата "хирургия" означава, че лечението се осъществява чрез ръцете или още "занимавам се с ръчен труд". Тази дума произлиза от гръцките думи kheiros - ръка, и ergon - работа, действие. Хирургията в древността няма строго определено начало, но засега се приема, че първата операция е извършена от човека 6 000 г. пр.н.е. Това е трепанация на череп, за която е трудно да се уст

Конспект пo хирургия за медицински сестри 1.Планова и спешна хирургия - предмет. Устройство на операционен блок. Предоперативен период и следоперативно наблюдение на болните. 2. Диагностично-инструлментални методи в хирургията - ултразвукови, рентгенови и ецдоскопски. 3. Асептика и антисептика. 4. Травматичен Шок - определение, етиопатогенеза, патосризиология, клиника, диагноза, първа медицинска помощ. Лечение. 5.