Фреймове (frame, iframe) в HTML. Тагове Blockquote, fieldset, legend

Фреймове (frame, iframe) в HTML. Тагове Blockquote, fieldset, legend

В предните две теми разгледахме възможностите за аранжиране на съдържанието в една уеб страница посредством таблици и div блокове. Също така, споменахме, че съществува и трети вариант, наречен рамки (frames /фреймове/). Като цяло те се смятат за остарял похват и сравнително рядко можем да видим сайтове, които ги използват. Затова няма да се спираме подробно на тях, а само ще разгледаме 2 примера чисто информативно, тъй като е добре да имаме напредвид, че съществува и такава възможност в HTML.

 

Преди да пристъпим към примерите, нека изясним някои понятия:

Фреймове (frames)

С фреймове можем да покажем повече от 1 HTML документ в един същ прозорец на браузъра. Всеки един HTML е наричан фрейм (frame) и всеки фрейм е независим от останалите.

Неудобствата при използването на фреймове са:

  • Уеб разработчиците трябва да следят изграждането на повече HTML документи
  • Трудно е да се принтира цялата страница
  • Не се индексират добре от търсачките

 

Frameset тагът

  • Тагът <frameset> дефинира как да разделим прозореца на рамки /фреймове/
  • Всеки фреймсет дефинира набор от редове или колони
  • Стойността на rows/columns индицира големината на пространството от екрана, заето от всеки фрейм

 

Frame тагът

  • Тагът <frame> дефинира какъв HTML документ да ‘пъхнем” във всеки един от фреймовете

В примерът по-долу имаме frameset с две колони.Първата колона заема 15% от широчината на прозореца на браузъра. Втората колона има зададени 75% от широчината на прозореца на браузъра. HTML документът „left_frame.htm” е поставен в първата колона, а HTML документът”right_frame.htm” се зарежда във втората колона:

Пример 1: Вертикално разделяне на страница на фреймове

 

<frameset cols=”15%,85%” border=”0”>

<frame name=”nav” src=”left_frame.html” frameborder=”0” marginwidth=”1”

marginheight=”1” scrolling=”auto” />

<frame name=”main” src=”right_frame.html” frameborder=”0” marginwidth=”1”

marginheight=”1” scrolling=”auto” />

Забележка:  размерът на колоните може да бъде задаван и в пиксели (cols=”200,500”), а също така едната от колоните може да се направи да заема цялото оставащо място (cols=”15%,*”).

 

Ако погледнем пример 1 в браузърът ще видим:

tit4Ако фреймът има видими размки, то тогава потребителят може да преоразмери фреймовете като хване с мишката видимата рамка и я дърпа настрани. За да предотвратим това, може да добави атрибутът noresize=”noresize” в <frame> тагът.

Важно: Не можете да използвате <body></body> таговете заедно с <frameset></frameset>! Използването на фреймове автоматично изключва употребата на body и обратното. Забележете, че doc type-ът на HTML документа също се променя, когато използваме фреймове

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN”

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”>

Пример 2: Хоризонтално разделяне на страница на фреймове

<frameset rows=”15%,85%” border=”0”>

<frame name=”nav” src=”top_frame.html” frameborder=”0” marginwidth=”1”

marginheight=”1” scrolling=”auto” />

<frame name=”main” src=”bottom_frame.html” frameborder=”0” marginwidth=”1”

marginheight=”1” scrolling=”auto” />

</frameset>

Съответно това, което ще видим в браузърът ще изглежда така:

tit6

Inline Frame

Това са особен вид фреймове, които могат да бъдат вмъкнати в body частта на стандартен HTML документ. Те НЕ разделят прозореца на браузъра на редове или колони!!! Когато използваме Inline frame можем да вмъкнем съдържанието на друг документ (HTML страница, снимка, друг сайт), показвайки го в нещо като прозорче. За да онагледим примерът, нека в съществуваща HTML страница, по която сме работили, да поставим следният таг:

<iframe src=”http://abv.bg”></iframe>

ВАЖНО: Съвременните уеб стандарти са довели до все по-рядко използване на frame и iframe, поради ред причини, някои от които споменахме по-горе. Друг фактор, възприпятсващ ни от употребата на iframe елементът е, че той не се поддържа в стриктната версия на XHTML  (XHTML 1.0 Strict DTD) и следва да не се използва в нея. Ако все пак решим да използвам фреймове, трябва да посочим, че документът ни използва Transitional (преходната) версията на XHTML.

Ето и атрибутите, използвани за тагът <iframe>:

Атрибут Възможни стойности Описание
align left
right
top
middle
bottom
Остарял метод за позициониране на фрейма спрямо обграждащите елементи. Използвайте CSS вмето атрибута, за да бъде кодът валиден xHTML 1.0
frameborder 1
0
Определя дали да се показва рамка около фрейма. Нейната дебелина и форма може да се зададе от CSS, този атрибут определя само наличието или отсъствието й.
Height pixels
%
Определя височината на фрейма
longdesc URL Посочва пътят до страница, даваща подробно описание на съдържанието във фрейма. Рядко използван и неподдържан от всички браузъри атрибут. Следва да се избягва употребата му.
Marginheight pixels Определя външният отстъп спрямо обграждащите елементи отгоре и отдолу. Следвайки стандартите, тези отстъпи следва да зададем в CSS
marginwidth pixels Определя външният отстъп спрямо обграждащите елементи вляво и вдясно. Следвайки стандартите, тези отстъпи следва да зададем в CSS
name name Дава име на фрейма
scrolling yes
no
auto
Определя да се показват или не скролбарове на фрейма
src URL Определя URL адресът на документа, който следва да се зареди във фрейма
Width pixels
%
Определя широчината на фрейма

 

 

Blockquote таг

Този таг отделя даден параграф, поставяйки отстъп вляво, определяйки го като цитат. С атрибутът cite можем да посочим източника на цитатът. Този таг има повече отношение към оптимизацията на съдържанието за търсачки, отколкото визуалното отграничаване на цитати.

 

Пример:

<blockquote cite=”Vladimir Ivanov”>

<p>
Here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation.

</p>
</blockquote>

Fieldset и Legend тагове

Fieldset групира елементи и по-точно замислен е да групира елементите във уеб формулярите, но може да се използва и в друг контекст.

С legend тагът се определя заглавието на обградената група елементи.

Ето и нагледен пример:

<fieldset>

<legend>Визитка</legend>

Име: Владимир Иванов<br />

Град: Стара Загора<br />

Email: ivanov.bg@gmail.com

</fieldset>

CSS атрибути

 

Атрибут Описание Приемани стойности
clear Определя от коя страна на елемента не са позволени плаващи елементи. none
left
right
both
inherit
cursor Променя видът на курсора на мишката URL
auto
crosshair
default
e-resize
help
move
n-resize
ne-resize
nw-resize
pointer
progress
s-resize
se-resize
sw-resize
text
w-resize
wait
inherit
display Определя типът на показване на елемента – като блок, като инлайн елемент или изобщо да не се показва block
inline
none
float Определя „плаването” на блокове елементи. За да използваме този атрибут, задължително трябва да посочим широчина на блока! left
right
none
overflow Определя какво да се случи, ако съдържанието надхвърля размерите на елемента auto
hidden
scroll
visible
visibility Определя да бъде ли видим елемента или не visible
hidden

 

Bookmark and Share